Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va pro­jekt on ava­li­kus­ta­mi­sel

748

Ku­ni 15. sep­temb­ri­ni saab val­la ko­du­le­hel tut­vu­da Raa­si­ku val­la aas­ta­te 2018-2028 aren­gu­ka­va pro­jek­ti­ga.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se 2017. aas­ta juu­nis. Kin­ni­ta­ti läh­teü­le­san­ne ning val­la­va­lit­su­se­le teh­ti üle­san­deks kor­ral­da­da kon­kurss kon­sul­tan­di leid­mi­seks. Möö­du­nud aas­ta juu­lis va­li­ti aren­gu­ka­va koos­ta­jaks ka­hest pak­ku­mi­sest sood­sai­ma tei­nud OÜ Py­ra­mid Con­sult, kes viis aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks lä­bi se­mi­na­re ja töö­koo­so­le­kuid ning te­gi sü­gi­sel ka kü­sit­lu­se ko­gu­kon­na ja et­te­võt­ja­te seas. No­vemb­ris toi­mu­sid Raa­si­ku, Pi­ka­ve­res ja Aru­kü­las kü­sit­lus­tu­le­mus­te tut­vus­ta­mi­seks ja aren­gu­ka­va aru­te­luks rah­va­koo­so­le­kud.

Esialg­se ka­va ko­ha­selt pi­di aren­gu­ka­va pro­jekt val­mi­ma tä­na­vu ap­ril­lis, kuid sel­le koos­ta­mi­se aja­ka­va re­di­gee­ri­ti ning pro­jekt oli vo­li­ko­gus esi­me­sel lu­ge­mi­sel 12. juu­nil. Se­da tut­vus­tas hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets. Ta sel­gi­tas, et uus aren­gu­ka­va põ­hi­neb eel­mi­sel, ar­ves­tab nii naa­ber­val­da­de Jõe­läht­me, Ani­ja, Ko­se ja Rae kui ka üle­rii­gi­lis­te te­maa­ti­lis­te aren­gu­ka­va­de­ga. Ta mär­kis, et võr­rel­des eel­mi­se aren­gu­ka­va­ga on uus liht­sa­mi­ni haa­ra­tav ning po­le mõel­dud üks­nes val­la­juh­ti­de­le ja amet­ni­ke­le, vaid Raa­si­ku val­la kõi­gi­le ela­ni­ke­le, et­te­võt­ja­te­le, va­baü­hen­dus­te esin­da­ja­te­le.

Uus aren­gu­ka­va ja­gu­neb kol­meks st­ra­tee­gi­li­seks vald­kon­naks: esi­me­ne on ha­ri­dus, kul­tuur, sport, noor­soo­töö ja ter­vi­see­den­dus, tei­ne heao­lu ja ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­ne ning kol­mas elu­kesk­kond. Iga vald­kon­na koh­ta on an­tud üle­vaa­de, mil­li­ses suu­nas ja miks plaa­nib Raa­si­ku vald järg­mi­sel küm­nen­dil lii­ku­da. Aren­gu­ka­va juur­de kuu­lub ka in­ves­tee­rin­gu­te ka­va aas­ta­ni 2028. Suu­rim muu­da­tus võr­rel­des se­ni­se aren­gu­ka­va­ga on, et sel­lest on eral­da­tud val­la ee­lar­vest­ra­tee­gia.

Juu­ni­kuu vo­li­ko­gus kat­kes­ta­ti aren­gu­ka­va esi­me­ne lu­ge­mi­ne. Tei­si­päe­val, 14. au­gus­til toi­mu­nud is­tun­gil esi­me­ne lu­ge­mi­ne lõ­pe­ta­ti ning vo­li­ko­gu suu­nas aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­li­kus­ta­mi­se­le. Aren­gu­ka­va ava­li­kus­ta­mi­ne Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel kes­tab 15. sep­temb­ri­ni. Pä­rast se­da toi­mu­vad Raa­si­kul, Pi­ka­ve­res ja Aru­kü­las taas sel­le ava­li­kud aru­te­lud.

Aa­re Ets kom­men­tee­ris, et te­ma hin­nan­gul on ava­li­kus­ta­mi­se­le pan­dud aren­gu­ka­va pro­jekt hea: „See po­le kuiv do­ku­ment, vaid sel­les­se sai kir­ja pä­ris sä­ra­vaid ideid.“

Ta soo­vi­tab kõi­gil ava­li­kus­ta­mi­se­le pan­dud aren­gu­ka­va­ga põh­ja­li­kult tut­vu­da, veel on või­ma­lik esi­ta­da sel­les­se et­te­pa­ne­kuid, ning tul­la aru­te­lu­de­le ko­ha­le, sest ka koo­s­ole­ku­tel saab esi­ta­da kü­si­mu­si, te­ha muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid.

Eelmine artikkelKai­sa Tam­ki­vi pea­tas vo­li­tu­sed Ani­ja vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelNais­rühm Vii­mi­kud 20 – juu­be­li­kont­sert lau­rit­sa­päe­va peol