Raa­si­ku val­las koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut sõl­mi­tud ei ole

1594

17liik­me­li­ses vo­li­ko­gus on 8 koh­ta va­li­mis­lii­dul Raa­si­ku Vald, 7 Ko­du­ko­ha Eest ni­me­kir­jal, 1 va­li­mis­lii­dul Ühes­koos Eda­si, li­saks ük­sik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mis­test on möö­das kolm kuud. Raa­si­ku val­las on vo­li­ko­gu va­ra­se­mast koos­sei­sust 2 liik­me võr­ra suu­rem, 17liik­me­li­ne.

Va­li­mis­ed tõid edu va­li­mis­lii­du­le Raa­si­ku Vald, kes sai vo­li­ko­gus­se 8 man­daa­ti, va­li­tuks osu­tu­sid hääl­te ar­vu suu­ru­se jär­je­kor­ras And­re Sepp, Aa­re Ets, Tii­na Rüh­ka, Ivar Vil­berg, Hel­le Va­ga, And­res Kal­las­te, Ma­rian­ne Loik, Are Kau­rit. Ühe man­daa­di vä­hem ehk 7 sai va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, ko­had said Avo Möls, Ants Ki­vi­mäe, Maar­ja Si­kut, Olev Si­ni­järv, Re­ne Lill, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Ka­di Tam­ma­ru. Va­li­mis­lii­dust Ühes­koos Eda­si pää­ses ain­sa­na vo­li­ko­gus­se Tõ­nu Suur­kuusk. Raa­si­ku val­las kõi­ge roh­kem hää­li sai ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas, kes tee­nis sa­mu­ti vo­li­ko­gu­liik­me ko­ha. Koh­ta­de­ta jäi Isa­maa ja Res Pub­li­ca Lii­du ni­me­ki­ri, kes osa­les va­li­mis­tel ka­he kan­di­daa­di­ga.

Uued liik­med vo­li­ko­gus on And­res Kal­las­te, Ma­rian­ne Loik, Maar­ja Si­kut, Re­ne Lill ja Ka­di Tam­ma­ru. Ga­ri­na Too­min­gas on ol­nud vo­li­ko­gus va­rem, kuid mit­te 2013-2017 koos­sei­su ajal.

Uue koos­sei­su esi­me­ne is­tung toi­mus 25. ok­toob­ri õh­tul. Vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti 9 poolt­hää­le­ga Tii­na Rüh­ka va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Tei­ne kan­di­daat Maar­ja Si­kut va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest sai 8 häält. Kaa­lu­kee­leks sai va­li­mis­lii­du Ühes­koos Eda­si vo­li­nik Tõ­nu Suur­kuusk, kes an­dis tea­da, et toe­tas Tii­na Rüh­ka kan­di­da­tuu­ri. Sa­mal is­tun­gil va­li­ti vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Hel­le Va­ga, kes sai 10 häält, Maar­ja Si­kut 8. Pä­rast is­tun­git tea­tas eel­mi­se koos­sei­su vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe, et pea­tab aju­ti­selt oma vo­li­tu­sed, te­ma ase­mel pää­ses vo­li­ko­gus­se Olev Räh­ni.

Järg­mi­ne is­tung oli 31. ok­toob­ril, esi­me­ne punkt päe­va­kor­ras val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne.

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald sea­dis üles And­re Se­pa kan­di­da­tuu­ri, Ko­du­ko­ha Eest ni­me­ki­ri soo­vis, et val­la­va­ne­ma­na jät­kaks Rai­vo Uuk­ki­vi. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel ko­gus And­re Sepp 9, Rai­vo Uuk­ki­vi 8 häält. And­re Se­pa vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu­liik­me­na pea­tu­sid, te­ma ase­mel sai vo­li­ko­gus­se Kai­do Kir­sip. Va­li­mi­sed võit­nud ning val­la­va­ne­ma ko­ha saa­nud va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald po­le koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut kel­le­ga­gi sõl­mi­nud.

Ko­mis­jo­ne ot­sus­tas vo­li­ko­gu moo­dus­ta­da 3: li­saks re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jon ning ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon. Võr­rel­des va­ra­se­ma koos­sei­su­ga on ko­mis­jo­ni­de arv väik­sem.

Ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Maar­ja Si­kut, asee­si­me­heks Tii­na Rüh­ka. Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni ju­hib And­res Kal­las­te va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald, asee­si­mees on Ga­ri­na Too­min­gas. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Ka­di Tam­ma­ru ning asee­si­mees Re­ne Lill on va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest.

Val­la­va­ne­ma And­re Se­pa et­te­pa­ne­kul moo­dus­ta­tud val­la­va­lit­sus­se kuu­lu­vad vo­li­ko­gus­se va­li­tud Aa­re Ets; eel­mi­se koos­sei­su asee­si­mees Ja­ko Rei­nas­te, kes see­kord va­li­mis­tel ei osa­le­nud; li­saks val­la maa­kor­ral­da­ja An­ni­ka Jõ­gi­maa ning ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk. Aa­re Et­si ase­mel pää­ses vo­li­ko­gus­se Mir­ko Mii­lits.

Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­nis on 14 lii­get: vo­li­ko­gust And­res Kal­las­te, Ga­ri­na Too­min­gas, Ka­di Tam­ma­ru, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Re­ne Lill, Ma­rian­ne Loik, Ivar Vil­berg, Hel­le Va­ga, väl­jas­poolt vo­li­ko­gu Tal­vi Aruaas, Mart­ti Puk­ko, Dea Ivask, Erik Tamm­soo, Ali­ce Suur­kuusk, Uku Hins­berg.

Ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jon on 20liik­me­li­ne, sin­na kuu­lu­vad vo­li­ko­gust Maar­ja Si­kut, Tii­na Rüh­ka, And­res Kal­las­te, Ivar Vil­berg, Ma­rian­ne Loik, Avo Möls, Olev Si­ni­järv, Tõ­nu Suur­kuusk, väl­jas­poolt vo­li­ko­gu Eliis Kah­lo, Mart Lii­vak, Tiit Ree­der, Ur­mas Rau­de, Ka­lev Vil­lem, Mee­li Te­der, Rai­ko Mo­lok, Tal­vi Aruaas, Mai­li Hir­lak, An­ni Kon­sap, Ja­ko Rei­nas­te, Ul­var Kau­bi.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad Ka­di Tam­ma­ru, Re­ne Lill ja Maar­ja Si­kut.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gid toi­mu­vad iga kuu tei­sel tei­si­päe­val.