Raa­si­ku val­la mä­lu­män­gu kü­si­mu­sed te­gi JU­HAN TRUMP

2183
Helilooja JUHAN TRUMP Arukülast.

Raa­si­ku val­las on iga-aastane mä­lu­män­gut­ra­dit­sioon toimunud 19 aastat. Järg­mi­sel, juu­be­liaas­tal on plaa­nis si­du­da mä­lu­mäng Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si 20. sün­ni­päe­va juu­be­liaas­ta­ga. Kü­si­mus­te te­gi­jad on ol­nud mä­lu­män­gu­del eri­ne­vad, kõi­ge esi­me­se mä­lu­män­gu kü­si­mu­sed koos­tas Aru­kü­la heli­loo­ja ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump, kel­lel oli sa­ma üle­san­ne ka tä­na­vu.

4liik­me­li­si võist­kon­di oli tä­na­vu­sel mä­lu­män­gul ree­del, 26. jaa­nua­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas 13. Tra­dit­sioo­ni­li­selt olid nen­de hul­gas val­la­va­lit­su­se ja val­la al­la­su­tus­te mees­kon­nad. Kõik mees­kon­nad olid Raa­si­ku val­last, väl­ja ar­va­tud võist­kond Al­lar Vii­vik ja Sõb­rad, kes män­gu 4punk­ti­li­se edu­maa­ga ka võit­sid. Har­ju Elu aja­kir­ja­nik Al­lar Vii­vik on koos­ta­nud mit­mel aas­tal Raa­si­ku val­la mä­lu­män­gu kü­si­mu­si.

Mä­lu­män­gu kor­ral­da­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas rää­kis, et män­gu al­gu­saas­ta­tel oli ta­vaks, et esi­ko­ha saa­ja koos­tab uued kü­si­mu­sed, ku­na võit­jad eri­ti ve­du ei võt­nud või olid kü­si­mu­sed lii­ga ras­ked, tu­li lei­da kee­gi tei­ne. Mi­tu kor­da on kü­si­mu­si väl­ja mõel­nud Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls, ko­du­loo­la­ne Vai­no Napp ja Al­lar Vii­vik. Tä­na­vu pa­lus Ga­ri­na Too­min­gas ap­pi Ju­han Trum­pi, kel­le pea­le loo­dab ka järg­mi­sel aas­tal.

En­ne mä­lu­män­gu uu­ri­sid osa­le­jad Ju­han Trum­pilt, kas kõik kü­si­mu­sed on muu­si­ka tee­mal. Ta vas­tas, et muu­si­kast on vaid üks kü­si­mus.

Na­gu ala­ti, oli 30 kü­si­mu­se­ga mälumängu vii­ma­ses plo­kis ai­nult Raa­si­ku val­da puu­du­ta­vad kü­si­mu­sed. Näi­teks tu­li ar­va­ta, mil­li­ses Ees­ti val­las li­saks Raa­si­ku val­la­le on Er­ne­sak­sa tee, mi­tu öö­bi­mis­koh­ta jääb pal­ve­rän­nu­teel Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mi­le või ära tun­da he­li­sal­ves­tu­selt val­la au­ko­da­nik Priit Tamm.
Ju­han Trump: „Mä­lu­män­gu­des on mul ala­ti kah­ju neist, kes jää­vad vii­ma­seks. Püüd­sin te­ha mee­le­la­hu­tus­lik­ku män­gu, pan­na sis­se ka lihtsamaid kü­si­mu­si, et kao­ta­jad ei tun­neks end hal­vas­ti.”

Mä­lu­män­gu võit­ja sai kin­giks ränd­ka­ri­ka, ke­raa­mi­li­se si­ni­se va­re­se. Ku­ni 2004. aas­ta­ni oli ränd­ka­ri­kaks öö­kull, kui sel­le tä­nup­laat sai võit­ja­te ni­me­sid täis, tu­li han­ki­da uus ka­ri­kas.

Mä­lu­män­gu 2.-5. koh­ta jäid ja­ga­ma Aru­kü­la põ­hi­kool, val­la­va­lit­sus, se­ga­rühm La­pu­li­sed ning pe­re­kond Tamm. 6.-7. ko­hal olid pe­re­kond Räh­ni ja pe­re­kond Must. Järg­ne­sid Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool, Kü­la­rah­vas, Aru­kü­la am­bu­la­too­rium, Aru­kü­la noor­te­koor, võist­kond Mart ning Aru­kü­la wal­dorf­kool.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na juhiks valiti JU­TA ASU­JA
Järgmine artikkelSõnumitoojas 31. jaanuaril