Raa­si­ku val­la las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­sel osa­le­jaid li­gi 70

390
Võist­lu­se avaü­ri­tu­sel 3. juu­nil esi­ta­sid kor­ral­da­jad Raa­si­kul ja Pi­ka­ve­res en­da loo­dud lü­hi­näi­den­di. Kass Ba­si­liot män­gis MAR­JU KOND­RAT­JEV ja re­bast Ali­ce´it AI­RA JÕÕTS.

Tä­na­vu­ne lu­ge­mis­võist­lus on Bin­go lo­to põ­hi­mõt­tel.

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ja sel­le Pe­nin­gi fi­liaal alus­ta­sid ne­li aas­tat ta­ga­si las­te su­ve­lu­ge­mi­se pro­jek­ti. Tä­na­vu löö­vad kaa­sa ka Aru­kü­la ja Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gud. Ala­tes mul­lu sü­gi­sest on kõik ne­li lii­de­tud all­a­su­tu­seks Raa­si­ku Val­la Raa­ma­tu­ko­gu.

Pea­kor­ral­da­jad, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu las­teo­sa­kon­nas töö­ta­vad Ai­ra Jõõts ja Mar­ju Kond­rat­jev üt­le­sid, et ees­märk on saa­da pal­ju lap­si su­vel raa­ma­tuid lu­ge­ma, see­tõt­tu püüd­sid te­ha lu­ge­mis­võist­lu­se või­ma­li­kult põ­ne­vaks.

Eel­mi­sel aas­tal oli võist­lu­se tee­ma „Raa­mat ro­kib”, lap­sed va­li­sid ni­me­kir­ja alu­sel ise lu­ge­mi­seks so­bi­vad raa­ma­tud väl­ja. Võist­le­ja­te­le ja­ga­ti pas­sid, ku­hu ko­gu­sid loe­tud raa­ma­tu­te eest temp­leid.

Sel­leks su­veks va­li­ti tee­maks „Võit­ja loeb!“, võist­lus la­hen­da­ti Bin­go lo­to­na. Raa­ma­tud on num­mer­da­tud, va­li­da tu­leb teo­seid pi­le­til ole­va­te numb­ri­te jär­gi. Idee au­tor on Ai­ra Jõõts.
Kor­ral­da­jad koos­ta­sid raa­ma­tu­test ni­me­kir­jad, num­mer­da­sid kõik teo­sed ja val­mis­ta­sid Bin­go lo­to­le sar­na­sed numb­ri­te­ga män­gu­väl­jad – igaüks ise­moo­di. Tä­nu numb­ri­te süs­tee­mi­le ei tea noo­red raa­ma­tu­kok­ku tul­les, mil­li­se teo­se lae­nu­ta­vad. Kah­te ühe­su­gust pi­le­tit ei ole – nii vä­lis­ta­tak­se, et kõik kor­ra­ga üh­te ja sa­ma raa­ma­tut va­ja­vad. Kui paa­ri lap­se soov kat­tub või hoi­tak­se mõn­da teost pi­ke­malt käes, on asen­dus­raa­ma­tud.

Es­malt tu­leb las­tel täi­ta pi­le­ti­tel nur­gad. Kel vas­ta­valt numb­ri­te­le ne­li raa­ma­tut loe­tud, pää­seb au­gus­ti lõ­pus toi­mu­va­le peo­le, kus on ka­vas au­ta­sus­ta­mi­ne ja oo­da­ta on ül­la­tus­kü­la­li­si. Kor­ral­da­jad üt­le­vad, et au­hin­nad on sa­la­dus, et sel­les­ki osas oleks ül­la­tu­si. Igas va­nu­seg­ru­pis või­dab enim raa­ma­tuid lu­ge­nud osa­le­ja.

Ai­ra Jõõt­si sõ­nut­si oli raa­ma­tu­te ni­me­kir­ja­de koos­ta­mi­ne pa­ras päh­kel: „Väl­ja va­li­tud teo­sed pea­vad so­bi­ma nii pois­te­le kui tüd­ru­ku­te­le, kat­ma ko­gu va­nu­seg­ru­pi hu­vior­bii­di. Kõi­ge kee­ru­li­sem on lei­da raa­ma­tuid, mis köi­dak­sid 12aas­ta­seid ja va­ne­maid pois­se. Es­ma­se va­li­ku võist­lu­se­le so­bi­li­kest raa­ma­tu­test te­gin Raa­si­kul, et­te­pa­ne­kud saat­sin teis­te­le raa­ma­tu­ko­gu­de­le. Kui teos so­bis, jäi ni­me­kir­ja. Kui mõ­nes raa­ma­tu­ko­gus konk­reet­set raa­ma­tut pol­nud, asen­da­ti tei­se­ga. Ni­me­kir­ja koos­ta­mi­sel oli mul­le suu­reks abiks Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­kus.”

Su­ve­lu­ge­mi­se võist­lus toi­mub kol­mes va­nu­se­rüh­mas: 6-9-, 10-13- ja 14-16-aas­ta­sed. Võist­lu­se vii­ma­ne kuu­päev on 24. au­gust. Kor­ral­da­jad kin­ni­ta­vad, et veel ei ole hil­ja võist­lu­se­ga lii­tu­da.