Raa­si­ku vald hak­kab ai­ta­ma omas­te­hool­da­jaid

483
JUTA ASUJA.

In­no­ve toe­tab Raa­si­ku ja Ko­se val­la sot­siaal­tee­nus­te aren­da­mi­se ühisp­ro­jek­ti 254 407 eu­ro­ga.

Tu­le­va aas­ta al­gu­sest võ­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus In­no­ve ra­has­ta­tud pro­jek­ti raa­mes töö­le osa­li­se koor­mu­se­ga pro­jek­ti­ju­hi ja hool­dus­koor­di­naa­to­ri, li­saks võe­tak­se töö­le kaks ko­du­hool­dus­töö­ta­jat ja tu­gi­isik. Ko­du­hool­du­se ja tu­gii­si­ku tee­nu­seid ha­ka­tak­se osu­ta­ma ala­tes märt­sist.

Ko­du­tee­nust laien­da­tak­se, abis­ta­ma ha­ka­tak­se omas­te­hool­da­jaid, et ini­me­sed, kes oma lä­he­da­si iga­päe­va­selt hool­da­vad, saak­sid tu­ge – jät­ka­ta tööl­käi­mist või min­na uues­ti töö­le.
Pro­jek­ti al­ga­ta­ja, Raa­si­ku val­la ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et pro­jek­ti käi­gus ha­ka­tak­se osu­ta­ma laien­da­tud ko­du­tee­nust ja tu­gii­si­ku tee­nust.

„Ees­märk on vä­hen­da­da tööea­lis­te ini­mes­te koor­must omas­te hool­da­mi­sel ning toe­ta­da eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te toi­me­tu­le­kut, et nemadki saak­sid töö­le min­na või töö­ta­mist jät­ka­ta,“ sõ­nas ta.

Ko­du­tee­nust on nii Raa­si­ku kui Ko­se val­las osu­ta­tud üle 15 aas­ta, se­ni­sel ku­jul tee­nu­sest te­ma hin­nan­gul enam ei pii­sa: „Ini­me­se abi- ja hool­dus­va­ja­du­se hin­da­mi­sel sel­gub üha sa­ge­da­mi­ni, et ko­du­tee­nu­sest jääb vä­heks, kuid öö­päe­va­ring­se­le hool­dus­tee­nu­se­le ei peaks ini­me­ne veel mi­ne­ma. Ko­du­tee­nu­se te­ge­vus­te käi­gus abis­ta­tak­se isi­kut iga­päe­vae­luks va­ja­li­ke toi­min­gu­te soo­ri­ta­mi­sel, väl­ja ar­va­tud füü­si­list kon­tak­ti va­jav abis­ta­mi­ne. Üld­hool­dus­tee­nu­se pu­hul on te­gu isi­ku­hool­du­se­ga. Ko­du­tee­nu­se eda­si­a­ren­da­mi­ne isi­ku hool­du­s­abi­tee­nu­seks ai­tab nii hool­dust va­ja­vaid ini­me­si kui nen­de lä­he­da­si, hool­da­jaid.“

Ju­ta Asu­ja mär­kis, et kui ini­me­ne va­jab öö­päe­va­ring­set jä­re­le­val­vet, siis on te­ma lä­he­da­sest hool­da­jal abi ka sel­lest, kui kee­gi te­da aeg-ajalt sel­les asen­daks: „En­ne pro­jek­ti esi­ta­mist kut­su­si­me kok­ku ümar­laua, kus osa­le­sid ka paar omas­te­hool­da­jat. Mõ­ni neist üt­les, et peaks mi­ne­ma ars­ti juur­de või ope­rat­sioo­ni­le, kuid ei saa, ku­na po­le lä­he­dast kel­le­gi hool­de jät­ta. Nii võib omas­te­hool­da­ja en­da ter­vis kan­na­ta­da.“

Tu­gii­si­ku tee­nust ha­ka­tak­se osu­ta­ma tööea­lis­te­le eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le: „Näe­me va­ja­dust tee­nu­se aren­da­mi­se osas tao­li­selt, et li­saks in­di­vi­duaal­se­le töö­le vii­me va­ja­du­sel lä­bi ka rüh­ma­te­ge­vu­si, mis toe­ta­vad sot­siaal­se­te os­kus­te aren­da­mist ja suu­ren­da­vad mo­ti­vat­sioo­ni.“

Ku­na nen­de töö on ta­va­lis­test ko­du­hool­dus­töö­ta­ja­test kee­ru­li­sem, on pal­gad vei­di kõr­ge­mad. Töö­le võe­tak­se ka üks tu­gii­sik, kes hak­kab te­ge­le­ma tööea­lis­te ini­mes­te­ga, kes on min­gil põh­ju­sel jää­nud või on neil oht jää­da töö­tu­rult kõr­va­le ning va­ja­vad töö leid­mi­seks täien­da­vat jul­gus­ta­mist-toe­ta­mist: „Sihtg­rupp on üp­ris lai. Need on näi­teks ma­da­la­ma ha­ri­dus­ta­se­me­ga noo­red emad, kes on kaua las­te­ga ko­dus ol­nud, nen­de ene­se­hin­nang on ma­dal ja nad va­ja­vad li­sa­tu­ge. Ka vaim­se ter­vi­se või sõl­tu­vusp­rob­lee­mi­de­ga ini­me­sed.“

Ju­ta Asu­ja ole­tas, et tu­gii­si­ku­tee­nu­se siht­rüh­ma on ilm­selt liht­sam kok­ku saa­da, kui ko­du­tee­nu­se pu­hul.

„Kui oled aas­taid oma lä­he­dast hool­da­nud, siis ke­da­gi võõ­rast sel­leks usal­da­da võib ol­la vä­ga kee­ru­li­ne. Kuid usun, et meie pro­jekt on samm eda­si sot­siaal­tee­nus­te eda­sia­ren­da­mi­sel Raa­si­ku val­las. Tal­lin­nas see tee­nus toi­mib,“ sõ­nas ta.

Sih­ta­su­tu­ses In­no­ve taot­lus­voor oli suu­na­tud ea­ka­te­le, eri­va­ja­dus­te­ga ja toi­me­tu­le­ku­ras­kus­te­ga ini­mes­te­le ning nen­de pe­re­liik­me­te­le töö­le­saa­mist toe­ta­va­te hoo­le­kan­de­tee­nus­te pak­ku­mi­seks. Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di ra­has­ta­tud taot­lus­voo­ru ee­lar­ve oli 7 mil­jo­nit eu­rot, esi­ta­ti 15 taot­lust, kok­ku soo­vi­ti toe­tust li­gi 3,3 mil­jo­nit eu­rot. Toe­tust saa­vad 10 pro­jek­ti, seal­hul­gas Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud pro­jekt Ko­se ja Raa­si­ku val­la sot­siaal­tee­nus­te aren­da­mi­seks. Kaks aas­tat kest­va pro­jek­ti ee­lar­ve on 339 210 eu­rot, mil­lest 254 407,50 eu­rot on Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­tus, 84 802,50 val­da­de oma­fi­nant­see­ring. Raa­si­ku val­la omao­sa­lus on 36 712,50 eu­rot.

Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di ra­ha ka­su­ta­tak­se ka tu­gig­rup­pi­de te­ge­vu­seks, näi­teks de­ment­se­te lä­he­das­te­le mõel­dud tu­gi­gru­pi­le loen­gu­te pak­ku­mi­seks.