Raa­si­ku val­la las­te lau­lu­võist­lu­sel oli 59 osa­le­jat

562
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la las­te lau­lu­võist­lus toi­mus lau­päe­val, 13. ap­ril­lil Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Osa­võt­jaid oli kok­ku 59. Neid hin­das žü­rii, ku­hu kuu­lu­sid muu­si­kaõ­pe­ta­jad Ita-Rii­na Pe­da­nik Viim­sist ja Rutt Rid­beck Rae val­last ning Kos­ti­ve­re koo­li hu­vi­juht ja laul­ja Ra­ne­le Raud­soo. Pa­ri­maid laul­jaid pre­mee­ri­ti kuld­se mik­ro­fo­ni­ga, erip­ree­mia­te­na ja­ga­ti kuld­seid noo­te. Iga va­nu­se­rüh­ma kaks edu­ka­mat lä­he­vad val­da esin­da­ma Har­ju­maa las­te lau­lu­võist­lu­se­le.

3-4aas­ta­seid lap­si osa­les 6, kuld­mik­ro­fo­nid said Jes­per Teino ja Kärt Ras­mus Ti­ha­ne Aru­kü­la las­teaiast, nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa. Erip­ree­miad päl­vi­sid Em­ma Mäelt, Karl Al­jas­mäe, Roo­si Tee­sa­lu ja Tre­vor Lu­cas Tud­re. Ka nen­de õpe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa.

5-6aas­ta­seid lap­si võist­les 10, kuld­mik­ro­fo­nid said He­li Ka­ru lau­luõ­pi­la­ne Kir­si­ka Ku­nin­gas, kes käib Raa­si­ku las­teaias, ning En­ri­co Eis­mel Aru­kü­la las­teaiast, te­ma õpe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa. Eri­pree­miad päl­vi­sid An­na­lii­sa Va­ga kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Ing­rid Or­gu­las-Tets­mann, ning An­žel­la Veel­maa õpi­la­sed Oli­ver Must, Iris Truu­mets ja Mia Ko­su­la.

7-9aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 13 osa­le­jat. Kuld­mik­ro­fo­nid võit­sid Ann Õun­puu Raa­si­ku põ­hi­koo­list ja Eliis Eren­vert Aru­kü­la põ­hi­koo­list. Ann Õun­puu lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru, Eliis Eren­ver­ti õpe­ta­ja Kül­li Ovir. Erip­ree­miaid said He­li Ka­ru õpi­la­sed Nel­li Žu­ravl­jo­va, Ar­do Hei­berg ja To­mi Suu­rorg ning Ar­ko Raid ja Kat­riin- Ma­rii Maa­sik, ke­da ju­hen­dab Kül­li Ovir.

Kõi­ge roh­kem osa­võt­jaid, 19, oli 10-12aas­tas­te seas. Kuld­mik­ro­fo­nid võit­sid Loo­re-Liis Kund­la ja Aron Sepp Aru­kü­la põ­hi­koo­list, mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir. Erip­ree­miad said sa­mu­ti Kül­li Ovi­ri õpi­la­sed Lii­sa­bel Ham­mer, Kris­to­fer Pe­dai, Kar­men Nurk ja Kend­ra Elii­sa Neid­la ning He­li Ka­ru õpi­la­ne Jen­ni­fer Ta­lus­te.

13-15aas­ta­seid laul­jaid võist­les 8. Kuld­mik­ro­fo­ni päl­vi­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­ne Sand­ra Par­ve, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir, ning Han­na Ma­ria Olek Raa­si­ku põ­hi­koo­list, te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Erip­ree­miad said He­li Ka­ru lau­luõ­pi­la­sed Kad­ri-Ann Ee­rik ja Saa­ra Puu­mets ning Anet­te Va­ga, ke­da ju­hen­dab Kül­li Ovir.

Kol­mest 16-18aas­ta­sest noo­rest laul­jast an­ti kuld­mik­ro­fo­nid Kül­li Ovi­ri õpi­la­se­le Han­na Puus­ta­le Rae hu­via­la­koo­list ning Raa­si­ku neiu­le Liis Õun­puu­le, kel­le lau­lu­õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Erip­ree­mia sai And­ra Al­lik Raa­si­ku põ­hi­koo­list, ka te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 10. aprillil
Järgmine artikkelRah­vus­va­he­li­sed koos­tööp­ro­jek­tid koo­li­des ja las­teae­da­des