Raa­si­ku val­las moo­dus­ta­tak­se noor­te­vo­li­ko­gu

1041

Sep­temb­riis­tun­gil kin­ni­tas Raa­si­ku vo­li­ko­gu val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se.

Noor­te­vo­li­ko­gu ees­märk on kaa­sa­ta noo­ri ko­ha­li­ku elu kor­ral­da­mis­se, an­da nei­le või­ma­lus noor­soo­töö kü­si­mus­tes kaa­sa rää­ki­da. Vas­ta­valt põ­hi­mää­ru­se­le hak­kab noor­te­vo­li­ko­gu aru­ta­ma val­la pä­de­vus­se kuu­lu­vaid noo­ri puu­du­ta­vaid kü­si­mu­si ning teeb noor­te hu­vi­dest ja va­ja­dus­test läh­tu­valt et­te­pa­ne­kuid vo­li­ko­gu­le ja val­la­va­lit­su­se­le.

Val­la noor­te­vo­li­ko­gu loo­mi­se al­ga­ta­ja, Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et noor­te­vo­li­ko­gu moo­dus­ta­mi­se idee oli tal am­mu.

„Teis­tes val­da­des see toi­mib ning mõt­le­sin, et kind­las­ti oleks noor­te­ko­gust ka­su ka meie val­las,“ sõ­nas ta.

Et saa­da tea­da, mi­da ar­va­vad noor­te­vo­li­ko­gust val­la noo­red, rää­kis ta möö­du­nud aas­ta su­vel ideest õpi­las­ma­le­vas osa­le­nu­te­le. Ku­na nei­le mõ­te meel­dis, kuu­lu­tas Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja aas­ta ta­ga­si sü­gi­sel väl­ja, et plaa­nib kok­ku kut­su­da Raa­si­ku val­la esi­me­se noor­te­vo­li­ko­gu. Pärast seda hakkasid küm­me­kond noort re­gu­laar­selt koh­tu­ma ja ka sot­siaal­mee­dia kau­du suht­le­ma.

Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Liit te­gi nei­le baas­koo­li­tu­se, see­jä­rel ha­ka­ti koos­ta­ma Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­rust: „Lu­ge­si­me Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Lii­dust saa­dud baas­põ­hi­mää­rust ja mit­me val­la omi, nen­de põh­jal koos­ta­si­me meie val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se pro­jek­ti. Püüd­si­me, et see po­leks pikk ja kee­ru­li­ne, vaid noor­te­le aru­saa­dav ning sel­li­ne, mil­le jär­gi ta­hak­si­me töö­ta­da. Põ­hi­mää­ru­se vaa­ta­sid üle ning täien­da­sid ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na juht Ju­ta Asu­ja ning vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon, ko­mis­jo­nist läks see eda­si vo­li­kok­ku.“

Kui­gi noor­te­vo­li­ko­gu pol­nud siis veel amet­lik, va­li­sid ak­tiiv­sed noo­red en­di seast esi­me­he ja asee­si­me­he, kaar­dis­ta­sid piir­kon­na plus­sid ja mii­nu­sed ning pa­nid kir­ja, mi­da soo­vi­vad ära te­ha. Näi­teks lei­ti, et va­ja oleks õh­tust kü­la­de­va­he­list bus­si­rin­gi, et noor­te­vo­li­ko­gu et­te­võt­mis­tes osa­le­jad saak­sid pä­rast ko­ju sõi­ta.

Oo­da­tak­se ak­tiiv­seid noo­ri
Sel kuul toi­mu­nud esi­mes­tel kok­ku­saa­mis­tel on osa­le­nud 9 noor­te­vo­li­ko­gu tööst hu­vi­ta­tut, Maar­ja-Ly Tei­no kut­sub üles nen­de­ga lii­tu­ma veel ak­tiiv­seid noo­ri, kes soo­vi­vad ühi­selt te­gut­se­da ja val­lae­lus kaa­sa rää­ki­da.

„Hak­ka­me noor­te­vo­li­ko­gu tut­vus­ta­ma ka koo­li­des, vii­me lä­bi kü­sit­lu­se, noo­red hak­ka­vad val­mis­tu­ma va­li­mis­teks – pa­ne­me nen­de tut­vus­tu­sed üles noor­te­vo­li­ko­gu le­he­le Fa­ce­boo­kis. Va­li­mis­te päev veel sel­gub,“ lau­sus ta.

Noor­te­vo­li­kok­ku saa­vad kan­di­dee­ri­da Raa­si­ku val­las ela­vad 13-26 aas­ta­sed noo­red. Noor­te­vo­li­ko­gu liik­med va­li­tak­se sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel ka­heks aas­taks, liik­meid võib põ­hi­kir­ja jär­gi ol­la 6-13. Noor­te­vo­li­ko­gu koo­so­le­kud on ava­li­kud ja toi­mu­vad vä­he­malt üks kord kvar­ta­lis. Vo­li­ko­gu­le va­li­tak­se esi­mees ja asee­si­mees, esi­mees kan­nab noor­te­vo­li­ko­gu ot­su­sed ja eel­nõud et­te val­la­vo­li­ko­gus.

Maar­ja-Ly Tei­no sel­gi­tas, et möö­du­nu­daas­ta­ne ko­ge­mus näi­tas – neid, kes on hu­vi­ta­tud noor­te­vo­li­ko­gus osa­le­mi­sest, on­gi va­he­mi­kus 6-13: „Kui nüüd tu­leb mõ­ni hu­vi­li­ne roh­kem, siis ke­da­gi me uk­se ta­ha ei jä­ta, vo­li­ko­gu töös saa­vad osa­le­da kõik.“

Ka hää­le­ta­jad, kes noor­te­vo­li­ko­gu va­li­vad, on ko­du­val­la 13-26 aas­ta­se noo­red. Noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mi­sed viiak­se lä­bi sar­na­selt val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­te­ga, hää­le­ta­mis­kas­tid pan­nak­se koo­li­des­se ja noor­te­kes­kus­tes­se: „Noor­te­vo­li­ko­gu töös saa­vad osa­le­da kõik kan­di­dee­ri­jad, va­li­mis­te­ga peaks sel­gu­ma pi­gem sel­le tuu­mik ehk ju­ha­tus. Va­li­mis­te kor­ral­da­mi­se pea­mi­ne ees­märk on näi­da­ta noor­te­le, kui­das ko­ha­lik­ke va­li­mi­si lä­bi viiak­se ning õpe­ta­da, kui­das peak­sid kan­di­daa­did end tut­vus­ta­ma-pre­sen­tee­ri­ma.“

Kui noor­te­vo­li­ko­gu amet­li­kult va­li­tud, on ka­vas te­ha kü­sit­lus, mi­da noo­red oma vo­li­ko­gult oo­ta­vad. Sel­le põh­jal pan­nak­se kok­ku te­ge­vus­plaan.

„Kind­las­ti on ka­vas noo­ri koo­li­ta­da. Noor­te­vo­li­ko­gu liik­med hak­ka­vad käi­ma val­la­vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de is­tun­gi­tel, et ol­la val­laas­ja­de­ga kur­sis ning osa­ta neis kaa­sa rää­ki­da. Püüa­me jõu­da sel­le­ni, meid val­la ta­san­dil akt­sep­tee­ri­tak­se ning ar­ves­ta­tak­se, et soo­vi­me ot­sus­ta­mis­tes osa­le­da, ol­la abiks ja te­ha koos­tööd,“ sõ­nas Maar­ja-Ly Tei­no.

Eelmine artikkelAni­ja val­la meist­rid disc­gol­fis on KE­NERT PÜRG ja LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV
Järgmine artikkelAND­RES ALL­MÄ­GI lah­kub val­la­vo­li­ko­gust