Raa­si­ku val­las kaob abi­val­la­va­ne­ma koht

1497

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se uus st­ruk­tuur hak­kab keh­ti­ma 2018. aas­ta 1. veeb­rua­rist.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal vo­li­ko­gu­le val­la­va­lit­su­se uut st­ruk­tuu­ri. Võr­rel­des keh­ti­va jao­tu­se­ga on suu­ri­mad muu­da­tu­sed abi­val­la­va­ne­ma ja ühe kol­mest ko­du­hool­du­sõe ko­ha kao­ta­mi­ne, juur­de tu­leb tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti koht.

Val­la­va­ne­ma al­lu­vu­ses hak­ka­vad ole­ma sot­siaal-, ra­han­dus-, ha­ri­dus-kul­tuu­ri-spor­di­töö- ning hal­dus- ja aren­du­s­osa­kond, kok­ku 4 osa­kon­da. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas uue st­ruk­tuu­ri, mis hak­kab keh­ti­ma 1. veeb­rua­rist. Val­la­va­nem mär­kis, et uus st­ruk­tuur toe­tab koos­tööd vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de­ga.
Abi­val­la­va­ne­ma üle­san­ded osa­kon­na­ju­hi­le

Val­la­va­nem sel­gi­tas, et abi­val­la­va­ne­ma üle­san­ded kan­du­vad pea­mi­selt ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­lis­ti ame­ti­ju­hen­dis­se. Eral­di soo­vib val­la­va­lit­sus ame­ti­ni­me­tu­ses väl­ja tuua spor­di­vald­kon­na ni­me­ta­mi­se, se­ni on see ol­nud abi­val­la­va­ne­ma koor­di­nee­ri­da.

Val­la­va­nem mär­kis, et ko­ha kao­ta­mi­sel on võrd­lu­seks võe­tud tei­sed Raa­si­ku val­la­le sar­na­se rah­vaar­vu ja ee­lar­ve­ga val­lad, kus ena­mas­ti abi­val­la­va­ne­ma koh­ta ei ole.

Abi­val­la­va­ne­ma ko­ha loo­mi­se ot­sus­tas vo­li­ko­gu 2014. aas­ta ke­va­del, sel­les­se ame­tis­se asus Ar­do Niin­re, kel­le­le soo­vib prae­gu­ne val­la­va­lit­sus pak­ku­da ha­ri­dus-, kul­tuu­ri ja spor­di­töö vald­kon­na juh­ti­mist.

Arut­lu­sel oli osa­kon­da ka poo­le ko­ha­ga noor­soo­töö koor­di­naa­to­ri ame­ti­ko­ha loo­mi­ne. Val­la­va­nem sõ­nas, et see on põh­jen­da­tud maa­va­lit­sus­te sul­ge­mi­se­ga, li­san­du­vad üle­san­ded las­te­kait­se te­ge­vus­se: „Prae­gu­ses st­ruk­tuu­ris ka­tab noor­soo­töö koor­di­nee­ri­mist las­te­kait­ses­pet­sia­list, li­san­du­vad üle­san­ded ei või­mal­da sel­le­ga enam te­ge­le­da. Li­sa­töö­ta­jat on va­ja ra­has­tus­taot­lus­te ja val­laü­les­te pro­jek­ti­de koor­di­nee­ri­mi­seks.”

Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid leid­sid, et koh­ta po­le tar­vis luua, pi­gem li­sa­da ee­lar­ves­se sum­ma töö­võ­tu­le­pin­gu­teks, et sis­se os­ta pro­jek­ti­juh­ti­mist, sel­le­ga nõus­tus ka val­la­va­lit­sus.

Uus tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti koht
Eel­nõu­ga li­san­dub st­ruk­tuu­ri hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­da tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ame­ti­koht. Val­la­va­nem põh­jen­das, et osa­kond va­jab täp­se­mat ja spet­sia­lis­ti­de­le vas­ta­vat üle­san­ne­te ja­ga­mist: „Prae­gu on tee­hool­dus ja­ga­tud kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti ja osa­kon­na ju­ha­ta­ja va­hel. Ka tä­na­va­val­gus­tus on kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti üle­san­ne. See on kil­lus­ta­nud tööd ja vas­tu­tust. Uue ame­ti­ko­ha üle­san­ded on iga­päe­va­ne tee­hool­dus ja jä­re­le­val­ve kü­si­mu­sed, val­la tee­hool­dus­ka­va pla­nee­ri­mi­ne ja täit­mi­se jäl­gi­mi­ne. Ka ko­gu tä­na­va­val­gus­tu­se aren­da­mi­ne ja hool­du­se ta­ga­mi­ne.”

Ka­heks järg­mi­seks aas­taks pla­nee­ri­tud ehi­tus­te in­ves­tee­rin­gu­te maht val­las eel­dab val­la­va­ne­ma sõ­nul ehi­tusp­ro­jek­ti­de tel­li­mi­se, ana­lüü­si­mi­se ja jä­re­le­val­ve tu­ge­vat kom­pe­tent­si. Uue­le spet­sia­lis­ti­le jääks val­las ka me­net­le­va­te ehi­tus- ja ka­su­tus­lu­ba­de si­su­li­ne nõus­ta­mi­ne koos­töös val­laar­hi­tek­ti­ga. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­le jääb osa­kon­na töö tu­le­mus­lik­ku­se ta­ga­mi­ne, vald­kond­li­ke aren­gu­ka­va­de al­ga­ta­mi­ne, koos­ta­mi­ne, nen­de täit­mi­se kor­ral­da­mi­ne, val­la­ma­ja hoo­ne hal­dus­kü­si­mus­te­ga te­ge­le­mi­ne.

And­re Sepp: „Uue­na näen val­las aren­dus­te­ge­vu­se va­ja­dust. Prae­gus­te või­ma­lus­te ka­su­ta­mi­ne pro­jek­ti­de ra­has­tus­te­le toe­tusp­rog­ram­mi­dest ja nen­de rea­li­see­ri­mi­se­le, mis olek­sid koos­kõ­las meie aren­gu­ka­va­de­ga ja olek­sid vas­ta­valt ka ju­hi­tud. Ame­ti­koht eel­dab ka OÜ Ra­ven juh­ti­mi­ses osa­le­mist. Ra­ven va­jab li­saks vee­ma­jan­du­se aren­da­mi­se­le ka vi­sioo­ni val­la hal­dus­te­ge­vu­ses osa­le­mi­sel. Osa­kon­na ju­ha­ta­ja suht­leb kü­la­ko­gu­kon­da­de, et­te­võt­ja­te­ga.”

Hal­dus- ja aren­guo­sa­kon­na alluvusse viiakse bus­si­juht ja ko­ris­ta­jad, kes on prae­gu val­la­sek­re­tä­ri al­lu­vu­ses.
Osa­kon­na ju­ha­ta­ja ame­ti­ko­ha­le on plaa­nis kor­ral­da­da kon­kurss.

Vä­he­maks jääb ko­du­hool­du­sõ­de­sid
Sot­siaa­lo­sa­kon­nas on plaa­nis kao­ta­da üks ko­du­hool­du­s­õe ame­ti­koht. Val­la­va­nem üt­les, et ko­du­hool­du­sõ­de­sid on Raa­si­ku val­las prae­gu 3. Ühe ko­duõe hool­da­ta­va­te arv peab jää­ma va­he­mik­ku 8-12, Raa­si­ku val­las on ko­du­hool­dus mää­ra­tud 21 ea­ka­le, kel­lest nel­jal on ole­mas lä­he­da­sed, kuid va­ja­vad siis­ki li­sa­hool­dust. Re­gu­laar­selt tu­leb ko­du­hool­du­sõ­de­del te­ge­le­da 17 ini­me­se­ga.

Abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re kin­ni­tas, et ka­hest ko­du­hool­du­sõest pii­sab. Val­lal on ka­su­ta­da kaks elekt­riau­tot.
Ra­han­du­so­sa­kon­nas võr­rel­des va­ra­se­ma­ga muu­da­tu­si ei tu­le.

Ku­na ko­du­hool­du­sõ­de on tööl mii­ni­mum­pal­ga­ga, hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­da juht on aga st­ruk­tuu­ris ju­hi/tipp­spet­sia­lis­ti pal­gaast­mel, hak­kab val­laee­lar­vest ku­lu­ma aas­tas 12 000 eu­rot pal­ga­ra­ha roh­kem.

Eelmine artikkelAas­ta­lõ­pu­ball toob Aru­kü­la mõi­sa Ees­ti pa­ri­maid džäss­muu­si­kuid
Järgmine artikkelAeg­vii­du õpi­las­te­le maks­tak­se sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni