Raa­si­ku val­las uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 11 hu­vi­rin­gi

893
Aron Lips

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das pro­jek­ti­kon­kur­si noor­te­le täien­da­va hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se pak­ku­mi­seks tu­le­val õp­peaas­tal. Täh­ta­jaks, 10. juu­niks, esi­ta­ti 14 pro­jek­ti.

Pro­jek­te hin­das ko­mis­jon, mil­le esi­mees oli val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­di­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja ning liik­med Ma­ri Möls Aru­kü­la põ­hi­koo­li esin­da­ja­na, Maar­ja-Ly Tei­no Aru­kü­la noor­te­kes­ku­sest, Ali­ce Suur­kuusk Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­list, Lii­si Gus­sak Raa­si­ku põ­hi­koo­list, An­ge­la Al­lik Raa­si­ku noor­te­kes­ku­sest, Ju­han Trump hu­via­la­kes­ku­sest Pää­su­lind ning In­ger­ly Pe­nu val­la noor­te­vo­li­ko­gust. Ko­mis­jon te­gi val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku toe­ta­da 10 pro­jek­ti. Ka­hel ju­hul soo­vi­ta­ti sa­ma­si­su­li­sed pro­jek­tid lii­ta.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni juht Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas: „Ena­mas­ti jät­ka­vad sa­mad rin­gid, mis te­gut­se­sid lõp­pe­nud õp­peaas­tal, kuid on ka uu­si. Poo­led hu­vi­rin­gid on suu­na­tud algk­las­si­las­te­le. Nei­le hu­vi­te­ge­vu­seks uu­te või­ma­lus­te pak­ku­mi­ne on ter­vi­ta­tav, kuid väik­se­ma­te­le on te­ge­vu­si ju­ba pa­ras­ja­gu, see­tõt­tu loo­da­me, et edas­pi­di pa­ku­tak­se roh­kem või­ma­lu­si ka noor­te­le, kes on 13aas­ta­sed ja va­ne­mad.“

Kok­ku ja­ga­ti toe­tus­teks 28 690 eu­rot. Aru­kü­las noor­te­kes­ku­ses alus­tab uuel õp­peaas­tal te­ge­vust ga­min­gu ring ehk ar­vu­ti­män­gu­ring. See on mõel­dud eel­kõi­ge 13aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le, osa­le­da saa­vad 15 noort. Ju­hen­da­ja on Erik Too­met. Rin­gi te­ge­vu­seks eral­da­ti 3000 eu­rot.

Noor­te­kes­ku­se eest­ve­da­mi­sel hak­kab Aru­kü­las te­gut­se­ma tõu­ke­rat­ta hu­vi­ring, mi­da toe­ta­tak­se 3000 eu­ro­ga. Ju­hen­dab Mi­kael Par­man. Rin­gi te­ge­vu­ses saa­vad osa­le­da 30 vä­he­malt 10aas­tast noort.

Uue hu­vi­te­ge­vu­se­na pa­ku­tak­se Aru­kü­la koo­li algk­las­si­las­te­le ke­raa­mi­ka­rin­gi, mi­da ot­sus­ta­ti toe­ta­da 2995 eu­ro­ga. Ju­hen­da­ja on Kris­ti Sa­lu. Ka­hes gru­pis saa­vad osa­le­da kok­ku 24 last. Koo­liõ­de Ri­ta Sepp hak­kab alg- ja põ­hi­koo­li noo­re­ma­le ast­me­le lä­bi vii­ma es­ma­abi­rin­gi.

Kok­ku saa­vad osa­le­da 40 last. Sel­le­le rin­gi­le eral­da­ti 2000 eu­rot. Aru­kü­la koo­lis jät­kab alg­koo­li­õ­pi­las­te ring „Ela­vad mui­nas­ju­tud“, mil­le lä­bi­vii­mi­seks an­ti 2700 eu­rot. Ju­hen­da­jad on Cris­ti­na Kas­ka ja Ast­rid Lin­nu­mäe. Ring on mõel­dud 20 lap­se­le. Jät­kub ka fil­mi­sport Cris­ti­na Kas­ka ju­hen­da­mi­sel, sel­lest saa­vad osa 20-50 last. Rin­gi­le eral­da­ti 3000 eu­rot.

Aru­kü­la koo­lis kes­tab eda­si sulg­pal­li­ring, mi­da viib lä­bi Sil­va Lips. Ka­he rüh­ma jaoks an­ti toe­tust 3000 eu­rot, rin­gis saab osa­le­da kok­ku 24 last.

Ka tu­le­val aas­tal jät­kab Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­lis kok­ku 24 algk­las­si­lap­se­le mõel­dud loo­dus- ja tea­dus­ring Mik­si­ta­jad, mi­da viib lä­bi MTÜ Loo­dus­maa. Sel­le­le eral­da­tak­se 3000 eu­rot.

Eda­si lä­heb ka algk­las­siõ­pi­las­te meis­ter­da­mi­se töö­tu­ba nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul, se­da ju­hen­dab Ris­to Il­ves spor­di­klu­bist nWO. Mõ­le­mast rin­gist saa­vad osa võt­ta 30 last, val­la toe­tus on 3000 eu­rot.

Raa­si­ku koo­li 7.-8. klas­si õpi­las­te­le alus­tab ring „Ro­bo­tid, tea­dus ja teh­no­loo­gia“, mil­le­le eral­da­ti 3000 eu­rot. Se­da hak­kab ju­hen­da­ma lap­se­va­nem Ro­man Kaur­son, ring on mõel­dud 20 lap­se­le.

Li­saks kin­ni­tas val­la­va­lit­sus täien­da­va hu­vi­rin­gi­na pro­jek­ti „4rat­ta­li­ne e-rol­ler Pan­da“, mil­le raa­mes on Aru­kü­la ja Raa­si­ku ka­hek­sal noo­rel või­ma­lik Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Aron Lip­si ju­hen­da­mi­sel hu­vi­rin­gis al­gu­sest lõ­pu­ni kok­ku pan­na 4rat­ta­li­ne e-rol­ler. Se­da pro­jek­ti toe­tas val­la­va­lit­sus 3000 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelKesk­kon­na­sääst­li­kest va­li­ku­test
Järgmine artikkelSõnumitoojas 24. juulil