Raa­si­ku val­la juh­tu­mi­kor­ral­da­ja MAR­GE AA­SA­LAID kut­sub jäl­gi­ma pro­jek­ti Fa­ce­boo­ki-leh­te

878

MAR­GE AA­SA­LAID alus­tas tööd Raa­si­ku val­la 16-26aas­tas­te noor­te­ga, kes ei õpi ega töö­ta.

Mai kes­kel käi­vi­tus üle Ees­ti Noor­te­ga­ran­tii tu­gi­süs­teem, Raa­si­ku vald on üks viiest pi­lootp­ro­jek­tis osa­le­jast. Nüüd­seks on pro­jek­ti­ga lii­tu­nud val­da­des­se jõud­nud eri­ne­va­te re­gist­ri and­me­te­le tu­gi­nev ni­me­ki­ri noor­test, kes ei õpi ega töö­ta.

Raa­si­ku val­la juh­tu­mi­kor­ral­da­ja Mar­ge Aa­sa­laid mär­kis, et kui alg­selt prog­noo­si­ti, et sihtg­rup­pi kuu­lub 23 prot­sen­ti 16-26-aas­tas­test noor­test, siis Raa­si­ku val­las on ni­me­kir­jas 9 prot­sen­ti sel­le va­nu­seg­ru­pi noor­test. Täp­set ar­vu, kui pal­jud noo­red tu­ge va­ja­vad, ta veel öel­da ei os­ka: „Ni­me­kir­jas on noo­ri, kes näi­teks õpi­vad või töö­ta­vad vä­lis­maal ja tu­ge ei va­ja, aga mõ­ni abi­va­jav noor jäi ka ni­me­kir­jast väl­ja.” Noor­te­le, kes on prae­gu sei­re ni­me­kir­jas, on ju­ba e-kir­jad saa­de­tud. Noor­tel on ae­ga vas­ta­ta kaks nä­da­lat, pä­rast jaa­ni­päe­va proo­vib ta uues­ti ühen­dust saa­da kir­ja­de­le mit­te­vas­ta­nud noor­te­ga.

Mar­ge Aa­sa­laid rõ­hu­tas, et ühen­dust või­vad võt­ta kõik noo­red ja nen­de va­ne­mad, kui nad kaht­le­vad ning on mu­res seo­ses õpin­gu­te jät­ka­mi­se või töö­le saa­mi­se­ga. „Saan ai­da­ta ka eri­ne­va­tes kan­di­dee­ri­mis­tes, ai­da­ta sel­gust saa­da õp­pi­mis­va­li­ku­tes, koos­ta­da kaa­saeg­ne CV, lei­da su­veks või pi­ke­maks pe­rioo­diks mõ­ni põ­nev rah­vus­va­he­li­ne pro­jekt.”

Fa­ce­boo­ki te­gi ta le­he­kül­je „Noor­soo­töö­ta­ja Mar­ge Raa­si­ku vald”. Ta sõ­nas, et le­he­kül­je kau­du on tul­nud mi­tu sõ­nu­mit lap­se­va­ne­ma­telt, kok­ku on le­pi­tud esi­me­sed koh­tu­mi­sed. Mar­ge Aa­sa­laid sel­gi­tas, le­he­külg on seo­tud te­ma ni­me­ga see­tõt­tu, et ai­nult te­ma loeb ja vas­tab sin­na saa­bu­nud kir­ja­de­le. Le­he­kül­je ni­me­va­li­kul läh­tu­ti Noor­te Tu­gi­la noor­soo­töö­ta­ja­te pro­fii­list. Tu­gi­lat Raa­si­ku val­las po­le, praegu ai­tab ka se­da rol­li täi­ta Noor­te­ga­ran­tii pro­jekt.

Mar­ge Aa­sa­laid lau­sus, et Fa­ce­boo­ki-leht an­nab te­ma töö­le li­sa­väär­tust: „Le­he­külg po­le mit­te ai­nult sihtg­ru­pi noor­te­le, vaid pil­gu võik­sid sin­na hei­ta ka kõik tei­sed, ja­gan seal õp­pi­mi­se ja töö­ga seo­tud in­fot, rah­vus­va­he­lis­te pro­jek­ti­de ja koo­li­tus­te in­fot, mis puu­du­ta­vad ka täis­kas­va­nuid.”

Noor­te­ga­ran­tii süs­teem­ne töö kes­tab kaks aas­tat. Kaks kor­da aas­tas teeb mi­nis­tee­rium sei­ret ja uuen­da­tak­se ni­me­kir­ju.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kon­su­mis on Ida-Har­ju esi­me­sed nu­ti­kas­sad, sa­ma­su­gu­sed tu­le­vad ka Aru­kül­la ja Lok­sa­le
Järgmine artikkelMustjõe-Pillapalu metsapõlengu kustutustööd jätkuvad