Raa­si­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tu­se toi­du­han­ke tu­le­mu­sed tü­his­ta­ti

639

Veeb­rua­ris tü­his­tas rii­gi­han­ge­te vaid­lus­tus­ko­mis­jon Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se 31. det­semb­ri 2018 ot­su­se val­la ha­ri­du­sa­su­tu­se­le toi­duai­ne­te tar­ni­ja leid­mi­seks. Han­ke esialg­se võit­ja ase­mel sõl­mi­tak­se le­ping tei­se fir­ma­ga.

Mul­lu 21. no­vemb­ril kuu­lu­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­ja rii­gi­han­ke val­la koo­li­de­le ja las­teae­da­de­le toi­duai­ne­te tar­ni­ja leid­mi­seks, pak­ku­mi­sed tu­li esi­ta­da 7. det­semb­riks. Ühi­ne aas­ta­ne han­ge Aru­kü­la koo­li ja las­teaia, Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ning Pi­ka­ve­re koo­li-las­teaia köö­ki­de­le toi­du­kau­ba ost­mi­seks teh­ti kol­man­dat kor­da. Han­kes on ol­nud ka­hek­sa toi­dug­rup­pi, näi­teks pii­ma­too­ted, kui­vai­ned, lei­va- ja saia­too­ted, igas gru­pis on eral­di ni­me­ta­tud toi­duai­ned, mil­le­le han­kes osa­le­ja pi­di kir­ju­ta­ma ki­lo, liit­ri või tü­ki hin­na. Ka­hel eel­mi­sel aas­tal võis esi­ta­da pak­ku­mi­si iga­le osa­le eral­di, sel kor­ral han­get osa­deks ei la­hu­ta­tud, pak­ku­mi­ses tu­li ära mär­ki­da igas kau­bag­ru­pis too­dud kõi­gi kau­pa­de hin­nad ning ka kõi­gi too­de­te hind kok­ku.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tun­nis­tas nel­jast pak­ku­jast edu­kaks ASi Pi­nus, kel­le pak­ku­mi­ne ko­gu toi­du­kor­vi­le oli 255,26 eu­rot. Han­kes osa­le­nud OÜ Sa­ni­tex esi­tas oma pak­ku­mi­se ta­ga­si­lük­ka­mi­se koh­ta rii­gi­han­ge­te vaid­lus­tus­ko­mis­jo­ni­se vaid­lus­tu­se ning nõu­dis val­la­va­lit­su­se ot­su­se keh­te­tuks tun­nis­ta­mist.

Val­la­va­lit­su­se han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo sel­gi­tas, et Sa­ni­te­xi han­ke ajal esi­ta­tud pak­ku­mi­ne oli oda­vaim ehk 228,54 eu­rot, aga han­ke­do­ku­men­te vaa­da­tes sel­gus, et ühes osas oli too­de­te hin­nad va­les­ti kok­ku ar­ves­ta­tud: „Ne­mad kir­ju­ta­sid 16 eu­rot, aga te­ge­li­kult oli ko­gu­sum­ma 30 eu­rot. Veel mär­ka­si­me, et pär­mi ki­lo­hin­naks olid nad pak­ku­nud 1.24 eu­rot, mis tun­dus lii­ga ma­dal. Kir­ju­ta­sin Sa­ni­te­xi­le,  ning pa­lu­sin sel­gi­tust, mis fir­ma pär­mi nad pa­ku­vad, et see on nii odav.“

Mõ­le­ma as­ja koh­ta vas­ta­ti Sa­ni­te­xist, et te­gu on inim­li­ku ek­si­mu­se­ga ja teh­ti pa­ran­dus, pär­mi uueks hin­naks mär­gi­ti 13 eu­rot. Pak­ku­mi­se ko­gu­hin­na muu­tis Sa­ni­tex pä­rast pa­ran­da­mist 254,56 eu­ro­le. Kui­gi see oli en­di­selt kõi­ge ma­da­lam, ee­lis­tas val­la­va­lit­sus Pi­nu­se pak­ku­mist.

Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo põh­jen­das: „Pak­ku­mi­ses on lu­ba­tud ar­vu­tus­lik vi­ga, kuid hin­du enam muu­ta ei või, Sa­ni­tex muu­tis pär­mi hin­da. Li­saks olid neil uue pak­ku­mi­se te­ge­mi­se ajal han­kes osa­le­nu­te teis­te pak­ku­ja­te hin­nad ju­ba tea­da, ku­na han­ke ava­mi­se jä­rel saat­si­me nei­le kõi­gi­le ko­mis­jo­ni pro­to­kol­li.“

Rii­gi­han­ge­te vaid­lus­tus­ko­mis­jon lei­dis, et Sa­ni­te­xi pak­ku­mi­ne vas­tas han­ke do­ku­men­ti­des esi­ta­tud tin­gi­mus­te­le, tun­nis­tas val­la­va­lit­su­se ot­su­se keh­te­tuks ning mõis­tis Sa­ni­te­xi ka­suks väl­ja rii­gi­lõi­vu 640 eu­rot.

Val­la­va­lit­su­se han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list üt­les, ku­na tü­his­ta­ti edu­kaks pak­ku­jaks tun­nis­ta­mi­se ot­sus, mit­te han­ke­me­net­lus, sõl­mib val­la­va­lit­sus le­pin­gu OÜ­ga Sa­ni­tex ning eel­da­ta­valt hak­kab Sa­ni­tex val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes­se toi­duai­neid tar­ni­ma märt­si tei­ses poo­les. Se­ni tel­lib iga kool ja las­teaed oma köö­ki­des­se ise toi­duai­ned.

Eelmine artikkelValimised läbi, uued tulekul
Järgmine artikkelSood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­ring peaks val­mi­ma veel sel aas­tal