Raa­si­ku val­la koe­rao­ma­ni­kud soo­vi­vad koer­te­le har­ju­tus­väl­ja­kut

1467

Pa­ku­tud on Raa­si­ku ale­vi­kus Mist­ra hoo­ne ja uue kal­mis­tu va­he­list ala ning rahvamaja naabrust.

Raa­si­ku val­la koe­rao­ma­ni­kud on aeg-ajalt tõs­ta­ta­nud sot­siaal­mee­dias koer­te­par­gi ra­ja­mi­se et­te­pa­ne­ku. Soo­vi­ga on pöör­du­tud ka val­laamet­ni­ke poo­le.
Et­te­pa­ne­kut on põh­jen­da­tud, et koe­ra­väl­jak ai­taks hoi­da ma­ja­de esi­sed mu­ru­väl­ja­kud ja las­te män­gu­ko­had väl­ja­hei­te­va­bad ning koe­ri ei las­taks asu­las oma­päi ja­lu­ta­ma. Koer­te­par­ki on soo­vi­tud ra­ja­da nii Raa­si­ku­le kui Aru­kül­la.
Raa­si­ku val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Ala­ri Kruus­vall sõ­nas, et vii­ma­ti oli par­gi ra­ja­mi­se tee­ma arut­lu­sel val­la­vo­li­ko­gu aren­gu- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni 2016. aas­ta 3. au­gus­ti koo­so­le­kul, kus har­ju­tus­väl­ja­ku ra­ja­mi­sest käis rää­ki­mas OÜ Viim­si Koer asu­ta­ja­lii­ge Lee­la Nõu, kes elab Raa­si­kul.
Ta sel­gi­tas ko­mis­jo­ni­le, et har­ju­tus­väl­jak po­le võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks, vaid koer­te koo­li­ta­mi­seks: „Har­ju­tus­väl­jak on mõel­dud kor­ra­ga ka­he­le koe­ra­le ning ala võiks ol­la pii­ra­tud aia­ga, et koe­rad saak­sid va­balt rin­gi joos­ta. Kõ­ne all oli ka pai­gal­da­da koer­te­le mõ­ni at­rakt­sioon.”
Prae­gu­seks on tee­ma jää­nud soi­ku. Lee­la Nõu üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et MTÜ Viim­si Koer on 2016. aas­ta al­gu­sest soo­vi­nud ra­ja­da Raa­si­ku­le har­ju­tusp­lat­si: „Saat­si­me  soo­via­val­du­se val­la­maj­ja mei­lit­si kol­mel kor­ral. Pa­ra­ku vas­tust ei tul­nud. Ot­sus­ta­si­me pöör­du­da Ala­ri Kruus­val­li poo­le, kes an­naks nõu, kuidas te­gut­se­da. Aru­ta­si­me esialg­set plaa­ni ra­ja­da plats Mist­ra ja uue kal­mis­tu va­he­le. Te­malt vas­tu­väi­teid pol­nud. Ka­su­tu­na sei­sev plats tun­dus häs­ti so­bi­vat. Et as­ja­le amet­lik käik an­da, vii­si­me kir­ja­li­ku taot­lu­se. Meid kut­su­ti aren­gu- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni aru and­ma. Sel­gus, et meie va­li­tud plats ei sobi, ku­na koe­rad hau­gu­vad, see pi­da­vat häi­ri­ma haua­ra­hu ning ini­me­sed on sel­le asu­ko­ha vas­tu.”
Ta li­sas, esit­lu­sel olid mõ­ned vi­deod, et näi­da­ta, kui­das trenn toi­mub, ja tões­ta­da, et laus­hau­ku­mist ei ole: „Ku­na plats tu­leks ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks, on või­ma­lik, et män­gu­hoos mõ­ned koe­rad vei­di hau­gu­vad. Ot­se­selt plaa­ni vas­tu ei ol­dud, küll aga te­ki­tas kü­si­mu­si asu­koht. Või­ma­lu­se­na pa­ku­ti Raa­si­ku rah­va­ma­ja ta­ga pum­ba­jaa­ma naab­rust. Sai saa­de­tud meie klu­bi tutvustus, mis pi­di ava­li­kult üles mi­ne­ma, et ­rah­vas saaks aval­da­da ar­va­must. Asi sei­sab val­la ta­ga, kuna nad ei suu­da ot­sus­ta­da, mil­list maa­tük­ki sel­le tar­beks ka­su­ta­da.”
Raasiku valla registris on 433 lemmiklooma, kuid Alari Kruusvalli sõnul on neid palju rohkem, sest siiani pole ühtegi registreerimiskampaaniat veel tehtud.
Ta lisas, et asi seisab sobiva maatükki puudumises ning kõik ettepanekud selle leidmiseks on oodatud.