Raa­si­ku val­la noo­red taas­ta­sid Su­me­da Su­veõh­tu tra­dit­sioo­ni

1842
Ees MARIN MÖLLITS, EVA-LIISA ARUMÄGI, EVA-MARTA PIIBOR, KERLI ALEKSEJEV, INGELY PENU, ARGO ALLIK. Taga ANDRA ALLIK, HARDI ORAS, ROMET LINDSALU, BRITTA URVA. Meeskonna särgid tegi ettevõte Kuup3. Foto Maarja-Ly Teino

Noor­teõh­tul Raa­si­ku rah­va­ma­jas oli 40 osa­le­jat.

Aas­taid ta­ga­si oli Raa­si­ku val­la noor­tel tra­dit­sioon – saa­da kok­ku, mu­sit­see­ri­da, ves­tel­da, kor­ral­da­da võist­lu­si ja män­ge. Kor­ral­das MTÜ Mi­nu Ees­ti Noo­red (MEN). Vii­ma­ne koh­tu­mi­ne oli 2013. aas­tal, ME­Ni te­ge­vus on nüüd­seks hää­bu­nud. Ase­me­le on tulnud uued põ­hi­koo­li­noo­red, kes ot­sus­ta­sid – Su­me Su­veõh­tu peab jät­ku­ma. Viies Su­me Su­veõh­tu oli Raa­si­ku rah­va­ma­jas lau­päe­val, 2. sep­temb­ril.
Noo­red said kok­ku ke­va­del Aru­kü­la põ­hi­koo­lis, kus toi­mus noor­te et­te­võt­lus­kon­ve­rents. Tut­ta­vaks said Raa­si­ku val­la eri koo­li­de õpi­la­sed. Osa­le­jad kom­men­tee­ri­sid too­na, et kui­gi on üheea­li­sed, üks­teist va­rem eri­ti ei tund­nud, sest üle­val­la­li­si noor­teü­ri­tu­si on vä­he.
Noor­te­kon­ve­rent­sil käis kõ­ne­le­mas ME­Ni üks eest­ve­da­jaid, Aru­kü­la koo­li vi­lis­tla­ne Kas­par Aren, kes mee­nu­tas, kui­das aas­taid ta­ga­si Raa­si­ku val­las oli noor­te elu vä­ga põ­nev, ise mõel­di, kor­ral­da­ti, tul­di ko­ha­le. Ta tõ­des, et pea­le võiks kas­va­da uus selts­kond noo­ri, kes ko­ha­li­ku elu põ­ne­va­maks teek­sid.
Mõt­test haa­ras kin­ni Raa­si­ku põ­hi­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne And­ra Al­lik. Ta rää­kis ideest oma sõp­ra­de­le, Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja­le An­ge­la Al­li­ku­le, Aru­kü­la noor­te­ju­hi­le Maar­ja-Ly Tei­no­le ja Kas­par Are­ni­le. Idee hak­kas are­ne­ma ning su­ve lõ­pus kuu­lu­ta­ti väl­ja, et Su­me Su­veõh­tu tu­leb taas.
Ku­na 2. sep­tem­ber oli vih­ma­ne, toimus ena­mik te­ge­vu­si rah­va­ma­jas. Noo­red olid tei­nud koh­vi­ku, müü­sid küp­se­ti­si ning al­ko­ho­li­va­bu kok­tei­le. Õh­tu esi­me­ne osa olid spor­di­võist­lu­sed. Maar­ja-Ly Tei­no or­ga­ni­see­ris noo­rte­le laua­jalg­pal­li­võist­lust, õues tea­te­võist­lust ja ping­pongi.
Õh­tul oli kont­sert. Esi­ne­sid ko­ha­li­kud noo­red Liis Õun­puu, Ber­ta Pa­jo, And­ra Al­lik, Ka­rel Jõe­leht, Hend­ri Kuu­sik, Mar­tin Möl­lits. Kla­ve­ri­saat­ja oli õpe­ta­ja He­li Ka­ru.
Õh­tu peae­si­ne­ja oli an­sam­bel 3Ain­sus, mil­le lii­ge on Ka­lev Vil­lem Raasiku vallast ning räp­par Tiiu ehk Tiiu Kaar­lõp.
And­ra Al­lik üt­les pä­rast noor­teõh­tut, et jäi vä­ga ra­hu­le: „Kõi­ge sü­dant­soo­jen­da­va­mad olid in­nus­ta­vad ning kiit­vad sõ­nad. Kui õh­tu lä­bi sai, jäid li­saks kor­ral­dus­mees­kon­na­le ka tei­sed noo­red ap­pi ko­ris­ta­ma.”
Räp­par Tiiu, ke­da on ni­me­ta­tud ka Ees­ti pa­ri­maks nais­räp­pa­riks, Raa­si­ku val­la­ga seo­tud po­le, kuid on And­ra Al­li­ku hea sõ­ber: „Tiiu käib Raa­si­ku val­las Pe­ri­la Tal­li­des rat­su­ta­mas. Seal sai­me tut­ta­vaks ning kui mõt­le­sin, ke­da noor­teõh­tu­le kut­su­da, mee­nus ta mul­le.”
Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no kii­tis, et õh­tu oli suu­re­pä­ra­ne, kuid kah­juks ei tei­nud ilm koos­tööd: „Õn­neks sai­me kõik teh­tud. Mees­kond oli vä­ga tub­li. Sünd­mu­se ja mees­kon­na toi­mi­ma pa­ne­mi­ne po­le liht­ne, aga noo­red said häs­ti hak­ka­ma. Ala­ti tu­leb ta­ga­si­löö­ke, aga nad ei and­nud al­la. Vä­ga kau­nis hetk oli soo­vi­la­ter­na­te len­du­lask­mi­ne.”
Sõ­nu­mi­too­ja­ga mul­jeid ja­ga­nud osa­le­jad üt­le­sid, et kui noor­te­le tee­vad üri­tu­se en­daea­li­sed, on tu­le­mus ta­va­li­selt vä­ga hea, nii ka see­kord. Nei­le meel­dis, et ka­va pol­nud lii­ga täp­selt pai­ka pan­dud, oli va­ba ae­ga suht­le­mi­seks. Kü­si­mu­se­le, kas ol­lak­se järg­mi­sel aas­tal val­mis ka ise kor­ral­dus­mees­kon­nas kaa­sa löö­ma, jää­di vei­di kõhk­le­ma, ol­di nõus ideid pak­ku­ma, kuid tõ­de­ti, et vas­tu­tus ja kõi­ge eest hoo­lit­se­mi­ne võib käia üle jõu.
Endine MENi aktivist Marianne Loik, kes seekord oli kontserdil teadustaja, ütles, et traditsiooni taaselustamine oli liigutav ja armas: „Tore, et ettevõtted appi tõttasid ja sponsoreerisid. Olin lummatud, kui head on meie solistid. Kahju, et üritusel oli nii vähe endiseid MENi liikmeid, kes oleksid võinud noori rohkem aidata. Ehk tuleb see võimalus, kui peaks toimuma Krõbe Talvepäev.”

Eelmine artikkelSõnumitooja 30. augustil
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li­ma­ja ava­tud – kink koo­li, val­la ja Ees­ti juu­be­liks