Raa­si­ku val­las saab ha­ka­ta taot­le­ma hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tist

955

Hü­vi­tist saa­vad kü­si­da vä­he­kind­lus­ta­tud pe­red 9-17aas­tas­te las­te hu­vi­ha­ri­te­ge­vu­ses osa­le­mi­se toe­tu­seks.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis möö­du­nud nä­da­lal vas­tu uue mää­ru­se „Hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tis ma­jan­dus­li­kult vä­he­kind­lus­ta­tud noor­te­le 2018. aas­tal”.

2018. aas­taks on pla­nee­ri­tud toe­tus­teks 22 000 eu­rot. Summa saadakse rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks oma­va­lit­sus­te­le eral­da­tud ra­hast. Taot­le­jal peab ole­ma põh­jen­da­tud va­ja­dus hü­vi­ti­se taot­le­mi­seks ja leib­kon­na sis­se­tu­le­ku pii­r on 300 eu­rot pe­re­liik­me koh­ta ühes kuus. Lap­se koh­ta saab taot­le­da ku­ni 300 eu­rot aas­tas, kuid ko­mis­jo­nil on õi­gus põh­jen­da­tud juh­tu­del summat suu­ren­da­da. Hü­vi­tist saab taot­le­da nii osa­lus­ta­su kat­teks kui hu­vi­rin­giks va­ja­li­ke va­hen­di­te soe­ta­mi­seks.

Mää­ru­se eel­nõud tut­vus­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja, kes rää­kis, et te­gu on niiöel­da pi­loot­pro­jek­ti­ga. Plaa­nis on vaa­da­ta, kui­das mää­rus rakendub ning va­ja­du­sel te­ha seal järg­mis­tel aas­ta­tel muu­da­tu­si.

Ta sõ­nas, et mää­ru­se ees­märk on pak­ku­da vä­he­kind­lus­ta­tud noor­te­le roh­kem ja mit­me­ke­si­se­maid või­ma­lu­si hu­vi­ha­ri­du­ses ja -te­ge­vu­ses osa­le­mi­seks.
Hü­vi­tist saa­vad 7-19aas­ta­sed vä­he­kind­lus­ta­tud noo­red, tin­gi­mus on, et nad pea­vad õp­pi­ma üld­ha­ri­dus­koo­li, kut­se­koo­li või kõrg­koo­li päe­va­ses õp­pes. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli, et taotleda saaksid pe­red, kel­le iga­kui­ne sis­se­tu­lek on ku­ni 500 eu­rot kuus pe­re­liik­me koh­ta. Val­la­va­nem põh­jen­das, et nii oleks roh­kem neid, kes saak­sid hü­vi­tist taot­le­da. Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­n pak­kus, et piir võiks ol­la 300 eu­rot. Se­da muu­da­tu­s-et­te­pa­ne­kut toe­tas ka vo­li­ko­gu.

Hää­le­tu­se­le läks vo­li­ko­gus ka kü­si­mus, kas noo­re mõ­le­mad va­ne­mad pea­vad ole­ma taot­le­mi­seks Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ke­re­gist­ris. Val­la­va­lit­su­se eel­nõus oli, et re­gist­ris pea­vad ole­ma noor ja vä­he­malt üks te­ma va­ne­ma­test.

Ivar Vil­berg juh­tis tä­he­le­pa­nu, et see oleks sam­mu ta­ga­si as­tu­mi­ne, ku­na vald on pal­ju vae­va näi­nud, et saa­da ela­ni­kud Raa­si­ku val­la re­gist­ris­se, näi­teks töö­ta­nud väl­ja noor­te­le ta­su­ta ron­gi­sõi­du mää­ru­se, mis ka vaid val­la­ko­da­ni­ke­le.

Ju­ta Asu­ja lau­sus, et kü­si­must on aru­ta­tud ning sel­le üle vaiel­dud, kuid mää­rus on suu­na­tud noor­te­le ning vald ei ta­ha noo­ri ka­ris­ta­da, kui va­ne­mad on tei­nud ot­su­se mit­te ol­la Raa­si­ku val­la re­gist­ris.

Ta li­sas, et pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes on hu­via­la toe­tus kõi­gi­le noor­te­le, kuid Raa­si­ku val­las hu­vi­ha­ri­du­se- ja te­ge­vu­se ka­va tehes sel­gus, et sum­ma ei või­mal­da kõi­ki toe­ta­da ja foo­kus ot­sus­ta­ti pan­na vä­he­kind­lus­ta­tud noor­te­le.

Vo­li­ko­gu toe­tas Ivar Vil­ber­gi et­te­pa­ne­kut ning hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tist saa­vad ha­ka­ta taot­le­ma need pe­red, kus noor, te­ma mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on Raa­si­ku val­la re­gist­ris.

Taot­le­da saa­vad ka hu­vi­te­ge­vu­se osu­ta­jad
Taot­le­mi­seks tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da avaldus ja ku­lu­do­ku­ment. Esi­ta­da saab kaks kor­da aas­tas, 10. juu­niks ja 10. det­semb­riks, kuid Ju­ta Asu­ja kin­ni­tas, et mää­rus peab ole­ma pii­sa­valt paind­lik ning erand­kor­ras saab taot­lu­si vas­tu võt­ta igas kuus, et ku­lud saak­sid ko­he kae­tud.

Taot­lu­sed vaa­tab lä­bi val­la­va­lit­su­se sot­siaal- ja ter­vis­hoiu­ko­mis­jon, kes teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku, kas toe­tus mää­ra­tak­se. Ko­mis­jo­nil on põh­jen­da­tud taot­lu­se kor­ral õi­gus me­net­le­da ka neid taot­lu­si, mil­le tin­gi­mu­si po­le kor­ras suu­de­tud et­te nä­ha.

And­res Kal­las­te soo­vis tea­da, mis saab, kui noor ju­ba käib hu­vi­rin­gis, ning kas tal oleks või­ma­lik hü­vi­tist kü­si­da uue hu­vi­rin­gi jaoks.
Ju­ta Asu­ja vas­tas, et se­da mää­rus ot­se­selt ei re­gu­lee­ri, kuid val­la­va­lit­su­ses on tea­da pal­ju noo­ri, kes ei osa­le ühes­ki hu­vi­rin­gis. Miks ja mil­le jaoks hü­vi­tist taot­le­tak­se, tu­leb aval­du­ses põh­jen­da­da.

Re­ne Lill ja Maar­ja Si­kut juh­ti­sid tä­he­le­pa­nu, et hu­vi­te­ge­vu­se osu­ta­ja ehk ka klu­bi või rin­gi­ju­hen­da­ja võiks saa­da hü­vi­tist taot­le­da. Vallavo­li­ko­gu toe­tas ka se­da et­te­pa­ne­kut, kui taot­leb hu­vi­te­ge­vu­se osu­ta­ja, peab taot­lus ole­ma siis­ki isi­kus­ta­tud ehk seo­tud konk­reet­se noo­re­ga. See­ga saab hü­vi­tist taot­le­da noor ise, te­ma sea­dus­lik esin­da­ja või hu­vi­te­ge­vu­se osu­ta­ja.

Maar­ja Si­kut mär­kis, et mõel­da tu­leks ka pe­re­de­le, kus lap­se­va­nem ei pea olu­li­seks, et laps ku­sa­gil hu­vi­rin­gis osa­leb, laps ise aga vä­ga ta­haks. Ju­ta Asu­ja üt­les, et on rää­gi­tud sot­siaal­pe­da­goo­gi­de­ga, kes tea­vad pe­re­sid ning os­ka­vad suu­na­ta neid, kes hü­vi­tist va­jak­sid.

Rii­gilt toe­tu­se saa­mi­seks pi­did oma­va­lit­su­sed möö­du­nud aas­ta 1. sep­temb­riks kin­ni­ta­ma noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va. Raa­si­ku val­las sai ka­va val­mis möö­du­nud aas­ta su­vel. Riik­lik­ku toe­tu­se ka­su­ta­mi­seks kor­ral­das Raa­si­ku val­la­va­lit­sus mul­lu sü­gi­sel ka hu­vi­rin­gi­de pro­jek­ti­kon­kur­si, kust said toe­tust val­la 12 hu­vi­rin­gi. Toe­tust sai kü­si­da hu­via­la­de spekt­ri ja paind­lik­ku­se laien­da­mi­seks uu­te loo­da­va­te hu­vi­rin­gi­de ja ole­ma­so­le­va­te laien­da­mi­se abil. Taot­le­da sai ühe hu­vi­rin­gi koh­ta ku­ni 5000 eu­rot.

Eelmine artikkelLIIS ÕUN­PUU ja BER­TA PA­JO Raa­si­kult käi­sid tä­nu So­lis­ti­ca või­du­le „Te­re­vi­sioo­nis” esi­ne­mas
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. veebruaril