Raa­si­ku val­la ra­nit­sa­toe­tus on 100 eu­rot

534
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 1. klas­si mi­ne­va­te las­te jaoks mõel­dud nii­ni­me­ta­tud ra­nit­sa­toe­tust tõs­ta ning val­la­vo­li­ko­gu muu­tis toe­tu­se taot­le­mi­se, mää­ra­mi­se ja maks­mi­se kor­da.
Tu­le­vast õp­peaas­tast on ra­nit­sa­toe­tus Raa­si­ku val­las se­ni­se 64 eu­ro ase­mel 100 eu­rot ning se­da hak­ka­vad li­saks oma val­la õp­pea­su­tus­tes ja eri­va­ja­dus­te­ga las­te koo­li­des õp­pi­ma asu­va­te­le las­te­le saa­ma ka teis­te oma­va­lit­sus­te koo­li­des alus­ta­vad Raa­si­ku val­la sis­se­kir­ju­tu­se­ga lap­sed.

Ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et suu­rem osa Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud õpi­las­test käib oma val­la koo­li­des, kuid on ük­si­kuid, kes õpi­vad Jü­ris või Tal­lin­na koo­li­des. Se­ni ne­mad ra­nit­sa­toe­tust saa­nud ei ole. Val­la­va­lit­sus lei­dis, et on põh­jen­da­tud ka nei­le toe­tu­se maks­mi­ne ning vo­li­ko­gu toe­tas et­te­pa­ne­kut ha­ka­ta uuest õp­peaas­tast se­da maks­ma.

Toe­tust on täis­sum­mas se­ni mää­ra­tud lap­se eest, kes ise ning te­ma ai­nu­hool­du­sõi­gust või võrd­set hool­du­sõi­gust oma­vad va­ne­mad on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Raa­si­ku val­la ela­ni­kud.

Nüüd­sest on see asen­da­tud tin­gi­mu­se­ga, et Raa­si­ku val­da pea­vad toe­tu­se taot­le­mi­se ajal ole­ma sis­se kir­ju­ta­tud li­saks lap­se­le kas te­ma ük­sik­va­nem või mõ­le­mad va­ne­mad.

„Sel­le­ga peh­men­da­me pi­sut se­nist kor­da. Kui lap­se va­ne­mad la­hu­ta­vad, ei tä­hen­da see ena­mas­ti, et ühelt va­ne­malt võe­tak­se hool­du­sõi­gus ära,“ mär­kis Ju­ta Asu­ja.

Ta sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uues sõ­nas­tu­ses mää­rus lu­bab edas­pi­di toe­tust täiel mää­ral maks­ta ka sel­li­sel ju­hul, na­gu ker­kis üles eel­mi­sel sü­gi­sel – kui la­hu­ta­tud va­ne­ma­te laps elab koos ema­ga Raa­si­ku val­las, kuid isa elab ja on sis­se kir­ju­ta­tud hoo­pis Lõu­na-Ees­tis­se.

Mää­ru­ses­se li­sa­ti ka, et toe­tu­se and­mi­sest võib keel­du­da, kui taot­le­jal on val­la­va­lit­su­se ees võlg­ne­vu­si: „Se­ni meil se­da ei ol­nud sä­tes­ta­tud ja mit­mel kor­ral juh­tus, et toe­tust taot­le­sid võlg­la­sed.“

Ra­nit­sa­toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb 1. klas­si lap­se va­ne­mal esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le vor­mi­ko­ha­ne aval­dus, väl­jas­pool Raa­si­ku val­da õp­pi­ja­te pu­hul ka koo­li­tõend hil­je­malt 30. sep­temb­riks. Toe­tus maks­tak­se väl­ja hil­je­malt 31. ok­toob­riks.

Eelmine artikkelTub­li­de õpi­las­te tun­nus­ta­mi­ne
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu