Raa­si­ku val­las ehi­ta­tak­se ja hool­da­tak­se tä­na­vu teid 440 000 eu­ro eest

659

Raa­si­ku val­la ee­lar­ves on käe­so­le­val aas­tal tee­de hool­da­mi­seks 140 000 eu­rot ning tee­de re­konst­ruee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks 300 000 eu­rot.

Kõi­ge ka­pi­taal­sem töö on kruu­sa­kat­te­ga Iga­ve­re tee ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne. 2,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne osa teest saab pä­rast höö­vel­da­mist, 15-20 sen­ti­meet­ri ma­ter­ja­li pea­le­ve­du ja pro­fi­lee­ri­mist mus­ta kat­te, tee äär­de pan­nak­se tä­his­pos­tid, te­hak­se kraa­vid. Kruu­sa­kat­te­ga tee­dest on sel su­vel ka­vas pin­na­ta veel maan­teelt sis­se­sõi­du­tee Här­ma kül­la, kok­ku 430 meet­rit, Raa­si­kul ko­gu­pik­ku­ses 240meet­ri­ne Põl­lu tä­nav. Val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti Rai­ko Mo­lo­ki sõ­nul on soov alus­ta­da nen­de tee­de pin­da­mist mais ning tööd lõ­pe­ta­da juu­ni lõ­puks.

Aru­kü­las on ka­vas mus­ta kat­te al­la viia osa Põl­lu, Kir­si, Pir­ni ja Tul­bi tä­na­vast ning Har­ju tä­na­va ots, 180 meet­rit ala­tes Tal­ve teest maan­tee poo­le. Need tööd jää­vad su­ve lõp­pu, kui on sel­ge, kus ja kui pal­ju on va­ja te­ha Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku pai­gal­da­mi­se jä­rel tee­de taas­ta­mis­töid ning kõik need ale­vi­ku tee­tööd te­hak­se koos, nii tu­leb sood­sam.

Raa­si­kul on plaan su­ve jook­sul lõi­ga­ta kerg­liik­lus­tee­ga sa­mas­se laius­se Meie­rei tä­na­va, Tal­lin­na maan­tee, Te­ha­se tee ja Kos­ti­ve­re tee rist­mi­kul en­di­ne sõi­du­tee­lõik, mis nüüd on mõel­dud ja­la­käi­ja­te­le. Tee ää­red ja seal­ne tee­de­va­he­li­ne kolm­nurk hal­jas­ta­tak­se.

Ee­lar­ve­ga on ka­van­da­tud ra­ha ka Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee äär­de, mõi­sa juu­res Pe­nin­gi maan­tee­ni, ra­ja­ta­va kerg­liik­lus­tee jaoks maa ost­mi­seks. Rai­ko Mo­lok sel­gi­tas, et maan­teea­met on nõus ta­su­ma kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­se ja või­bol­la ka ehi­ta­mi­se eest, kuid maan­teea­me­ti tin­gi­mus on, et ne­mad maao­ma­ni­ke­ga lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­ma ei pea, sel­le eest tu­leb hoo­lit­se­da val­la­va­lit­su­sel.

OÜ Shei­ker Teed, kel­lel on val­la­ga mit­meaas­ta­ne le­ping tee­de hool­da­mi­seks, pa­ran­dab ka tä­na­vu teeau­ke, höö­vel­dab kü­la­des kruu­sa­teid, veab tee­de­le kruu­sa, teeb tol­mu­tõr­jet seal, kus tee­de ää­res on ela­mud, ning nii­dab teeää­ri.

„Kus on kui­vem, seal alus­ta­tak­se grei­der­da­mist sel nä­da­lal. Kui see on teh­tud, hin­da­me ära, ku­hu ja kui pal­ju on va­ja ku­sa­gi­le ma­ter­ja­li pea­le ve­da­da, kus teeau­ke pa­ran­da­da,“ sõ­nas tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list.

Mit­mes kü­las ning Raa­si­kul Tul­bi tä­na­val on ka­vas teeäär­de kraa­vi­tus: „Kü­sin kü­la­va­ne­ma­telt in­fot, kus on nen­de mee­lest suu­ri­mad prob­lee­mid, see­jä­rel tee­me ka­va, ku­hu hak­ka­me sel aas­tal teeäär­seid kraa­ve kae­va­ma. See­jä­rel tu­leb te­gi­ja leid­mi­seks te­ha han­ge. Plaan on kraa­vid en­ne jaa­ni­päe­va val­mis saa­da, kuid pea­me jäl­gi­ma, et põl­lu­me­hi ei häi­riks – kui ku­sa­gi­le, ku­hu ta­ha­me te­ha kraa­vi, on pan­dud kas­va­ma vi­li, siis jä­ta­me kraa­vi kae­va­mi­se sü­gi­seks, kui sealt vi­li võe­tud.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku kodukandi selts saab maad koer­tep­lat­si­le
Järgmine artikkelSal­mis­tu ran­na hal­da­ja kon­kurss