Raa­si­ku val­la ee­lar­vest saa­vad toe­tust 18 MTÜd

942

Raa­si­ku val­la 2018. aas­ta ee­lar­ves kul­tuu­ri- ja spordi­te­ge­vu­seks mõel­dud ra­hast lä­heb 64 410 eu­rot MTÜ­de toe­tu­seks.

Spor­di­te­ge­vu­seks saa­vad MTÜ Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 16 760 eu­rot ja sel­le al­la kuu­luv Aru­kü­la kä­si­pal­li võist­kond 4200, Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker MTÜ 19 630, MTÜ Pe­nin­gi ko­roo­na­män­guk­lu­bi 1050, AYR Ra­cing Team 950, MTÜ Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi 1150, Hen­ry Mo­to MTÜ 950, MTÜ Aru­kü­la VK 525, MTÜ Aren­cul­le 1000, tant­su­klu­bi Fi­gu­ret 2300, Raa­si­ku val­la orien­tee­ru­ja­te ühing 525.

Va­ba aja üri­tus­teks saa­vad MTÜ Lin­da­tüt­red ja Ka­le­vi­po­jad 200 eu­rot, Aru­kü­la ELO klu­bi 1350, Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts 840, MTÜ Mi­nu Ees­ti Noo­red 630, MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis 6900, MTÜ Tuu­le­kell ja Raa­si­ku kuns­ti­kel­der 850.

2500 eu­ro­ga toe­ta­tak­se val­laee­lar­vest EELK Har­ju-Jaa­ni ris­ti­ja Jo­han­ne­se ko­gu­dust ning 2100 eu­ro­ga EAÕK Aru­kü­la Kol­mai­nu-Ju­ma­la pü­ha­ko­ja taas­ta­mi­se ühin­gut.

Val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et prae­gu­seks on ena­mi­ku MTÜ­de­ga le­pin­gud sõl­mi­tud ning toe­tus üle kan­tud.

Ta li­sas, et prae­gu tu­leb MTÜl val­laee­lar­vest toe­tu­se saa­mi­seks te­ha taot­lus ning ee­lar­ve koos­ta­mi­se käi­gus ot­sus­ta­tak­se, mil­lis­te­le va­ba­ü­hen­dus­te­le toe­tust jät­kub. Järg­mi­seks aas­taks oleks te­ma sõ­nul mõist­lik muu­ta toe­tus­te ja­ga­mi­se süs­tee­mi lä­bi­paist­va­maks, aru­saa­da­va­maks ja paind­li­ku­maks. Mis muu­da­tu­si täp­se­malt te­ha, hak­kab aru­ta­ma vo­li­ko­gu kul­tuu­ri-, ha­ri­du­se-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon.

Eelmine artikkelHara sa­da­ma uus elu
Järgmine artikkelTänu­mee­ned bus­si­juh­ti­de­le AND­RES OJA­LE ja VIK­TOR KRO­PATŠJO­VI­LE