Raa­si­ku vald toe­tab tä­na­vu era­koo­li­de te­ge­vust 12 114 eu­ro­ga

1241

Raa­si­ku val­la õpi­las­test 50 käi­vad era­koo­li­des.

Rii­gi­ko­gu kii­tis möö­du­nud su­vel heaks era­koo­li­sea­du­se muu­da­tu­sed, mil­le ko­ha­selt toe­tab riik eraüld­ha­ri­dus­koo­le te­ge­vus­ku­lu­de kat­mi­selt 2019. aas­ta lõ­pu­ni.
Sea­du­s muutis era­koo­li­de te­ge­vus­ku­lu­de kat­mi­ses osa­le­mi­se ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le va­ba­taht­li­kuks ala­tes 2017. aas­ta al­gu­sest. Linn või vald võib või­ma­lu­sel era­koo­le toe­ta­da, kui ko­ha­lik oma­va­lit­sus leiab, et vas­tav kool on ko­gu­kon­na­le va­ja­lik.
Rii­gi te­ge­vus­toe­tus era­koo­li­de­le on 75 prot­sent kesk­mi­se ko­ha­ta­su suu­ru­sest, koo­li­de­le mõel­dud toe­tus on oma­va­lit­sus­te lõi­kes eri­nev, kuid mit­te suu­rem, kui 87 eu­rot õpi­la­se koh­ta kuus.
Raa­si­ku vo­li­ko­gu veeb­rua­ri­kuu is­tun­gil oli päe­va­kor­ras eraüld­ha­ri­dus­koo­li­de te­ge­vus­ku­lu­de kat­mi­ses osa­le­mi­se mää­ru­se eel­nõu esi­me­ne lu­ge­mi­ne.
Raa­si­ku abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re üt­les, et möö­du­nud aas­ta 1. no­vemb­ri sei­su­ga õpi­vad Raa­si­ku val­la ela­ni­kest 38 õpi­last Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis, 2 Gaia Ha­ri­du­se Selt­sis, 4 last MTÜ Ha­ri­dus ja Kul­tuu­ri­selts Tuu­le­maa koo­lis, 4 Au­den­te­ses ja 2 MTÜ Mii­kae­li Ühen­dus koo­lis.
Ta li­sas, et eraüld­ha­ri­dus­koo­lid laien­da­vad ha­ri­dus­maas­tik­ku: „Üld­ha­ri­dus­koo­li­de prog­ram­mi­de lä­bi­mi­se tem­po ei so­bi kõi­ki­de­le las­te­le. Kui loo­me või­ma­lu­se käia ku­sa­gil mu­jal, saa­vad kõik meie õpi­la­sed ja lap­se­va­ne­mad va­li­da, mil­li­ne koo­li­tüüp nei­le kõi­ge roh­kem so­bib.”
Ar­do Niin­re sõ­nas, et koo­lid, kus Raa­si­ku val­la õpi­la­sed õpi­vad, asu­vad Raa­si­ku val­las ja Tal­lin­nas. Raa­si­ku val­las on kesk­mi­ne ko­ha­mak­su­mus 98,97 eu­rot, Tal­lin­nas 61 eu­rot kuus. Raa­si­ku val­la aas­ta­ne ku­lu Aru­kü­la wal­dorf­koo­li­le on see­ga 9918 eu­rot, Tal­lin­na eraüld­ha­ri­dus­koo­li­de­le 2196 eu­rot.
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi li­sas, et kui­gi toe­ta­mi­ne on va­ba­taht­lik, on mõist­lik võrd­se koht­le­mi­se põ­hi­mõt­tel ta­su­da ku­lud sa­mas ula­tu­ses kui mu­nit­si­paal­koo­li­del.
Mää­ru­se vas­tu­võt­mi­se poolt olid kõik vo­li­ko­gu­liik­med.