Raa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­pidu „Peap­roov”

1624
Raa­si­ku põ­hi­koo­li pois­te­koor rongkäigus.

Raa­si­ku val­la tant­su-, lau­lu- ja muu­si­ka­päe­val oli li­gi 400 osa­le­jat.

Su­vi­se noor­te lau­lu- ja tant­su­peo lau­lud-tant­sud on Raa­si­ku val­la kol­lek­tii­vi­del sel­ged, küll aga tu­leks ju­hen­da­ja­te sõ­nul vae­va nä­ha sel­le­ga, kui­das hoi­da lap­si koos, et nad väl­ja­kul laia­li ei val­guks – nii sel­gus pü­ha­päe­val, 28. mail Raa­si­ku val­la lau­lu-, tant­su- ja muu­si­ka­päe­val, mis tä­na­vu oli pü­hen­da­tud su­vi­se üle-ees­ti­li­se peo et­te­val­mis­tu­se­le.
Pi­du al­gas rong­käi­gu­ga Aru­kü­la rah­va­ma­ja juu­rest lau­lu­väl­ja­ku­le. Osa­le­sid Raa­si­ku val­la noor­te ja täis­kas­va­nu­te koo­rid, rah­va­tant­si­jad ja pil­li­män­gi­jad, li­saks Fi­gu­re­ti ja Lus­ta­ka­te Ja­la­kes­te tant­sut­ren­ni­de noo­red ning Ras­sa­li­ne li­ne­tant­si­jad.
Kor­ral­da­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et täis­kas­va­nu­te kol­lek­tii­vi­de­le on lau­lu-, tant­su- ja muu­si­ka­päev hooa­ja lõ­pe­ta­mi­ne. „Mi­na jään” noor­te­peol osa­le­va­tel kol­lek­tii­vi­del on suur töö veel ees – kuu aja pä­rast 27. juu­nil al­ga­vad suu­re peo proo­vid, pi­du kes­tab 30. juu­nist 2. juu­li­ni. Raa­si­ku val­la kol­lek­tii­vid Tal­lin­nas ei öö­bi, igal õh­tul sõi­de­tak­se ko­ju ta­ga­si.
Aru­kü­las oli pub­li­ku hul­gas ka lap­se­va­ne­maid, kes Tal­lin­nas­se pi­du vaa­ta­ma ei lä­he. Ju­hen­da­jad rää­ki­sid, et mõ­ned lap­se­va­ne­mad jäid tant­su­peo pi­le­tist il­ma ning tu­lid Aru­kül­la peap­roo­vi hea mee­le­ga vaa­ta­ma.
Lap­se­va­nem Car­men Saar lau­sus, et kui­gi tü­tar osa­leb lau­lu­peol, ta töö tõt­tu kuu­la­ma min­na ei saa ning ot­sus­tas tul­la Aru­kül­la: „Hea, et lap­sed said val­la peol har­ju­ta­da, mõ­ne­gi lap­se jaoks on tä­na­vu­ne noor­te lau­lu- ja tant­su­pi­du esi­me­ne ja mis uus, see sa­ge­li hir­mu­tab.”
Raa­si­ku muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru, kes lä­heb lau­lu­peo­le nelja kol­lek­tii­vi­ga, oli ka Aru­kü­las di­ri­gent ja kla­ve­ri­saat­ja. Ta sõ­nas, et tööd on teh­tud hoo­le­ga ning kol­lek­tii­vid on peoks val­mis. Raa­si­ku pois­te­koor lä­heb tä­na­vu peo­le uu­te lip­su­de­ga, mil­lel peal Raa­si­ku põ­hi­koo­li lo­go. Lip­sud olid esi­mest kor­da kae­las nais­te­päe­va­le pü­hen­da­tud mees­koo­ri­de kont­ser­dil. Peo oo­tel on ka lo­go­ga kaa­bud. Aru­kü­las poi­sid lip­su­de­ga ei esi­ne­nud, need jäid hoiu­le hu­vi­ju­hi kät­te, kes peo­le tul­la ei saa­nud.
Aru­kü­la las­te­koo­ri laul­jad rää­ki­sid, et Aru­kü­la lau­lu­la­val oli pü­ha­päe­val sa­ma kuum na­gu sa­ge­li Tal­lin­nas ke­set su­ve lau­lu­kaa­re all. Noo­red kiit­sid, et sel­li­seid pi­du­sid, kus oma val­la koo­rid saa­vad koos laul­da, võiks ol­la roh­kem.
Esi­me­se suu­re la­va ko­ge­mu­se sai Aru­kü­la 1. klas­si tant­su­rühm, mi­da ju­hen­dab Ga­ri­na Too­min­gas. Tant­su­peo­le rühm ei pää­se­nud, kuid ju­hen­da­ja kii­tis, et lap­sed võt­sid end tub­lis­ti kok­ku: „Sõel oli nii tu­gev ja pi­di­me mõõ­tu võt­ma tei­se klas­si las­te­ga, kes meist aas­ta ees. Ko­ge­mu­se mõt­tes oleks peo­le pää­se­mi­ne ära ku­lu­nud, kuid kind­las­ti ta­ha­me järg­mi­se­le.”