Raa­si­ku vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu

560
KADRI VAHER

Raa­si­ku val­la uus üldp­la­nee­ring on 19. juu­nist 4. au­gus­ti­ni ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul, järg­ne­vad ava­li­kud aru­te­lud.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas val­la uue üldp­la­nee­rin­gu märt­sis 2017. Pla­nee­rin­gu es­kiis val­mis möö­du­nud su­vel, pä­rast ava­lik­ku väl­ja­pa­ne­kut toi­mu­sid au­gus­tis üldp­la­nee­rin­gu aru­te­lud Aru­kü­las, Raa­si­kul ja Pi­ka­ve­res.

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 11. juu­nil toi­mu­nud val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil tut­vus­tas pla­nee­rin­gu koos­ta­ja, pro­jek­ti­juht Kad­ri Va­her OÜst Ske­past ja Puh­kim, kui kau­ge­le on nüüd­seks üld­pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga jõu­tud.

Pla­nee­rin­gu põ­hi­la­hen­dus sai val­mis möö­du­nud su­veks, ala­tes sü­gi­sest on se­da täien­da­tud ava­li­kus­ta­mi­se ajal esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga. Näi­teks on võe­tud ar­ves­se Raa­si­ku Pa­ju tä­na­va kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke teh­tud et­te­pa­ne­kut, et pla­nee­rin­gus aren­gua­la­na mär­gi­tud koh­ta­des oleks vä­lis­ta­tud toot­mis­te­ge­vus. Li­saks on täp­sus­ta­tud eri­ne­vaid piir­kond­lik­ke ehi­tus­tin­gi­mu­si ning maan­tee­dest, ro­he­võr­gus­ti­kust ja muust tu­le­ne­vaid tin­gi­mu­si.

Pla­nee­ri­ja sel­gi­tas, et üld­pla­nee­rin­gus on kõi­ge pea­mi­ne maa­ka­su­tu­se mää­ra­mi­ne ja sel­lest tu­le­ne­vad maa­ka­su­tus­tin­gi­mu­sed. Võr­rel­des va­ra­se­ma pla­nee­rin­gu­ga on ti­he­asus­tu­sa­la­de piir­kon­da­de ula­tust laien­da­tud. Aru­kü­la ja Raa­si­ku kõr­val on ti­hea­sus­tu­s­alad ka suu­re­ma­te kü­la­de, Kul­li, Pe­nin­gi ja Här­ma, sü­da­mi­kud, osa Ka­le­sist, Iga­ve­re põh­jao­sa, Jär­si.

Üldp­la­nee­rin­gu­ga pan­nak­se pai­ka ka ehi­tus­tin­gi­mu­sed, eel­kõi­ge mää­ra­tak­se, ku­hu ja mil­li­se suu­ru­se­ga ela­muk­run­te to­hib te­ha, kus on ti­he-, kus ha­jaa­sus­tus, kus de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tus.

„Ku­na oli va­ja­dus mää­ra­ta ha­ja- ja ti­hea­sus­tu­sa­la­de va­he­li­si ala­sid, ni­me­ta­si­me need üle­mi­ne­kua­la­deks. Seal on krun­ti­de mii­ni­mum­suu­ru­sed vei­di suu­re­mad kui ti­hea­sus­tus­a­la­del, kuid väik­se­mad kui ha­jaa­sus­tu­ses,“ sel­gi­tas Kad­ri Va­her.

Üle­mi­ne­kua­lad on pea­mi­selt kau­ge­ma­te kü­la­de kes­ku­sed – Iga­ve­re ja Ka­le­si lõu­na­pool­ne osa, Rät­la, osa Pe­ri­last, Ki­vi­loo ja Pi­ka­ve­re.

Ela­muk­run­ti­de mii­ni­mum­suu­ru­seks on uues üldp­la­nee­rin­gus ka­van­da­tud Raa­si­kul ja Aru­kü­la kes­ko­sas 1200 ruut­meet­rit, Aru­kü­la ää­rea­la­del 2000 ruut­meet­rit, kü­la­de ti­hea­sus­tu­ses ja üle­mi­ne­kua­la­del 2500-3000 ruut­meet­rit, ha­jaa­sus­tu­ses 1 hek­tar, li­saks on ha­jaa­sus­tu­ses nõue, et ela­mu­te va­he­li­ne kau­gus oleks vä­he­malt 100 meet­rit.

Eral­di tin­gi­mu­sed on maa­ka­su­tu­se­le ro­he­võr­gus­ti­ku piir­kon­nas ha­jaa­sus­tu­ses, ti­he­asus­tu­ses ja üle­mi­ne­kua­lal. Ro­he­võr­gus­ti­ku alal peab ha­ja­­asus­tu­ses ela­mu­te­va­he­li­ne kau­gus ole­ma vä­he­malt 200 meet­rit: „Ku­na pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se käi­gus tu­li Aru­kü­la män­nik ko­ha­li­ku väär­tu­se­na kõi­ge roh­kem esi­le, sead­si­me sel­le­le ka eral­di tin­gi­mu­sed, mis on seo­tud ees­kätt män­di­de säi­li­ta­mi­se ja la­ge­raie kee­la­mi­se­ga.“

Üldp­la­nee­rin­gus on mää­ra­tud ka, mil­li­sed hoo­ne­tüü­bid on lu­ba­tud ale­vi­kes, mil­li­sed ti­he­da­ma asus­tu­se­ga kü­la­des ja ha­ja­kü­la­des. Ale­vi­kes­se on lu­ba­tud ra­ja­da ük­sik- ja kak­sik­e­la­muid ning ku­ni kol­me kor­ru­se­ga kor­ter- ja ri­da­ma­ju, üle­mi­ne­kua­la­de­le ük­sik- ja kak­si­ke­la­muid, ha­jaa­sus­tus­se ük­si­ke­la­mud.

Ti­hea­sus­tu­ses ehi­ta­mi­se­ga kaas­neb ala­ti de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tus, üld­pla­nee­ring mää­rab ka, mil­lis­tel juh­tu­del on veel de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne va­ja­lik. Pla­nee­ri­ja sel­gi­tas, et ku­na kõi­ki eri­juh­tu­meid üldp­la­nee­rin­gus et­te nä­ha ei ole või­ma­lik, jääb val­la­le ala­ti kaa­lut­lu­sõi­gus.

Ivar Vil­berg kü­sis – kui maao­ma­nik saab osa ela­mu­maast võt­ta ka­su­tu­se­le äri- või toot­mis­maa­na, kas ei või tek­ki­da olu­kord, kus igaüks pa­neb oma hoo­vi toot­mi­se püs­ti?

„Ko­ge­mus näi­tab, et tä­na­päe­val on äri ja et­te­võt­lus vä­ga eri­ne­va ise­loo­mu­ga, kui soo­vi­tak­se min­geid väi­ke­seid te­ge­vu­si, siis se­da on mõist­lik või­mal­da­da,“ vas­tas Kad­ri Va­her.

Ta li­sas Sõ­nu­mi­too­ja­le, üld­pla­nee­rin­gu üks ees­märk on et­te­võt­lu­sa­la­de­le paind­li­ke tin­gi­mus­te mää­ra­mi­ne, et või­mal­da­da et­te­võ­te­te­le sood­sa­maid aren­gu­või­ma­lu­si ning neid val­da juur­de mee­li­ta­da. Sa­mas on üldp­la­nee­rin­gu­ga sea­tud äri- ja toot­mi­sa­la­de ka­van­da­mi­seks täien­da­vad tin­gi­mu­sed, näi­teks ei to­hi uus ka­van­da­tav te­ge­vus häi­ri­da ela­mu­piir­kon­da. Sa­mu­ti on rõ­hu­ta­tud, et olu­li­se ne­ga­tiiv­se mõ­ju­ga ehk õhu­saas­tet, mü­ra, kiir­gus- ja vib­rat­sioo­ni­ta­set ning oh­tu suu­ren­da­vat, äri- ja toot­mi­se maad tu­leb pla­nee­ri­da kom­pakt­se asus­tu­se­ga piir­kon­da­dest väl­ja­poo­le ning tund­li­kest ala­dest pii­sa­vas­se kau­gu­ses­se.

Uus et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­se aeg
Kad­ri Va­her rää­kis, et suur osa üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel on ol­nud koos­töö eri ame­ti­te või teis­te hu­vi­ta­tud osa­pool­te­ga. Ta tõi näi­teks RMK­ga pee­tud lä­bi­rää­ki­mi­si, et kee­la­ta Aru­kü­la män­ni­kus la­ge­raie, säi­li­ta­da män­nik pü­si­met­sa-puh­kea­la­na. Nüüd­seks on ena­mi­ku ame­ti­te­ga kok­ku­lep­ped enam-vä­hem ole­mas.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis üldp­la­nee­rin­gu ja sel­le kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se aruan­de ühe­hääl­selt vas­tu. 19. juu­nist on pla­nee­ring ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul val­la ko­du­le­hel ning 3. juu­list väl­ja­prin­di­tu­na pa­ber­kaus­ta­na val­la­va­lit­su­se kant­se­leis ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus. Väl­ja­pa­nek kes­tab 4. au­gus­ti­ni. Sel­le aja jook­sul on või­ma­lik kõi­gil soo­vi­jail pla­nee­rin­gu­ga tut­vu­da ja esi­ta­da oma põh­jen­da­tud et­te­pa­ne­kud.

Pä­rast et­te­pa­ne­ku­te lä­bi­vaa­ta­mist ja nen­de esi­ta­ja­te­le vas­ta­mist tu­le­vad taas ava­li­kud aru­te­lud Aru­kü­las, Raa­si­kul ja Pi­ka­ve­res. Prae­gu­se ka­va jär­gi on need ka­van­da­tud au­gus­ti­kuu lõp­pu. See­jä­rel esi­ta­tak­se pla­nee­ring ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le riik­li­ku jä­re­le­val­ve te­ge­mi­seks. Raa­si­ku val­la uue üld­pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni võiks pro­jek­ti­ju­hi hin­nan­gul jõu­da käe­so­le­va aas­ta lõ­pus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ra­nit­sa­toe­tus on 100 eu­rot
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald toe­tab 2 noor­tep­ro­jek­ti