Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu juht EHA ALT­MÄE: „Ühi­ne­mi­ne an­nab aren­gu­le uue tõu­ke.“

998
EHA ALTMÄE.

Aas­ta al­gu­sest töö­ta­vad Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud ühi­se juh­ti­mi­se all.

Sü­gi­sel ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ta val­la raa­ma­tu­ko­gud käe­so­le­vast aas­tast. Uue st­ruk­tuu­ri jär­gi asub Raa­si­kul val­la­raa­ma­tu­ko­gu, sel­le en­di­ne ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu Pe­nin­gil ning eral­di ko­gu­de­na te­gut­se­nud Aru­kü­la ja Pi­ka­ve­re on nüüd sa­mu­ti ha­ru­ko­gud.

Val­la­raa­ma­tu­ko­gu juht, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe usub, et ühi­ne­mi­ne an­nab kõi­gi se­ni eral­di te­gut­se­nud raa­ma­tu­ko­gu­de aren­gu­le uue tõu­ke.

„Ko­gu Ees­tis on raa­ma­tu­ko­gud ol­nud vä­ga eba­võrd­ses sei­sus. Väi­kes­tel val­da­del pol­nud nen­de aren­da­mi­seks või­ma­lu­si, tei­seks on raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja töö vä­ga pal­ju muu­tu­nud ning vas­ta­valt töö­ta­ja­te või­me­ku­se­le on ka ko­gud roh­kem ja vä­hem­või­me­kad. Lii­de­tud raa­ma­tu­ko­gus on suu­rem kol­lek­tiiv, ühi­selt sün­nib roh­kem ideid, koos saa­me raa­ma­tu­ko­gud muu­ta ai­na näh­ta­va­maks,“ ar­vab val­la­raa­ma­tu­ko­gu juht.

Raa­si­ku uues raa­ma­tu­ko­gus on koos te­ma­ga 5 töö­ta­jat, Aru­kü­las ala­tes veeb­rua­rist taas 2, Pi­ka­ve­res ja Pe­nin­gil kum­mas­ki 1 raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja.

Eha Alt­mäe li­sab, et aeg nõuab neilt kõi­gilt uut moo­di mõt­le­mist. Raa­ma­tu­ko­gu po­le enam üks­nes raa­ma­tu­te lae­nu­ta­mi­se koht, seal pa­ku­tak­se jär­jest uu­si tee­nu­seid, näi­teks lae­nu­ta­tak­se mõ­nel pool ka pil­le või kõn­ni­kep­pe, sa­mas on raa­ma­tu­ko­gud ku­ju­ne­mas oma­moo­di kul­tuu­ri­kes­kus­teks, kus kor­ral­da­tak­se kont­ser­te, õpi­tu­ba­sid ning koh­tu­mi­si põ­ne­va­te ini­mes­te­ga: „Mui­du­gi peab raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ole­ma ka oma eria­lal pro­fes­sio­naal­ne – tund­ma kir­jan­dust, pal­ju lu­ge­ma, os­ka­ma ka­su­ta­da ar­vu­tit ja nu­ti­sead­meid. Sa­mu­ti pea­vad tal ole­ma sot­siaal­sed os­ku­sed, sest sel­lest, kui­das ta klien­ti­de­ga suht­leb, ole­neb raa­ma­tu­ko­gu edu­kus.“

Kü­las­ta­ta­vus kas­vab
Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud on Eha Alt­mäe hin­nan­gul ol­nud edu­kad, lu­ge­jas­kond on suu­re­ne­nud. Kõi­ge roh­kem lu­ge­jaid on suu­ri­ma tee­nin­dus­piir­kon­na­ga Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul – eel­mi­sel aas­tal re­gist­ree­ri­ti seal 720 lu­ge­jat ehk 41 võr­ra roh­kem kui aas­ta va­rem. Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gul oli mul­lu 676 lu­ge­jat, see oli 68 võr­ra roh­kem kui 2017. Pe­nin­gi raa­ma­tu­ko­gu lu­ge­ja­te arv oli 59, kasv 4 ini­mest. Pi­ka­ve­res oli 2018. aas­tal va­ra­se­ma­ga võr­rel­des üks lu­ge­ja vä­hem ehk 97 lu­ge­jat, kuid raa­ma­tu­ko­gus oli va­he­peal mi­tu kuud re­mont.

Kü­las­ta­ja­te arv oli kõi­ge suu­rem Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus, ku­na las­teo­sa­kon­nas, mis on üht­la­si ka koo­li­raa­ma­tu­ko­gu, käib vä­ga pal­ju õpi­la­si – 2018. aas­tal re­gist­ree­ri­ti 10 838 kü­las­tust, sea­hul­gas on Pe­nin­gi ko­gu kü­las­tu­sed. Aru­kü­las oli kü­las­tuste arv 9337 ja Pi­ka­ve­res 582.

„Kü­las­ta­mi­ne ei tä­hen­da tin­gi­ma­ta raa­ma­tu­lae­nu­ta­mist, vaid näi­teks ka üri­tus­tel osa­le­mist. Raa­si­ku uus raa­ma­tu­ko­gu on asu­la kes­kel, sa­ge­li tu­le­vad siia al­les ko­li­nud ini­me­sed ko­he raa­ma­tu­ko­gu­ga tut­vu­ma. Uus ja ilus ma­ja tõm­bab, ka in­ter­jöö­ri ja raa­ma­tu­va­li­ku koh­ta ole­me pal­ju saa­nud kii­ta,“ rää­gib Eha Alt­mäe.

Ta li­sab, et ka tei­sed raa­ma­tu­ko­gud on heas sei­sus, Aru­kü­las teh­ti re­mon­ti üle-eel­mi­sel, Pi­ka­ve­res eel­mi­sel aas­tal: „Kuid si­su­list tööd on Aru­kü­las ja Pi­ka­ve­res pal­ju. Raa­ma­tu­ko­gu po­le hoid­la või ar­hiiv, vaid elav ja pi­de­vas muu­tu­mi­ses. See­tõt­tu tu­leb ko­gud krii­ti­li­se pil­gu­ga üle vaa­da­ta. Raa­ma­tud ei to­hi ol­la ti­he­dalt riiu­lis­se su­ru­tud, täht­sam on kva­li­teet. Se­da enam, et tä­na­päe­val toi­mub ka ko­gu­de­va­he­li­ne lae­nu­tus. Tä­nu in­ter­ne­tip­rog­ram­mi­le Ur­ram näe­me, mis raa­ma­tud on teis­tes raa­ma­tu­ko­gu­des, saa­me va­ja­du­sel mu­jalt tuua. Kui lu­ge­ja soo­vib raa­ma­tut, mi­da oma val­la raa­ma­tu­ko­gu­des po­le, saa­me tuua ka Keh­rast, Jü­rist või Aeg­vii­dust.“

Di­rek­tor sel­gi­tab, et ko­gu­de üle vaa­ta­mi­ne ja pu­has­ta­mi­ne va­nast kir­jandu­sest on suur töö, kuid se­da on va­ja te­ha, sest raa­mat peab saa­ma riiu­lis hin­ga­ta ning ole­ma näo­ga lu­ge­ja poo­le.

Uu­si raa­ma­tuid saa­vad ha­ru­ko­gud ka edas­pi­di ise tel­li­da. Ku­na ne­mad tun­ne­vad oma lu­ge­jas­kon­da kõi­ge pa­re­mi­ni, põh­jen­dab di­rek­tor. Kui­gi ra­ha­kott on nüüd ühi­ne, ja­ga­tak­se raa­ma­tu­te ost­mi­seks ra­ha en­di­selt tee­nin­dus­piir­kon­na ela­ni­ke ar­vu jär­gi. Küll aga ha­ka­tak­se oma­va­hel roh­kem lä­bi rää­ki­ma, ku­hu mil­li­seid raa­ma­tuid tel­li­tak­se.

Veel soo­vib Eha Alt­mäe, et edas­pi­di hak­kak­sid ka Aru­kü­la ja Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­ma kul­tuu­riü­ri­tu­sed ja töö­toad, na­gu Raa­si­kul: „Aru­kü­la raa­ma­tu­kok­ku uut töö­ta­jat va­li­des oli­gi meie ees­märk lei­da ini­me­ne, kes suu­daks seal ka kul­tuu­riü­ri­tu­si kor­ral­da­da. Nüüd on seal täis­ko­ha­ga tei­ne raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ka­ti Ka­ru. Pi­ka­ve­res tu­leks mõel­da koos­töö­le kü­la­selt­si­ga. Kind­las­ti hak­ka­me ka ühi­selt üht-teist or­ga­ni­see­ri­ma. Näi­teks on Raa­si­kul kolm aas­tat toi­mu­nud las­te su­ve­lu­ge­mi­se pro­jekt, tä­na­vu tee­me se­da kind­las­ti üle val­la.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on 20 skulp­tuu­ri­ga lu­me­linn
Järgmine artikkelLume­lin­na­sid ehi­ta­ma!