Raa­si­ku val­la prü­gi­veo­han­ge pi­ke­nes vaid­lus­tu­se tõt­tu

844

Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la ühist prü­gi­veo­han­get, mil­le esialg­ne täh­taeg oli 30. au­gust, on pi­ken­da­tud 18. sep­temb­ri­ni.

Han­ke kor­ral­da­ja, MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus te­gev­juht Tõ­nu Tup­pits üt­les, et rii­gi­han­get Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­da jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks tu­li pi­ken­da­da, ku­na AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed vaid­lus­tas han­ke­tin­gi­mu­sed.

„Vaid­lus­tus­ko­mis­jon ko­hus­tas meid sel­le tõt­tu han­get pi­ken­da­ma või oleks han­ke pea­ta­nud,“ ütles ta.

Sel­les, et han­ge vaid­lus­ta­ti, po­le Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ju­hi hin­nan­gul mi­da­gi ül­la­ta­vat: „Sest meil po­le üks­ki han­ge eel­mi­se­ga sa­ma­su­gu­ne, püüa­me iga kord vi­ga­dest õp­pi­da ja te­ha pa­re­mi­ni kui eel­mi­sel kor­ral. Kui suur osa Ees­ti oma­va­lit­su­si tu­leb jäät­me­ve­da­ja­le vas­tu ja lu­bab pä­rast han­ke võit­mist üs­na ker­gelt veo­hin­da tõs­ta, siis meie kait­se­me eel­kõi­ge jäät­me­val­da­jat.“

Tõ­nu Tup­pit­sa sõ­nul põh­jus­tas vaid­lus­tu­se jäät­me­ve­da­ja soov tu­le­vi­kus va­balt hin­da tõs­ta, kuid uue han­ke tin­gi­mu­sed se­da ei või­mal­da: „Ilm­selt vaa­tab et­te­võ­te tu­le­vik­ku ja neid hir­mu­ta­vad ku­lu­tu­sed, mi­da prae­gu ei osa­ta et­te nä­ha. Näi­teks on ju­ba aas­ta rää­gi­tud, et jäät­me­te kesk­kon­da vii­mi­se saas­te­ta­su­sid tõs­te­tak­se ja ka põ­le­ta­mi­se­le mää­ra­tak­se saas­te­ta­sud. Kuid meie kuu­lu­jut­tu­de­le tu­gi­ne­da ei saa. Hin­na­tõus võib ol­la põh­jen­da­tud, kui meie al­gand­med või jäät­me­te ko­gu­sed muu­tu­vad va­he­peal dras­ti­li­selt, mit­te muul ju­hul. Oma äri­ris­ke peab suut­ma ve­da­ja ise kan­da, se­da ei pea ela­ni­kud kin­ni maks­ma.“

Jäät­me­hal­dus­kes­kus peab sel nä­da­lal esi­ta­ma vaid­lus­tus­ko­mis­jo­ni­le oma sei­su­ko­ha. Kui see kae­bu­se esi­ta­jat ei ra­hul­da, han­ge pea­ta­tak­se ning kor­ral­da­tak­se ava­lik is­tung, kus va­he­koh­tu­nik kuu­lab ära mõ­le­mad osa­poo­led ja lan­ge­tab ot­su­se.

Kui vaid­lus ve­nib, pi­ken­da­tak­se han­ke täh­tae­ga veel.

„Kuid püüa­me ka vaiel­da niiöel­da sääst­li­kult, va­ja­du­sel pi­gem täp­sus­ta­me han­ke­do­ku­men­te kui lä­he­me pik­ka­des­se ja ku­lu­ka­tes­se koh­tu­vaid­lus­tes­se. Kui mui­du­gi on või­ma­lik kok­ku­lep­pe­le jõu­da, põ­hi­mõt­te­lis­tes kü­si­mus­tes me kae­bu­se esi­ta­ja­le vas­tu tul­la ei saa,“ mär­kis Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se juht.

Üh­te­gi pak­ku­mist Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke­le eel­mi­seks nä­da­laks veel teh­tud ei ol­nud. Tõ­nu Tup­pit­sa sõ­nul on se­ni­ne prak­ti­ka näi­nud, et pak­ku­mi­sed saa­de­tak­se paar päe­va en­ne han­ke lõp­pu.

Ta ole­tas, et tõe­näo­sus lei­da Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­da uus prü­gi­ve­da­ja, on vä­hem kui 50 prot­sen­ti, ku­na piir­kon­na üle­võt­mi­ne on seo­tud suur­te ku­lu­tus­te­ga. Ka prog­noo­sib Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se juht, et prü­gi­veo­hin­nad või­vad uue han­ke­ga tõus­ta: „Rii­gi­han­ke mõ­te on lei­da see, kes pa­kub kõi­ge sood­sa­mat hin­da. Uue han­ke­ga saa­vad kõik et­te­võt­ted te­ha oma pak­ku­mi­se ning ka se­ni­ne prü­gi­ve­da­ja esi­ta­da hin­na, mil­le­ga on val­mis eda­si ve­da­ma.“

Jäät­me­hal­dus­kes­kus kuu­lu­tas juu­lis rii­gi­han­ke Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la­le uue kor­ral­da­tud jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks, ku­na Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas ke­va­del, et ei nõus­tu ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed roh­kem kui 40 prot­sen­di suu­ru­se hin­na­tõu­su taot­lu­se­ga ning lei­dis, et möö­du­nud aas­tast keh­tiv kol­meaas­ta­ne han­ke­le­ping peab jät­ku­ma se­nis­te hin­da­de­ga.

Ka uue han­ke­ga va­li­tak­se jäät­me­ve­da­ja Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­da­des­se kol­meks aas­taks, see­jä­rel või­dak­se le­pin­gut ka­heks aas­taks uuen­da­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la pea­maa­ko­rral­da­ja jäi pen­sio­ni­le
Järgmine artikkelUued õpe­ta­jad koo­li­des