Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­li­kest aru­te­lu­dest

763

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­sid Aru­kü­las, Pi­ka­ve­res ja Raa­si­kul val­la aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­li­kud aru­te­lud.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas val­la aas­ta­te 2018-2028 aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se möö­du­nud aas­ta su­vel, aren­gu­ka­va hak­kas te­ge­ma OÜ Py­ra­mid Con­sult, kes viis ka lä­bi kü­sit­lu­se ela­ni­ke ja et­te­võt­ja­te seas. Kü­sit­lus­tu­le­mu­si tut­vus­ta­ti no­vemb­ris toi­mu­nud rah­va­koo­so­le­ku­tel. Tä­na­vu au­gus­tis oli aren­gu­ka­va pro­jekt val­la­vo­li­ko­gus esi­me­sel lu­ge­mi­sel, pä­rast se­da pan­di ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le. Ava­li­kud aru­te­lud olid 10. sep­temb­ril Aru­kü­las, 12. sep­temb­ril Pi­ka­ve­res ja 13. sep­temb­ril Raa­si­kul. Aru­te­lu­del oli ko­hal 8-17 osalejat. Koo­so­le­ku­tel teh­tud et­te­pa­ne­kud pa­ni kir­ja aren­gu­ka­vast üle­vaa­te tei­nud val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, kir­ja­li­kult sai aren­gu­ka­va pro­jek­ti täien­du­si esi­ta­da 15. sep­temb­ri­ni.
Val­la aren­gu­ka­va ja­gu­neb kol­meks st­ra­tee­gi­li­seks vald­kon­naks. Esi­me­ne on ha­ri­dus, kul­tuur, sport, noor­soo­töö ja ter­vi­see­den­dus, tei­ne hea­olu ja ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­ne ning kol­mas elu­kesk­kond. Iga vald­kon­na koh­ta on kir­jel­da­tud prae­gust olu­kor­da, too­dud väl­ja prob­lee­mid ja pa­ku­tak­se la­hen­du­sed.

Aren­gu­ka­va juur­de kuu­lu­vas in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas on 35 ob­jek­ti. Ha­ri­dus­vald­kon­na lä­hi­ma 10 aas­ta in­ves­tee­rin­gu­te­na on et­te näh­tud re­no­vee­ri­mi­sed-juur­dee­hi­tu­sed Aru­kü­la põ­hi­koo­lis, las­teaias ning mõi­sa­hoo­nes ja Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis, kul­tuu­ri­vald­kon­na in­ves­tee­rin­gud Aru­kü­la rah­va­ma­jas ja Raa­si­ku rah­va­ma­jas, mil­le juur­de on ka­vas ehi­ta­da lau­lu­la­va ja õue­sõp­pe­pa­vil­jon, lau­lu­la­va on ka­vas ra­ja­da ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki. Spor­di­vald­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te­na on pla­nee­ri­tud Aru­kü­la jää­väl­ja­ku va­rus­ta­mi­ne por­te­de ja kül­mu­tus­sead­me­te­ga, Raa­si­ku staa­dio­ni­le PVC ka­tu­se pai­gal­da­mi­ne, Pi­ka­ver­re spor­di­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne, spor­ti­mis­või­ma­lus­te taas­ta­mi­ne Pe­nin­gi spor­di­saa­lis, Raa­si­ku­le ter­vi­se­ra­ja te­ge­mi­ne, rat­ta­par­gi ra­ja­mi­ne ning val­da uju­la ra­ja­mi­ne.

Heao­lu vald­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te­na on aren­gu­ka­vap­ro­jek­tis hool­de­ko­du ra­ja­mi­ne, ÜVK re­konst­ruee­ri­mi­ne ja ehi­ta­mi­ne ti­hea­su­tu­sa­la­del ning val­la­le kuu­lu­va­te amor­ti­see­ru­nud elu­ruu­mi­de ase­mel uu­te soe­ta­mi­ne ja sot­siaal­ma­ja ehi­ta­mi­ne.

Kõi­ge pi­kem ni­me­ki­ri on elu­kesk­kon­na in­ves­tee­rin­gu­test. Muu­hul­gas on ka­van­da­tud ale­vi­kes­se kõn­ni­tee­de ning ale­vi­ke ja kü­la­de va­he­le kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­ne, Raa­si­ku par­gi-rei­si park­la laien­da­mi­ne, ale­vi­kes­se lem­mik­loo­ma­de ja­lu­tus- ja tree­ningp­lat­si­de ra­ja­mi­ne, mu­nit­si­paal­ma­ja­de aren­da­mi­ne, Aru­kü­las ja­la­käi­ja­te sil­la ra­ja­mi­ne üle Pe­nin­gi-La­ge­de maan­tee, Raa­si­ku vee­tor­ni kor­ras­ta­mi­ne, kü­la­de bus­si­pea­tus­te val­gus­tu­se la­hen­da­mi­ne päi­ke­se­pa­nee­li­de­ga.

Ava­li­kel aru­te­lu­del te­ki­ta­sid kõi­ge roh­kem dis­kus­sioo­ni Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja juu­rest üle Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee sil­la ehi­ta­mi­ne ning uju­la ra­ja­mi­ne.

„Mi­nu mee­lest on uju­la suur utoo­pia, meil on lä­he­dal Kuu­sa­lu ja Jü­ri uju­lad, su­vel saab käia me­res. Pi­gem võiks aren­gu­kav­va kir­ju­ta­da, mi­da on meil pä­ri­selt va­ja – näi­teks sot­siaal­ma­ja või uus las­teaed Raa­si­ku­le,“ ar­vas Raa­si­ku aru­te­lul vo­li­ko­gu lii­ge Hel­le Va­ga.

Val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et ei näe uju­la ehi­ta­mi­seks lä­hiaas­ta­tel või­ma­lust, kuid oma uju­la pa­ku­ti väl­ja rah­va­kü­sit­lu­sel ning aren­gu­kav­va on pan­dud ka tu­le­vi­kuu­nis­tu­si. Koo­so­le­ku­tel arut­le­ti ka sel­le üle, et ra­ja­da val­da vä­liu­ju­mis­koht.

Raa­si­kul tõs­ta­ta­ti asu­las­se uu­te las­teaia­koh­ta­de loo­mi­se va­ja­dus. And­re Sepp sel­gi­tas, et prob­leem on te­ra­vam Aru­kü­la las­teaias, Raa­si­kul on prae­gu va­bu koh­ti, see­tõt­tu ei ole uue las­teaia ehi­tust esial­gu aren­gu­ka­vas­se pla­nee­ri­tud: „Kuid üldp­la­nee­rin­gu­ga ole­me näi­nud Raa­si­ku las­teaia­le po­tent­siaal­seid asu­koh­ti, ku­na prae­gu­se­le krun­di­le enam juur­de ehi­ta­da ei saa.“

Ta li­sas, et Raa­si­kul võib las­teaia­koh­ta­de puu­dus tek­ki­da ju­hul, kui rea­li­see­ru­vad ka­van­da­tud aren­du­sed ning ale­vik­ku ehi­ta­tak­se uu­si kor­ter­ma­ju. Aru­te­lul osa­le­nud Raa­si­ku ela­ni­kud ar­va­sid, et aren­gu­kav­va tu­leks li­sa­da nii Raa­si­ku koo­li kui las­teaia laien­da­mi­se va­ja­dus.

Veel pa­ku­ti nii Raa­si­kul kui Aru­kü­las väl­ja, et kui val­da on ka­vas te­ha oma muu­seum, võiks see ol­la Raa­si­ku vee­tor­nis. Mär­gi­ti ka, et aren­gu­ka­vast on jää­nud väl­ja va­ja­dus kii­re in­ter­ne­ti jä­re­le.