Raa­si­ku val­las ha­ka­tak­se pai­gal­da­ma kaug­loe­ta­vaid veear­ves­teid

1178

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te OÜ Ra­ven loo­dab täie­li­ku­le kaug­lu­ge­mi­se­le üle min­na 2018. aas­ta su­veks.

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te OÜ Ra­ven on väl­ja kuu­lu­ta­nud han­ke kaug­loe­ta­va­te vee­mõõt­ja­te tar­neks ja pai­gal­da­mi­seks, pak­ku­mi­si saab te­ha 7. sep­temb­ri­ni. OÜ Ra­ven juht And­ro En­nok üt­les, et pä­rast han­ke võit­ja­ga töö­võ­tu­le­pin­gu sõl­mi­mist tel­li­tak­se ar­ves­tid ja eel­da­ta­valt um­bes ka­he kuu jook­sul pä­rast le­pin­gu sõl­mi­mist ha­ka­tak­se veear­ves­teid asen­da­ma. Töö­de val­mi­mi­se esialg­ne lõpp­täh­taeg on 2018. aas­ta 31. märts, mil­le­le järg­neb hää­les­tus- ja tes­ti­mis­pe­riood.
And­ro En­nok: „Han­ke­le eel­nes pikk et­te­val­mis­tus­pe­riood, põh­ja­lik ana­lüüs. Veear­ves­ti­te asen­da­mi­se­ga soo­vi­me ta­ga­da klien­ti­de­le edas­pi­di mu­ga­va ja täp­se ar­vel­du­se ning tä­na­päe­vas­te­le nõue­te­le vas­ta­va mõõ­te­sead­me ole­ma­so­lu.”
Ta sel­gi­tas, et Raa­si­ku val­la iga ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu (ÜVK) klien­di kin­nis­tu koh­ta pai­gal­da­tak­se üks kaug­loe­tav ult­ra­he­lil põ­hi­nev vee­mõõt­ja, mil­le alu­sel ha­ka­tak­se edas­pi­di ar­vel­da­ma. Klien­ti­del tu­leb ta­ga­da juur­de­pääs, val­mis­ta­da et­te vee­mõõ­du­sõl­med, täp­se­mat in­fot soo­vi­tab And­ro En­nok uu­ri­da Ra­ve­ni ko­du­le­helt.
Kin­nis­tu oma­ni­ku­ga võ­tab ühen­dust han­ke võit­nud töö­võt­ja, kes le­pib kok­ku, mil­lal ja kui­das veear­ves­ti asen­da­tak­se ning pai­gal­dab uue kaug­loe­ta­va veear­ves­ti. Töö­dest koos­ta­tak­se akt ja fo­to, mil­le alu­sel koos­ta­tak­se ja edas­ta­tak­se klien­di­le uus tee­nus­le­ping.
Et­te­võt­te juht sõ­nas, et pä­rast veear­ves­ti asen­da­mist peab ar­ves­ta­ma sel­le­ga, et veear­ves­ti ei ole ko­he kaug­loe­tav, üle­mi­ne­kuks lä­heb vei­di ae­ga ja veear­ves­ti näi­te peab klient mõn­da ae­ga eda­si tea­vi­ta­ma: „Loo­da­me täie­li­ku­le kaug­lu­ge­mi­sele üle min­na 2018. aas­ta su­veks. Pä­rast se­da muu­tub klien­di jaoks mu­ga­va­maks see, et vee-et­te­võ­te ko­gub veear­ves­ti­te näi­te ise ja klien­did va­ba­ne­vad tü­li­kast va­ja­du­sest tea­vi­ta­da iga­kui­selt veear­ves­ti näi­te.”
Kok­ku pai­gal­da­tak­se 600 uut ar­ves­tit.

Eelmine artikkelAruküla mõis sai jalgrattahoidla ja lühifilmi
Järgmine artikkelELi põl­lu­ma­jan­dus­mi­nist­rid mait­se­sid Kol­ga­kü­las Ees­ti toi­tu