Raa­si­ku val­la EV 100 sünd­mu­sed on kok­ku pan­dud plakatile

943

Kont­sert-ak­tu­sed val­la­rah­va­le on 23. veeb­rua­ri õh­tul Aru­kü­las ja 24. veeb­rua­ri lõu­nal Raa­si­kul.

Li­saks Ees­ti va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ak­tus­te­le 23. ja 24. veeb­rua­ril on Raa­si­ku val­las mit­meid tei­si EV 100 et­te­võt­mi­si, mil­lest esi­me­sed toi­mu­sid aas­ta al­gu­ses. Üle­vaa­teks, kui­das tä­his­ta­vad Ees­ti juu­be­lit val­la al­la­su­tu­sed – koo­lid, las­teaiad, raa­ma­tu­ko­gud, rah­va­ma­jad, ning kus val­la­rah­vas võiks osa­le­da, pa­ni Raa­si­ku val­la­va­lit­sus veeb­rua­ri al­gu­ses kok­ku plakati, mida näeb internetis ja avalikes kohtades.

Juu­be­liü­ri­tu­sed said al­gu­se jaa­nua­ri lõ­pus, kui Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus ava­ti näi­tus „Har­ju-Jaa­ni kin­dad Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­vaks”. Näi­tus on ava­tud 10. märt­si­ni. 16. veeb­rua­ril esi­nes raa­ma­tu­ko­gus laul­ja An­ne Adams. 22. veeb­rua­ril on raa­ma­tu­ko­gu­koh­vik, mil­le tu­lu ka­su­ta­tak­se las­te­hom­mi­ku­te kor­ral­da­mi­seks. Las­te­le te­hak­se Ees­ti süm­boo­li­ka­ga näo­maa­lin­guid, loe­tak­se et­te „Re­he­pap­pi”, ko­hal on Kratt, kuu­la­tak­se Ees­ti luu­let ja kand­le­män­gu.

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis on veeb­rua­ris ava­tud näi­tus „100 ilu­sat het­ke”, õpi­la­sed meis­ter­da­vad rin­na­roo­se, si­ni­must­val­geid laua­lip­pe. Poi­sid hak­ka­vad pea­gi val­mis­ta­ma lin­du­de­le 100 pe­sa­kas­ti, mis on plaa­nis üles pan­na märt­sis. 23. veeb­rua­ril on koo­lis ak­tus kät­le­mist­se­re­moo­nia­ga, kül­la tu­leb rii­gi­ko­gu lii­ge Ta­nel Tal­ve.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis on veeb­rua­ris sam­mu­de ko­gu­mi­ne ehk „Sõb­ra­ga koos 100×100 sam­mu”, 23. veeb­rua­ril kont­sert, vas­tu­võtt kät­le­mi­se­ga ning koo­li käe­käi­ku pa­nus­ta­nu­te tä­na­mi­ne. Pi­ka­ve­re par­gis on 24. veeb­rua­ril päi­ke­se­tõu­sul li­pu­heis­ka­mi­ne, pa­ku­tak­se koh­vi ja pann­koo­ke.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­las­te­le oli 14. veeb­rua­ril Bir­git Sar­ra­pi kont­sert „Sa­jand Ees­ti muu­si­kas”, 22.-23. veeb­rua­ri­ni „100 fak­ti Ees­ti koh­ta” ehk joo­nis­ta­mi­ne, näi­tus ja võist­lu­sed. Ak­tus on 23. veeb­rua­ril.

Raa­si­ku las­teaias on 16.-28. veeb­rua­ri­ni lap­se­va­ne­ma­te ja las­te ühis­taies­te näi­tus „Ees­ti Va­ba­riik 100” ning 21. veeb­rua­ril aas­ta­päe­va ak­tus koos rah­va­tant­su­rüh­ma­ga Krõõt.

Aru­kü­la mõi­sas olid 17. veeb­rua­ril An­ne Een­pa­lu ja And­ra­nik Kec­he­ki kont­sert „Isa­maa ilu hoiel­des” ning 18. veeb­rua­ril kont­ser­did, kus esi­ne­sid hu­via­la­kes­ku­se õpi­la­sed, õpe­ta­jad ja vi­list­la­sed.

Aru­kü­la las­teaed tä­his­tab koos Ees­ti juu­be­li­ga las­teaia 35. sün­ni­päe­va. Sel pu­hul on ala­tes 19. veeb­rua­rist tee­ma­nä­dal „Väär­tus­lik 100+35” ning 8. veeb­rua­rist fo­to­näi­tus ja va­na­de män­guas­ja­de ja õp­pe­va­hen­di­te näi­tus.

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus on 23. veeb­rua­ril kü­las Lag­le Pa­rek.

Aru­kü­la rah­va­ma­jas esi­neb 23. veeb­rua­ri õh­tul an­sam­bel The Il­ves Sis­ters, ak­tu­sel ter­vi­ta­vad kü­la­li­si val­la­va­nem And­re Sepp ja vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka. Val­la­va­nem ja vo­li­ko­gu esi­mees osa­le­vad ka 24. veeb­rua­ril Raa­si­ku rah­va­ma­jas kont­sert-ak­tu­sel, kus on val­la uue au­ko­da­ni­ku õn­nit­le­mi­ne, Mar­ko Mat­ve­re ja Peep Rau­ni kont­sert „Mul­le meel­dib see maa”.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts or­ga­ni­see­rib 24. veeb­rua­ri hom­mi­kul väl­ja­sõi­du Tal­lin­nas­se Toom­pea­le li­pu­heis­ka­mi­se­le, buss väl­jub Pi­ka­ve­rest, Raa­si­kult, Aru­kü­last.

Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kus Raa­si­kul on 24. veeb­rua­ril mä­les­tus­ju­ma­la­tee­nis­tus.