Raa­si­ku val­la uue aren­gu­ka­va aru­ta­mi­seks tu­le­vad rah­va­koo­so­le­kud

1149

Koh­tu­mi­sed on 6. no­vemb­ril Raa­si­ku rah­va­ma­jas, 9. no­vemb­ril Pi­ka­ve­re mõi­sas, 13. no­vemb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas.

Raa­si­ku val­las on käi­mas aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2018-2028 koos­ta­mi­ne. Kon­sul­tant on käi­nud aren­gu­ka­va koos­ta­mist tut­vus­ta­mas vo­li­ko­gu­le, 25. sep­temb­ril oli se­mi­nar val­la al­la­su­tu­se esin­da­ja­te­le, vo­li­ko­gu liik­me­te­le ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te­ga. Sep­temb­ris oli ka rah­va­kü­sit­lus. Järg­mi­ne etapp on rah­va­koo­s­o­le­kud.

Rah­va­kü­sit­lu­se­le sai vas­ta­ta nii vee­bis kui pa­be­ril. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et kon­sul­tant on prae­gu­seks koos­ta­nud esialg­se kok­ku­võt­te kü­sit­lu­se tu­le­mus­te osas, kus oli või­ma­lik an­da va­lik­vas­tu­seid. Va­bas vor­mis an­tud vas­tu­seid veel ana­lüü­si­tak­se ja gru­pee­ri­tak­se, ka need tu­le­mu­sed on kät­te­saa­da­vad en­ne ko­gu­kon­na­koh­tu­mi­si.

Esi­me­sel töö­koo­so­le­kul osa­le­jad pak­ku­sid aren­gu­ka­va mis­sioo­ni uueks sõ­nas­tu­seks: Raa­si­ku val­la kui oma­va­lit­su­s­ük­su­se mis­sioo­niks on ela­ni­ke heao­lu ta­ga­mi­ne ja hoid­mi­ne, oma ko­du tun­de loo­mi­ne. Vi­sioo­ni­na sõ­nas­ta­ti, et Raa­si­ku vald on aas­taks 2028 kõr­gelt hin­na­tud elu­kesk­kon­na­ga sääst­va aren­gu põ­hi­mõt­teid jär­giv ko­du­ne ja te­gus ise­sei­sev ko­ha­lik oma­va­lit­sus.

Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi kom­men­tee­ris, et oo­ta­ma­tult pi­ka aru­te­lu põh­jus­tas vi­sioo­nis olev vii­de ise­seis­va­le oma­va­lit­su­se­le, ku­na ei lei­tud kon­sen­sust, mi­da tä­hen­dab ise­sei­sev – kas sõl­tu­ma­tu, kui jah, siis kel­lest, või ise hak­ka­ma saav: „Ilm­selt tul­lak­se sel­le aru­te­lu juur­de veel ta­ga­si. Võib-ol­la oli sel­le sõ­na li­san­du­mi­ne pi­gem emot­sio­naal­ne ja läh­tub eel­mi­se aas­ta lõ­pu võit­lu­sest ise­seis­va val­la­na jät­ka­mi­se eest.”

Se­mi­na­ri tei­ses osas oli et­te näh­tud sea­da pai­ka st­ra­tee­gi­li­sed aren­dus­vald­kon­nad läh­tu­valt prae­gu keh­ti­vast aren­gu­ka­vast koos kon­sul­tan­di täien­dus­te­ga. Need vald­kon­nad olid ma­jan­dus, tur­va­li­sus, heao­lu, ha­ri­dus, ta­ris­tu.

Rai­vo Uuk­ki­vi: „Kok­ku­võ­te­te te­ge­mi­sel tun­dus, et kõi­ge roh­kem pi­gis­tab iga­su­gu­ses inf­rast­ruk­tuu­ri­ga ehk ta­ris­tu­ga seo­tud tee­ma­des, sa­mas on ta­ris­tu te­ge­li­kult olu­li­ne ja toe­tav muu­des vald­kon­da­des.”

Val­la­va­nem sõ­nas, et järg­neb vald­kond­li­ke ko­mis­jo­ni­de sü­ga­va­malt si­sus­se suu­na­tud töö, kus tu­leb soo­vu­nel­ma­te­le kõr­va­le sea­da ra­ha­li­sed või­ma­lu­sed, mil­le tu­le­mu­sel te­ki­vad prio­ri­tee­ti­de alu­sel te­ge­vus­te ni­me­kir­jad, mil­les ka rea­li­see­ri­mi­se aja­li­ne en­nus­tus. Tööle hakkavad 3 töö­rüh­ma: ma­jan­du­se ja ta­ris­tu, heao­lu ning ha­ri­du­se.

Rah­va­kü­sit­lus oli ava­tud 15. sep­temb­rist 13. ok­toob­ri­ni. Vee­bis vas­tas küsi­mus­ti­ku­le 101 ini­mest, pa­be­ril täide­ti 95 küsi­mus­tik­ku.

Üle 80 prot­sen­di val­lae­lu­ga ra­hul
Kü­si­mu­se kui­das ole­te ra­hul elu­ga Raa­si­ku val­las vas­tus­test sel­gus, et 80,1 prot­sen­ti vas­ta­nu­test on elu­ga val­las kas väga ra­hul või ra­hul; ra­hu­lo­le­ma­tuid on 15,31 prot­sen­ti, 5,1 prot­sen­ti ei osa­nud vas­ta­ta.

Kü­sit­lu­ses pa­lu­ti an­da hin­nang ka tee­ma­vald­kon­da­de kau­pa – kui­das on vald­kond Raa­si­ku val­las vii­ma­se 4 aas­ta jook­sul are­ne­nud. Ava­lik kord ja tur­va­li­sus on ena­mi­ku vas­ta­ja­te ar­va­tes jää­nud sa­maks, tei­sel ko­hal oli ar­va­mus, et vald­kond on mõ­nin­gal mää­ral pa­ra­ne­nud. Ava­li­ku ruu­mi pla­nee­ri­mi­sel lei­dis kõi­ge roh­kem vas­ta­jaid, et on toi­mu­nud mõ­nin­ga­ne pa­ra­ne­mi­ne.

Tee­nu­sed ela­nik­kon­na eri grup­pi­de­le kü­si­mus­tep­lo­kis leid­sid vas­ta­jad, et kõi­ge roh­kem on pa­ra­ne­nud tee­nu­sed noor­te­le ja lap­se­hoiu- ja las­teaia­tee­nu­sed. Ena­mik vas­ta­jaid ei osa­nud vas­ta­ta. Neid, kes ar­va­sid, et tee­nu­sed on olu­li­selt hal­ve­ne­nud, oli vä­he.

Ka töö­tu­ru ja et­te­võt­lu­se plo­kis oli üle­kaa­lu­kalt vas­ta­jaid, kes ei osa­nud oma hin­nan­gut an­da. Trans­por­di ja tee­de osas leid­sid vas­ta­jad, et areng on ol­nud suur. Enim vas­ta­jaid nä­gi pa­ra­ne­mist kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­ses, olu­kor­ra hal­ve­ne­mist näh­ti eel­kõi­ge tee­de ja tä­na­va­te kor­ras­hoius, seal­hul­gas tä­na­va­val­gus­tu­ses.

Ühis­vee ja -ka­na­li­sat­sioo­ni osas oli sa­mu­ti roh­kem neid, kes hin­da­sid olu­kor­da va­ra­se­mast pa­re­maks. Suu­ri­ma pa­ra­ne­mi­se oli vas­ta­ja­te hin­nan­gul tei­nud hea­kord.

Ha­ri­du­se, kul­tuu­ri ja va­ba aja veet­mi­se koh­ta ar­va­sid ena­mik vas­ta­jaid, et olu­kord on jää­nud sa­maks. Olu­li­se pa­ra­ne­mi­se koh­ta said kõi­ge roh­kem hin­nan­guid kul­tuur, va­ba aja veet­mi­ne ning mee­le­la­hu­tus.

Kü­sit­lu­se täp­se­mad tu­le­mu­sed vald­kon­ni­ti koos ta­be­li­te ja diag­ram­mi­de­ga on kät­te­saa­da­vad Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel.

Aren­gu­ka­va peab val­mis saa­ma tu­le­va aas­ta ap­ril­liks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis esi­me­heks MAR­TI HÄÄ­LE
Järgmine artikkelAru­kü­la 6. fil­mi­fes­ti­va­lil li­nas­tu­sid ka­he tun­ni­ga 24 fil­mi