Raa­si­ku val­las oli esi­mest kor­da hu­vi­ha­ri­du­se laat

1937
Peagi alustab Aruküla perekeskuses uus loodushariduse ring. Juhendaja KADRI MÄNNISALU (vasakul) käis laadal huvilisi otsimas ning tutvustas, mida ringis tegema hakatakse.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li saa­lis sai tut­vu­da 9 hu­vi­rin­gi­ga, osa­le­da töö­tu­ba­des ning vaa­da­ta
kü­la­li­se­si­ne­jaid.

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis võis lau­päe­val, 30. sep­temb­ril nä­ha oma­pä­rast pil­ti – kä­si­pal­li­tüd­ru­kud maad­le­sid, ELO hu­vi­rin­gi tüd­ru­kud ta­gu­sid kii­ru­se pea­le pal­li vä­ra­vas­se, ki­tar­ri­õpe­ta­ja žong­lee­ris. Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mi (KOP) toel kor­ral­das MTÜ Aru­kü­la Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi koos MTÜ­ga Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li­ga päe­va, kus sai tut­vu­da mit­me­te val­las pa­ku­ta­va­te hu­vi­rin­gi­de­ga.
Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tree­ne­rid ja kä­si­pal­lu­rid pak­ku­sid spor­di­saa­lis või­ma­lust pal­li vä­ra­vas­se vi­sa­ta. Põ­ne­vu­se li­sa­mi­seks oli vä­ra­vas ma­sin, mil­le­ga saab mõõ­ta vis­ke kii­rust. Ma­si­na or­ga­ni­see­ris Aru­kül­la uus peat­ree­ner Mar­tin Nood­la, kes saab se­da tuua kä­si­pal­lu­ri­te­le kat­se­ta­mi­seks Au­den­te­sest. Au­las olid k­lu­bi ka­ri­kad ning in­fo tren­nide koh­ta. Kä­si­pal­lu­rid kor­ral­da­sid ka võist­lu­se, kes suu­dab pal­li kõi­ge kii­re­mi­ni vä­ra­vas­se lüüa. Nais­test oli pa­rim Kor­rus3 tree­ner He­len Nool kii­ru­se­ga 62 ki­lo­meet­rit tun­nis, mee­stest Ai­var Med­ni­kov, kel­le vi­ske kii­rus oli 84. Tut­vus­ta­ti veel sulg­pal­lit­ren­ni, mis esi­mest aas­tat on li­saks täis­kas­va­nu­te­le ka noor­te­le. Tree­ner on Sil­va Lips.
Ees­ti Las­te Or­ga­ni­sat­sioo­ni (ELO) Aru­kü­la rüh­ma noo­red ning ju­hen­da­ja Lee­na Möls pak­ku­sid või­ma­lust män­gi­da laua­män­ge. Käe­so­le­vast aas­tast ki­tar­ri­tun­di­de­ga alus­ta­nud Pe­ter Põ­der õpe­tas ki­tar­ri­män­gu, Maar­ja-Ly Tei­no tut­vus­tas näi­te­rin­gi ja tant­su­rin­gi. Pe­re­kes­ku­ses shin­do ve­ni­tus­har­ju­tus­te tren­ni ju­hen­dav Tea Ta­rus­te te­gi töö­toa, kus osa­le­jad said proo­vi­da har­ju­tu­si. Töö­toa te­gi ka maad­lusk­lu­bi Kor­rus3 Aru­kü­la tree­ner He­len Nool. Pea­gi alus­tab Aru­kü­la pe­re­kes­ku­ses loo­dus- ja tea­dus­ring, mi­da tut­vus­ta­sid ju­hen­da­jad Kad­ri Män­ni­sa­lu ja Eve­lin Laa­nest, kes te­gid las­te­ga män­ge ning tut­vus­ta­sid loo­dust. Kü­la­li­se­si­ne­jad olid prants­la­ne Syl­vain Pom­me Tal­lin­nast Sy­po­cir­cu­sest. Ta õpe­tas pal­li­de­ga žong­lee­ri­ma ning see oli hu­vi­ha­ri­du­se laa­da kõi­ge po­pu­laar­sem töö­tu­ba. Tei­sed kü­la­li­sed olid Töö­tu­kas­sast, kel­le juu­res oli või­ma­lik te­ha isik­su­se­tes­ti nii las­te­le kui täis­kas­va­nu­te­le.
Hu­vi­ha­ri­du­se laa­da pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi eest­ve­da­ja Ju­ta Asu­ja rää­kis, et te­gu oli koos­tööü­ri­tu­se­ga. Te­ma kir­ju­tas pro­jek­ti, mi­da KOP ra­has­tas, kor­ral­da­ma tu­li ap­pi Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.
Ju­ta Asu­ja: „Kah­juks ei ol­nud mul või­ma­lik laa­dal olla, kuid lap­sed osa­le­sid ja neil oli lõ­bus. Kuul­sin, et vä­ga suur me­nu oli Syl­vai­nil. Olen seo­tud Ees­ti Eri­noor­soo­töö Ühin­gu­ga noOR ja Sylvain oli meie ­va­ba­taht­lik Eu­roo­pa Va­ba­taht­li­ku Tee­nis­tu­se raa­mes kaks aas­tat ta­ga­si. Ku­na Ees­tis tal­le vä­ga meel­dis, ot­sus­tas kaue­maks jää­da. A­ru­kü­las pol­nud ta va­rem käi­nud, kuid üt­les pä­rast töö­tu­ba, et on val­mis uues­ti tu­le­ma.”
Ju­ta Asu­ja lau­sus, et hu­vi­ha­ri­du­se laa­dast võiks saa­da tra­dit­sioon, mis võiks edas­pi­di toi­mu­da sep­temb­ri al­gu­ses.
Maar­ja-Ly Tei­no li­sas, et esmalt oli­ plaa­nis te­ha laat sep­temb­ri al­gu­ses, kuid mit­med rin­gi­ju­hid ei saa­nud tul­la ning sa­ma­le päe­va­le sat­tus ka SEB sü­gis­jooks: „Laat oli mi­nu ar­va­tes vä­ga la­he. Pal­jud noo­red said proo­vi­da eri­ne­vaid te­ge­vu­si ja leid­sid tä­nu sel­le­le uue hu­vi­rin­gi.”
Laa­dale 5aas­ta­se­le lap­se­le hu­vi­rin­gi ot­si­ma tul­nud Anett Re­ba­ne Aru­kü­last üt­les, et va­li­kut ta veel ei teinud: „Koo­li­las­te­le on või­ma­lu­si vä­ga pal­ju, las­teaiaea­lis­te­le pi­gem vä­hem. On hea, et sel­li­ne laat kor­ral­da­ti, sest eelkooliealisel lap­sel po­le sa­ge­li veel ai­mu­, mis te­da võiks hu­vi­ta­da, ka on hä­das lap­se­va­ne­mad. Sa­ge­li tu­leb­ki en­ne va­li­ku lan­ge­ta­mist laps proo­vi­tun­di viia.”
Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi esin­da­ja Ma­ri Möls sõnas, et nüüd pais­tab, kas tren­ni­des­se tu­leb uu­si lap­si: „Mõ­ned va­ne­mad lu­ba­sid, et proo­vi­ma saa­da­vad ik­ka. Ka kaks tüd­ru­kut olid kä­si­pal­list hu­vi­ta­tud, pal­li­män­gu trenn on mõel­dud 1.-3. klas­si pois­te­le ja tüd­ru­ku­te­le.”

Eelmine artikkelMil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?
Järgmine artikkelVIL­MA MAN­KIN-BERGST­RÖM ot­sib sep­temb­ris 1944 üle Soo­me la­he põ­ge­ne­mi­se abi­li­si