Raa­si­ku val­la jäät­me­veo­han­ge on en­di­selt pea­ta­tud

1001

Prü­gi­fir­ma vaie jäi ra­hul­da­ma­ta, Jäät­me­hal­dus­kes­kus oo­tab koh­tu sei­su­koh­ta.

Rii­gi­han­ge­te vaid­lus­ko­mis­jon ei ra­hul­da­nud ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­ed (EKT) vaiet Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­da uue kor­ral­da­tud jäät­me­veo­tee­nu­se pak­ku­ja leid­mi­seks väl­ja kuu­lu­ta­tud rii­gi­han­ke tin­gi­mus­te koh­ta. EKT vaid­lus­tas pak­ku­mus­te hin­da­mi­se kri­tee­riu­mid ning sel­le, et jäät­me­veo tee­nus­ta­su­de muut­mi­se või­ma­lus on hanke tingimustes eba­sel­ge.

Vaid­lus­ta­mi­se ajaks han­ge uue ve­da­ja leid­mi­seks pea­ta­ti. Kui­gi ko­mis­jon te­gi ot­su­se 19. sep­temb­ril, on han­ke­me­net­lus en­di­selt pea­ta­tud.

„See on üs­na ta­va­pä­ra­ne, et an­da vaid­le­ja­le või­ma­lus eda­si kae­va­ta. Sel nä­da­la peaks sel­gu­ma, kas EKT kae­bab rii­gi­han­ge­te vaid­lus­ko­mis­jo­ni ot­su­se eda­si hal­dus­koh­tus­se või mit­te. Kui ei kae­ba, peaks han­ge jät­ku­ma. Kui­gi ei saa vä­lis­ta­da, et ka mõ­ni tei­ne pak­ku­ja han­ke­tin­gi­mu­sed vaid­lus­tab,“ üt­les MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus te­gev­juht Tõ­nu Tup­pits.

Jäät­me­hal­dus­kes­kus on 18. juu­lil ala­nud Raa­si­ku ja Jõe­läht­me kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­tae­ga vaid­lus­tu­se tõt­tu mi­tu kor­da eda­si lü­ka­nud, tõe­näo­li­selt te­hak­se se­da veel, sest prae­gu on rii­gi­han­ge­te e-kesk­kon­nas täh­ta­jaks mär­gi­tud 4. ok­too­ber.

Han­ke ve­ni­mi­se tõt­tu lük­kub eda­si ka esial­gu sel­le aas­ta lõp­pu ka­van­da­tud kor­ral­da­tud jäät­me­veo al­gus uue le­pin­gu alu­sel. Tõ­nu Tup­pits ar­vas, et uus kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du al­gab tõe­näo­li­selt järg­mi­se aas­ta veeb­rua­ris.

„Kui uue han­ke peaks võit­ma EKT, ei to­hiks ela­ni­ke­le kaas­ne­da min­geid muu­tu­si, vaid hin­na­ki­ri muu­tub, tee­nust osu­ta­tak­se sa­ma­moo­di eda­si,“ lau­sus ta.

Sep­temb­ris an­dis Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la ela­ni­ke­le tea­da, et tõs­tab 1. ok­toob­rist prü­gi­veo hin­da ning kes ei soo­vi enam nen­de tee­nust, peaks et­te­võt­te­le sel­lest en­ne 24. sep­temb­rit tea­da and­ma: „EKT on mei­le kin­ni­ta­nud, et üks­ki jäät­me­val­da­ja po­le nen­de poo­le pöör­du­nud soo­vi­ga tee­nu­sest loobu­da. See li­sab kind­lus­tun­net, et jäät­me­ve­du jät­kub, kui­gi hin­nad tõu­sid. Nüüd on kü­si­mus sel­les, kui kaua on vabaturg ja mil­lal saa­me kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga eda­si min­na.“

Eel­mi­sel nä­da­lal pöör­dus Jäät­me­hal­dus­kes­kus EKT vas­tu hal­dus­koh­tus­se – vaid­lus­ta­ti see, et jäät­me­ve­da­ja ot­sus­tas kor­ral­da­tud jäät­me­veo le­pin­gust ta­ga­ne­da: „Meie jaoks pol­nud et­te­võ­tte käi­tu­mi­ne ar­gu­men­tee­ri­tud, põh­ju­sed olid ot­si­tud. Nii ei saa kaa­lu­kaid le­pin­guid lõ­pe­ta­da.“

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te ju­ha­tu­se liige Bru­no Tam­ma­ru on kor­ral­da­tud jäät­me­veo le­pin­gu ühe­pool­set lõ­pe­ta­mist põh­jen­da­nud sel­le­ga, et jäät­me­te käit­lus­ku­lud ja kü­tu­se­hind on prog­noo­si­ma­tult kal­li­ne­nud, kuid oma­va­lit­su­sed ei ol­nud nõus jäät­me­veo­hin­da tõst­ma ega ka le­pin­gut pool­te kok­ku­lep­pel lõ­pe­ta­ma.
Ku­ni ko­hus po­le ot­sus­ta­nud tei­si­ti, keh­tib Raa­si­ku val­las prü­gi­veol va­ba­turg ning EKT keh­tes­tas se­ni­sest kõr­ge­mad hin­nad. Ku­na ok­toob­ris esi­ta­tak­se ar­veid sep­temb­ris osu­ta­tud tee­nu­se eest, siis sel kuul veel prü­gi­veo eest roh­kem maks­ta ei tu­le.