Raa­si­ku val­la kruu­sa­tee­de olu­kord on hull

884
Pilt on illustratiivne.

Era­kord­selt soo­ja ja vih­ma­se tal­ve tõt­tu on kruu­sa­teed muu­tu­nud vä­ga auk­li­kuks.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on saa­nud pal­ju pöör­du­mi­si ela­ni­kelt, kes kur­da­vad, et kruu­sa­teed on vä­ga keh­vas sei­sus, auk­li­kud. Ka sot­siaal­mee­dias ki­ru­tak­se val­la­tee­de olu­kor­da, loet­le­tak­se üles teid, mis on peaae­gu lä­bi­ma­tud, kü­si­tak­se, miks val­la­va­lit­sus mi­da­gi et­te ei võ­ta, uu­ri­tak­se, mil­lal on loo­tust, et üht või teist kü­la­teed pa­ran­da­tak­se.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp kin­ni­tas, et val­la­va­lit­sus on tee­de olu­kor­ra­ga kur­sis, kuid ei saa prae­gu mi­da­gi et­te võt­ta.

„Tee­de grei­der­da­mi­ne ei sei­sa val­la­va­lit­su­se taht­mi­se ega ra­ha puu­du­mi­se ta­ha, liht­salt prae­gus­te mär­ga­de il­ma­de­ga ei ole se­da või­ma­lik te­ha,“ sõ­nas ta.

Et kruu­sa­teid saaks höö­vel­da­da, peaks ole­ma nii pal­ju kui­va­de il­ma­de­ga päe­vi, et teed jõuak­sid ta­he­ne­da: „Ini­me­sed soo­vi­ta­vad, et ve­da­ge tee­de­le ma­ter­ja­li pea­le, kuid ka see po­le la­hen­dus, teeb mär­ja tee veel peh­me­maks ja hal­ve­mi­ni lä­bi­ta­vaks.“

And­re Sepp mär­kis, ei mä­le­ta oma val­la­va­nae­maks ole­ku ajal sel­list tal­ve, kus teed muu­tu­vad nii keh­vaks, et va­ja­vad höö­vel­da­mist. Ta­va­pä­ra­selt on Raa­si­ku val­las vii­ma­ne höö­vel­da­mi­ne teh­tud ok­toob­ris, tal­ve­kül­ma­de­ga on teed ta­he­ne­nud, järg­mi­ne grei­der­da­mi­ne on ol­nud ke­va­del. Tä­na­vu oleks se­da va­ja te­ha ka jaa­nua­ris.

„Val­lal on 102 ki­lo­meet­rit teid ja heas sei­su­kor­ras on neist prae­gu vä­ga vä­he. Õnn, et Iga­ve­re ja Jär­si teed said mus­ta kat­te al­la, teis­te­ga on keh­vem lu­gu. Ka teed, ku­hu sai eel­mis­tel aas­tal te­ha pea­le­ve­du, on vä­ga peh­med. Üks hul­le­maid on Rät­la kü­la­tee. Jär­si tee ää­red de­for­mee­ru­nud ju­ba ÜVK tras­si­de ehi­ta­mi­se ajast. Ot­se­selt lä­bi­ma­tuid teid ei ole, kui­gi pea­me ole­ma val­mis sel­leks, et olu­kord lä­heb hul­le­maks. Tei­ne oht on, kui nüüd lä­heb äk­ki vä­ga kül­maks – ka siis ei ole või­ma­lik grei­der­da­da,“ rää­kis ta.

Val­la­va­lit­sus on OÜ­ga Šei­ker Teed kok­ku lep­pi­nud, et höö­vel­da­ma ha­ka­tak­se nii­pea, kui vä­he­gi või­ma­lik – teed pea­vad ole­ma vä­he­malt nii kui­vad, et au­ku­des po­leks vett: „Püüa­me suu­re­mad teed grei­de­ri­ga üle käia, kuid iga­le poo­le höö­vel kind­las­ti ei jõua. Val­lal oma tee­hööv­lit po­le ning teed on prae­gu ko­gu Ees­tis keh­vas sei­sus, oma­va­lit­su­sed on oo­te­jär­je­kor­ras. Li­saks tu­leb ar­ves­ta­da, et tal­vi­ne grei­der­da­mi­ne on üks­nes hä­da­pä­ra­ne töö, mil­le tu­le­mus ei ole kind­las­ti nii kva­li­teet­ne kui muul ajal. Lä­bi­li­gu­ne­nud teid höö­vel­da­des heaks kind­las­ti ei saa, ehk vaid vei­di pa­re­maks.“

Val­la­va­nem li­sas, et kii­ta po­le ka Raa­si­ku val­la pä­ris kõi­gi mus­ta kat­te­ga tee­de sei­su­kord. Sel nä­dal free­si­tak­se üle Aru­kü­la män­ni­kus asuv Nõm­me tee. Viis-kuus aas­tat ta­ga­si pin­na­tud tee on täies­ti amor­ti­see­ru­nud, tee­ka­te la­gu­ne­nud ja auk­lik. Val­la­va­lit­sus plaa­nis se­da ha­ka­ta re­mon­ti­ma ke­va­del, kuid tee sei­su­kor­da ar­ves­ta­des ot­sus­ta­ti must­ka­te prae­gu üles free­si­da ja ta­san­da­da ning ke­va­del uues­ti pin­na­ta.

Möö­du­nud nä­da­lal pa­ran­da­ti ka rii­gi­le kuu­lu­val La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la ja Pe­nin­gi va­he­list lõi­ku, kus la­pi­ti löö­kau­ke. And­re Sepp lau­sus, et val­la­va­lit­sus pöör­dus maan­teea­me­ti poo­le, kuid seal ol­di oht­li­kest au­ku­dest ju­ba tead­li­kud: „Ka as­fal­diau­ku­de lap­pi­mi­ne prae­gus­te il­ma­de­ga on hä­da­pä­ra­ne töö. See on sa­ma, mis ham­ba plom­mi­mi­ne nät­su­ga. Lee­ven­dab, kuid ei pa­ran­da.“

Ani­ja val­las
Ka Ani­ja val­la maa­kor­ral­da­ja Mait Paa­sik tõ­des, et kui sa­ge­li on kruu­sa­teed tal­vel pa­re­mas sei­su­kor­ras kui suvel, siis prae­gu on need ko­gu val­las keh­vad ja muud­kui la­gu­ne­vad.

„Pär­nu­maal ole­vat lii­ni­bus­sid ju­ba keel­du­nud kruu­sa­tee­del sõit­mast. Mei­le po­le in­fot tul­nud, et kee­gi oleks lau­sa kin­ni jää­nud, kuid neid teid on küll, kus auk au­gus kin­ni,“ sõ­nas ta.

Sel nä­da­lal min­nak­se ASi Ees­ti Teed esin­da­ja­te­ga üle vaa­ta­ma, mil­lis­te­le tee­de­le on va­ja kruu­sa pea­le ve­da­da: „Kui et­te­võ­te teeb hin­na­pak­ku­mi­se, ot­sus­ta­me, mis jär­je­kor­ras tööd tel­li­me ning kui ilm vä­he­gi lu­bab, plaa­ni­me se­da te­ha. Höö­vel­da­da ei ole prae­gu mõ­tet. No­vemb­ris höö­vel­da­si­me, mõ­ne nä­da­la pä­rast olid teed sa­ma­su­gu­sed kui en­ne.“

Mait Paa­sik mär­kis, et ini­me­sed on ena­mas­ti ol­nud mõist­vad, kuid on saa­nud ka vi­ha­seid kõ­ne­sid, mil­les lu­ba­tak­se au­to­re­mon­di­ku­lud tal­le saa­ta.

„Mi­da­gi po­le te­ha, grei­der­da­mi­seks peab oo­ta­ma kui­va ilma,“ lau­sus Anija valla maa­kor­ral­da­ja.