Raa­si­ku val­la ela­ni­kud on hä­das – aja­le­hed ei jõua post­kas­ti

597
Kui­gi Sõ­nu­mi­too­ja on tel­li­tud, ei jõud­nud see eel­mi­sel nä­da­lal Jär­si kül­la TII­NA RÜH­KA post­kas­ti.

Sõ­nu­mi­too­ja poo­le on iga nä­da­l pöör­du­nud Raa­si­ku val­la ela­nik­ke, kes kur­da­vad, et po­le saa­nud tel­li­tud ja ta­su­ta aja­leh­ti või saa­vad hi­li­ne­mi­se­ga.

Jär­si kü­la elanik, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka on üks neist, kel on Sõ­nu­mi­too­ja jõud­nud post­kas­ti hi­li­ne­mi­se­ga, kuid eel­mi­sel nä­da­lal ei tulnud üld­se.

„Prob­lee­mid al­ga­sid möö­du­nud aas­ta lõ­pus. Va­he­peal oli asi enam-vä­hem kor­ras, kuid hil­ju­ti too­di leh­te kol­mel kor­ral hi­li­ne­mi­se­ga, eel­mi­sel nä­da­lal tu­li ka kol­ma­päe­vi­ti il­mu­v Au­to­leh­t nel­ja­päe­val, Sõ­nu­mi­too­jat pol­nud ka siis post­kas­tis,“ ju­tus­tas ta.

Ree­del kü­sis ta oo­da­tud aja­le­he koh­ta pos­til­jo­nilt: „Vaa­ta­si­me koos te­mal ol­nud ni­me­kir­ja, sel­gus, et mi­nu ni­me ja aad­res­si seal pol­nud. Kui­das on see või­ma­lik, kui olen ko­gu aeg ol­nud le­he tel­li­ja?“

Pü­ha­päe­val kuu­lis ta, et te­ma pe­re aja­leht on vii­dud hoo­pis Jär­si kü­la ühe tei­se ta­lu post­kas­ti.

„Mi­nu mee­lest on tsent­ra­li­see­ri­mi­se­ga min­dud liia­le. Va­rem tea­dis ko­ha­lik pos­til­jon ise­gi se­da, kus kee­gi Aru­kü­las elas, leht ja kir­jad jõud­sid ko­ha­le ka siis, kui olid peal vaid in­deks, asu­la ja ini­me­se ni­mi. Nüüd on pos­ti­ve­da­ja­te piir­kon­nad nii suu­red, et mõn­da post­kas­ti po­le veel avas­ta­tud­ki, kui­gi need on ik­ka sa­mad ja sa­mas ko­has,“ tõ­des Tii­na Rüh­ka ning tõi näi­teks, et Ees­ti Mee­dia väl­jaan­ne­te ko­ju­kan­de­ga te­ge­le­v Exp­ress Pos­t toob le­hed-aja­kir­jad post­kas­ti ala­ti ju­ba va­ra­hom­mi­kul.

Te­mal on post­kast ko­du lä­he­dal, kuid mõ­ne ta­lu post­kas­ti­ni on ma­jast mi­tu­sa­da meet­rit ja va­na­del ini­mes­tel po­le ker­ge käia pi­de­valt vaa­ta­mas, kas sin­na on mi­da­gi too­dud.

Tii­na Rüh­ka mär­kis, et li­saks ela­ni­ke­le kan­na­tab ka toi­me­tus: „Kui post töö­taks kor­ra­li­kult, oleks le­hel kind­las­ti roh­kem tel­li­jaid. Va­ne­mad ini­me­sed üt­le­vad, et ei ta­ha ar­vu­tiek­raa­nilt lu­ge­da, silm vä­sib. Aga kui saad leh­e suu­re hi­li­ne­mi­se­ga, kaob tel­li­mi­sel mõ­te.“

Kui­gi te­ma post­kas­til on kir­jas nii oma­ni­ku kui ta­lu ni­mi, ei jõua Tii­na Rüh­ka kin­ni­tu­sel sin­na ot­se­pos­ti­tu­se­ga rek­laam­leh­ti – näi­teks va­li­mis­rek­laa­mi – pä­rast kauaaeg­se ko­ha­li­ku pos­til­jo­ni lah­ku­mist enam peaae­gu ku­na­gi. Sa­mu­ti teab ta Raa­si­ku val­la ela­nik­ke, kel­le post­kas­ti po­le­vat ku­na­gi jõud­nud ka ta­su­ta le­vi­ta­tav Sõ­nu­mi­too­ja.

Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Mat­tias Kaiv vas­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Raa­si­ku piir­kon­nas on neil vii­ma­sel ajal tões­ti ol­nud prob­lee­me ka­he töö­ta­ja­ga, kel­lest üks lah­kus eel­mi­sel nä­da­lal ja tei­se pu­hul teeb mu­ret te­ma kan­de kva­li­teet.

„Se­da suu­rem on va­ja­dus uue tub­li kir­ja­kand­ja jä­re­le, kes teeks se­da tööd häs­ti ning sü­da­me­ga. Kui töö­ko­had saa­vad taas täi­de­tud, pa­ra­neb olu­li­selt ka kan­de kva­li­teet,“ sõ­nas Mat­tias Kaiv ning mär­kis, et sel­lis­te prob­lee­mi­de pu­hul on kõi­ge olu­li­sem an­da neist pos­ti­fir­ma­le tea­da, et saak­s lei­da olu­kor­ra­le la­hen­du­se.

Sõ­nu­mi­too­ja lep­pis Om­ni­va mee­dia­ju­hi­ga kok­ku, et lä­hi­ajal võe­tak­se aja­kir­ja­nik Raa­si­ku piir­kon­na pos­ti­kul­le­ri kan­de­rin­gi­le kaa­sa.

Eelmine artikkelKeh­ra Pant­heon nae­ru­tas pub­li­kut „Vi­gas­te pruu­ti­de­ga“
Järgmine artikkelÕNNE PAIM­RE: „Raa­ma­tu­ko­gust võiks saa­da Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na kes­kus.“