Raa­si­ku val­la juu­be­li­le­he esit­lus oli Pe­nin­gi raa­ma­tu­ko­gus

1357

Raa­si­ku abi­val­la­va­nem AR­DO NIIN­RE kut­sus Pe­nin­gi rah­va vest­lus­rin­gi.

Möö­du­nud nä­da­lal pi­di Raa­si­ku val­la kõi­ki­des­se post­kas­ti­des­se jõud­ma Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se koos­ta­tud juubeli­leht „Raa­si­ku vald 25”. Trü­ki­soo­ja aja­le­he võt­tis abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re kaa­sa Pe­nin­gi­le, kus oli juu­be­liü­ri­tus­te ka­lend­ri jär­gi pla­nee­ri­tud vest­lus­ring kü­lae­lu ja värs­ke ­le­he tee­mal.
Vest­lus­rin­gi tu­li kolm osa­le­jat – Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu Pe­nin­gi ha­ru raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Vir­gi Raud­la ning kaks kü­lae­la­nik­ku, kes asu­sid le­he­ga tut­vust te­ge­ma.
Ar­do Niin­re lau­sus, et sar­na­ne juu­be­li­leht il­mus ka viis aas­tat ta­ga­si, val­la 20. sün­ni­päe­vaks. Sel­le koos­ta­mi­ne oli te­ma sõ­nul pikk ja kee­ru­li­ne, kuid hu­vi­tav prot­sess, ku­na oli soov pan­na leh­te pi­du­päe­va­ter­vi­tu­si, ak­tuaal­seid tee­ma­sid, aga ka aja­loo­list ma­ter­ja­li ja mee­leo­lu­kat lu­ge­mist. Lood pla­nee­ri­sid ja kir­ju­ta­sid leh­te Ar­do Niin­re ja Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­na esin­da­ja Ali­ce Suur­kuusk. Vast­ne au­ko­da­nik ja muu­sik Ju­han Trump ning ko­du­loo­la­ne Vai­no Napp kir­ju­ta­sid kumb­ki ühe loo. Toi­me­ta­mi­se ja kül­jen­da­mi­se tel­lis val­la­va­lit­sus Sõ­nu­mi­too­jalt, trük­kis Prin­tall.
Leht jõu­dis esi­mes­tes­se post­kas­ti­des­se tei­si­päe­val, 7. märt­sil. Ar­do Niin­re sai li­saks ja­ga­mi­seks mõel­dud 200 ek­semp­la­ri kät­te tei­si­päe­va õh­tul.
Juu­be­liü­ri­tu­sed toi­mu­sid nä­da­la jook­sul üle ko­gu val­la suu­re­ma­tes asu­la­tes, Pe­nin­gi vest­lus­rin­gi aeg klap­pis Ar­do Niin­re sõ­nul häs­ti juubelile­he il­mu­mi­se aja­ga. Pe­nin­gi aja­loost on selles ka üks suu­ri­maid lu­gu­sid.
Abi­val­la­va­nem sõ­nas, et le­he foo­kus on hal­dus­re­for­mil, ku­na ko­da­ni­ku­kam­paa­nia ning rah­vaar­vu ker­ki­mi­ne üle 5000 oli möö­du­nud aas­ta üks suu­ri­maid rõõ­mu­sõ­nu­meid: „Ar­va­mu­si oli iga­su­gu­seid, nii mõ­ne naab­ri­ga lii­tu­mi­se kui ka ise­seis­va­na jät­ka­mi­se pool­da­jaid. Õn­neks sai­me tä­nu tu­ge­va­le ko­gu­kon­na­le numb­ri täis. Kui­gi võr­rel­des aas­ta al­gu­se­ga on rah­vaarv mõ­ne­võr­ra vä­he­ne­nud, ole­me me siis­ki jul­gelt üle viie tu­han­de.”
Ka vest­lus­rin­gis osa­le­jad lau­su­sid, et on rõõm­sad Raa­si­ku val­la se­ni­sel ku­jul jät­ka­mi­se üle ning ela­sid kam­paa­nia­le hoo­le­ga kaa­sa.
Ar­do Niin­re soo­vi­tas le­hest lu­ge­da veel, mi­da rää­gi­vad en­di­sed ja prae­gu­ne val­la­va­nem, vo­li­ko­gu­liik­med, mis vas­tu­sed on rah­va­kü­sit­lu­sel, kui­das lä­heb Aru­kü­la koo­li hu­vi­ju­hil Ma­ri Möl­sil, tut­vu­da Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­ke, in­ves­tee­rin­gu­te ja ee­lar­ve­ga, val­la süm­boo­li­ka ja ar­vu­de­ga, Pi­ka­ve­re uue raa­ma­tu, Pe­nin­gi aja­loo ja Lii­vaau­gu kü­la te­ge­mis­te koh­ta.
Kõi­ge kee­ru­li­sem oli abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul kok­ku pan­na kroo­ni­kat, ku­hu tu­li ära ma­hu­ta­da vii­ma­se 25 aas­ta täht­sa­mad sünd­mu­sed aas­ta­te kau­pa.
Kui jutt läks Pe­nin­gi kü­la­elu­le, sõ­na­sid ko­ha­li­kud, et rõõ­mu val­mis­tab nei­le uh­ke Al­lek­si peo­ma­ja, kus toi­mub mi­da­gi peaae­gu igal nä­da­la­va­he­tu­sel – en­di­ne va­re­me­tes ho­bu­se­tall sai uue elu 2013. aas­tal.
Mu­ret val­mis­tab nais­te­le kor­ter­ma­ja­de kehv olu­kord. Ar­do Niin­re mär­kis, et ku­na tre­pi­ko­ja ühes kor­te­ris on val­la­le kuu­luv kü­la­tu­ba ja raa­ma­tu­ko­gu, on vald nõus võt­ma osa tre­pi­ko­ja re­mon­di­ku­lu­sid en­da kan­da. Üle­jää­nu eest peak­sid maks­ma tre­pi­ko­ja ela­ni­kud. Sel­leks aga tu­leb saa­vu­ta­da kok­ku­lepe.
Mee­le­här­mi põh­jus­tab nei­le ka see, et Pe­nin­gi noor­tel po­le ku­sa­gil va­ba ae­ga vee­ta, mõ­ned on läi­nud pät­ti te­ge­ma – rüüs­ta­nud mõi­sa, peks­nud pu­ruks mõi­sa­par­gi val­gus­tus­lam­bid.
Kui va­nas­ti veet­sid Pe­nin­gi noo­red kõik tal­ved ui­su­väl­ja­kul või keld­ri­mäel kel­gu­ta­des, siis nüüd ee­lis­ta­vad noo­red ar­vu­tis is­tu­da või nii­sa­ma rin­gi hul­ku­da – rääkisid kü­lae­la­ni­kud.
Siis­ki kiit­sid nad abi­val­la­va­ne­ma­le Pe­nin­git kui arm­sat ko­du­pai­ka, kus on nii pood, käib lav­ka ning lii­ni­buss. Ka raa­ma­tu­ko­gus käiak­se – lae­nu­tu­si on päe­vas kesk­mi­selt paar-kolm, ar­vu­tit käiak­se ka­su­ta­mas ena­mas­ti igal päe­val.

Eelmine artikkelRaasiku Joker II ja Kuusalu Rada alustavad uut hooaega III liigas
Järgmine artikkelRaasiku FC Joker kaotas esimese kodumängu