Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list: plaa­nis on Raa­si­ku val­da jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­ne

1438

Raa­si­ku val­la ela­ni­kud imes­ta­vad, et jäät­meid tu­leb viia Rap­la­maa­le jäät­me­jaa­ma.

Raa­si­ku val­la Fa­ce­boo­ki-gru­pis „Raa­si­ku val­la kuu­lu­ta­ja” ker­kis möö­du­nud nä­da­lal tee­ma – ala­tes 21. sep­temb­rist on Raa­si­ku val­la ela­ni­kel või­ma­lus jäät­meid ta­su­ta ära an­da Rap­la­maal Üle­jõe kü­las Mäe­pe­re jäät­me­jaa­mas. Uu­ri­tak­se, miks osu­tus 55 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel olev jäät­me­jaam so­bi­vaks, et pak­ku­da Raa­si­ku val­la ela­ni­ke­le tee­nust, kui­gi Har­ju­maal on veel mi­tu jäät­me­jaa­ma.

Raa­si­ku val­las jäät­me­jaa­ma po­le, Aru­kü­las on jäät­me­te ko­gu­mis­punkt, ku­hu saab an­da pii­ra­tud lii­ki jäät­meid. Kom­men­tee­ri­tak­se ka, et on kuul­dud Aru­kü­la ko­gu­mis­punk­ti sul­ge­mi­se plaa­nist.

Raa­si­ku val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Ala­ri Kruus­vall üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et töö käib Raa­si­ku val­da kõi­ki­de­le nõue­te­le vas­ta­va jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se ni­mel: „En­ne sel­le val­mi­mist Aru­kü­la jäät­me­punk­ti sul­ge­mi­se plaa­ni ei ole.”

Ta li­sas, et Rap­la val­las Mäe­pe­res on lä­him jäät­me­jaam, mis vas­tab kõi­ki­de­le kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi sea­tud nõue­te­le ning mil­lel on pii­sav suut­lik­kus võt­ta vas­tu ka teis­test oma­va­lit­sus­test too­dud jäät­meid: „Nii Tal­lin­na lin­na kui ka Har­ku ja Viim­si val­la jäät­me­jaa­mad on ehi­ta­tud ja nen­des on töö kor­ral­da­tud nii, et sin­na saab vas­tu võt­ta oma ela­ni­ke too­dud jäät­med. Ta­ba­sa­lus asuv jäät­me­jaam on küll lä­he­mal, kuid töö­tab üle­koor­ma­tu­se pii­ril ning sa­ge­li ei ole neil või­ma­lik vas­tu võt­ta teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­ke too­dud jäät­meid ning too­ja peab too­dud jäät­me­te­ga ta­ga­si sõit­ma. Ka Tal­lin­na jäät­me­jaa­ma­des on ol­nud juh­tu­meid, kus min­git lii­ki jäät­me­te kon­tei­ner on täis saa­mas ja niiöel­da võõ­rast prü­gi igaks ju­huks juur­de ei võe­ta.”

Kesk­kon­nas­pet­sia­list sel­gi­tas, et Mäe­pe­re jäät­me­jaa­mas on ta­ga­tud jäät­me­te vas­tu­võt­mi­ne nii, et too­ja ei pea kind­las­ti koor­ma­ga ta­ga­si sõit­ma: „Li­saks pa­ku­tak­se seal liht­sat ning mu­ga­vat jäät­me­te kaa­lu­mi­se tee­nust, mis on või­ma­lik ai­nult vä­hes­tes jäät­me­jaa­ma­des. Eel­kõi­ge on see koht so­bi­lik nei­le, kel­lel on va­ja viia ära suu­re­mas ko­gu­ses ehi­tus­jäät­meid.”

Iga­päe­va­selt tek­ki­vaid se­gaol­me­jäät­meid, bio­la­gu­ne­vaid köö­gi­jäät­meid, bio­la­gu­ne­vaid aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid ning va­na­pa­be­ri- ja pa­pi­jäät­meid saab ära an­da kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga. Pa­ken­di­jäät­meid pan­na ale­vi­kes ja kü­la­des pa­ken­di­kon­tei­ne­ri­tes­se, ko­du­ma­ja­pi­da­mi­ses tek­ki­nud oht­li­kud ja ol­mee­lekt­roo­ni­ka­jäät­med viia Aru­kü­la kat­la­ma­ja hoo­vis asu­vas­se jäät­me­punk­ti, va­na­reh­vid Jär­si teel asu­va au­to­re­mon­di töö­ko­ja juur­de, rii­de- ja teks­tii­li­jäät­med ning män­guas­jad Aru­kü­las val­la­ma­ja juu­res asu­vas­se ko­gu­mis­kon­tei­ne­ris­se.

Ala­ri Kruus­vall mär­kis, et li­saks kor­ral­das val­la­va­lit­sus sel aas­tal Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se ra­has­tu­se toel ko­gu val­las oht­li­ke- ja eter­nii­di­jäät­me­te ko­gu­mis­rin­gi, Aru­kü­la jäät­me­punk­tis mit­men­dat aas­tat lehtk­laa­si ko­gu­mi­se. Nen­de­ga on plaa­nis te­ma sõ­nul ka järg­mis­tel aas­ta­tel jät­ka­ta.

Eelmine artikkelRosa Ver­de tant­si­jad har­ju­ta­sid fla­men­co ko­du­lin­nas Se­vil­las
Järgmine artikkelRaasiku Joker valis hooaja parimaid