Raa­si­ku val­la noor­tel on su­vel ma­lev ning töö- ja puh­ke­laa­ger

1803

Raa­si­ku vald sai Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­selt ma­le­va ra­has­tu­sot­su­se hil­jem, ku­na taot­lus tu­li üm­ber te­ha.

Kui Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las on õpi­las­ma­le­vas­se re­gist­ree­ru­mi­ne lõp­pe­nud ning noo­ri val­mis­ta­tak­se tööks et­te, siis Raa­si­ku val­las ava­neb re­gist­ree­ri­mi­ne al­les nüüd. Õpi­las­ma­lev toi­mub 3.-7. juu­li­ni, on Raa­si­ku val­las esi­mest kor­da, osa­le­da saa­vad 15 noort.
Ma­le­va kor­ral­da­jad, Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas ja noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no said Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­selt tea­te, et esi­me­sest taot­lus­voo­rust Raa­si­ku val­la kor­ral­da­mi­se tar­beks toe­tust ei anta, ku­na hin­da­sid noor­te päe­va­ra­ha poo­le kõr­ge­maks, kui teis­tes oma­va­lit­sus­tes.
Uues taot­lu­ses ka­han­da­sid nad päe­va­ra­ha noo­re koh­ta 40 eu­rolt 23 eu­ro­ni ning said täien­da­vast taot­lus­voo­rust toe­tust 1731,92 eu­rot.
Ga­ri­na Too­min­gas: „Taht­si­me viia noo­ri mee­le­la­hu­tu­seks sur­fa­ma, ka­nuu­mat­ka­le ja Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis­se, kuid kah­juks tu­li te­ge­vu­si koo­ma­le tõm­ma­ta. Ku­na kor­ral­da­me ma­le­vat esi­mest kor­da, ei osa­nud sel­le­ga ar­ves­ta­da.”
Ma­le­va­noo­red asu­vad töö­le Aru­kü­las ja Raa­si­kul. Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et töö­dest on pak­ku­da ak­na­pe­su, Aru­kü­la lau­lu­la­va vär­vi­mist, män­gu­väl­ja­kul kae­va­mist ja at­rakt­sioo­ni­de kok­ku pa­ne­mist. Lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad val­la et­te­võt­ja­te­ga, kus saaks pak­ku­da prak­ti­ka­või­ma­lust.
Ta li­sas, et re­gist­ree­ri­mi­ne al­gab lä­hia­jal, kõik an­kee­did võe­tak­se vas­tu, aga ma­le­vas­se pää­seb töö­vest­lu­se alu­sel. Kui 15 noort väl­ja va­li­tud, tu­leb nei­le tööo­hu­tus­koo­li­tus.
Kes ma­le­vas­se ei ma­hu, saa­vad osa­le­da iga-aas­ta­sel Raa­si­ku val­la 7-13aas­tas­te noor­te töö- ja puh­ke­laag­ris 7.-20. juu­ni­ni. Ga­ri­na Too­min­gas tõ­des, et sin­na­gi kõik ei ma­hu – koh­ti on 50 noo­re­le, kuid nõud­lus on suu­rem, 10-20 noort jää­vad uk­se ta­ha. Ko­had saa­vad kii­re­mad re­gist­ree­ri­jad.
Kul­tuu­ri­juht sõ­nas, et plaa­nis on hal­jas­tus­tööd, ter­vi­se­ra­jalt oks­te kor­ja­mi­ne: „Puh­taks tee­me ka tee­de ää­red, mi­da po­le am­mu ko­ris­ta­tud. Kui lap­sed on tee­de ää­res, tu­leks liik­le­ja­tel sil­mad eri­ti lah­ti hoi­da.”
Töö- ja puhkelaagri lõ­pu­reis on Vem­bu-Tem­bu­maa­le.

Eelmine artikkelKoda­soo kü­la­ma­ja on lõ­pu­ni ehi­ta­ma­ta
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re on ter­vist eden­dav las­teaed