Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jad on AVO MÖLS ja EVE VENDT, kul­tuu­ri­te­gi­ja HE­LI KA­RU

1268
Raa­si­ku val­la aas­ta te­gi­jad 2019: AVO MÖLS, HE­LI KA­RU ja EVE VENDT.

„An­na­me aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­ja pree­miad väl­ja es­ma­kord­selt, loo­dan, et see al­ga­tus jät­kub,“ sõ­nas Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp ree­del, 4. ok­toob­ril Aru­kü­la koo­lis toi­mu­nud val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te peol. Aas­ta te­gi­jaid pre­mee­ri­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja 400 eu­ro­ga.

Raa­si­ku val­la aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­jaks esi­ta­ti 3 no­mi­nen­ti, aas­ta te­gi­jaks 2019 va­li­ti Raa­si­ku koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht He­li Ka­ru suu­re pa­nu­se eest val­la kul­tuu­rie­lu aren­da­mi­sel ning nel­ja koo­ri üld­lau­lu­peo­le vii­mi­se eest.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja kan­di­daa­te oli 8, tiit­leid an­ti väl­ja kaks. Esi­me­se sai Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls, ke­da ise­loo­mus­ta­ti, kui head or­ga­ni­saa­to­rit ja mees­kon­na­juh­ti ning ak­tiiv­set spor­di­te­ge­last. Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja 2019 tii­tel omis­ta­ti ka Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­ni­õpe­ta­ja Eve Vend­ti­le, kes paar nä­da­lat ta­ga­si va­li­ti ka Ees­ti viie pa­ri­ma muu­si­kaõ­pe­ta­ja hul­ka. Te­da ni­me­ta­ti suur sü­da­me­ga õpe­ta­jaks, oma vald­kon­na eest­ve­da­jaks.

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja He­li Ka­ru töö­tab Raa­si­ku koo­lis ning veab Keh­ras oma­ni­me­list lau­lus­tuu­diot, sel­lest õp­peaas­tast on muu­si­kaõ­pe­ta­ja ka Tal­lin­na vang­las.

„Mul on hea koos­töö nii väi­kes­te kui suur­te­ga. Võ­lu­võ­ti on ilm­selt see, et töö on mu ho­bi, teen se­da sü­da­me­ga,“ üt­les ta.

Tä­na­vu viis He­li Ka­ru lau­lu­peo­le li­gi 120 laul­jat – li­saks koo­li pois­te- ja las­te­koo­ri­le ka Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ri, kus on laul­jaid Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­last, ning He­li lau­lus­tuu­dio nais­koo­ri, kus on sa­mu­ti mit­me val­la laul­jad: „Mõ­le­mad on ebat­ra­dit­sioo­ni­li­sed koo­rid, töö­ta­me pro­jek­ti­töö mee­to­dil, ei saa pi­de­valt täis­koos­sei­su­ga kok­ku. Mi­na olen igal pü­ha­päe­val Raa­si­kul, laul­jad tu­le­vad, kui­das jõua­vad ja va­ja­li­kuks pea­vad. Töö­tab ime­häs­ti.“

Avo Möls mär­kis, et aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja tii­tel tu­li suu­re ja to­re­da ül­la­tu­se­na: „Tu­le­mu­sed tu­le­vad koos­töös ja tei­ne­tei­se toe­ta­mi­se­ga, ük­si on koo­lis vä­ga ras­ke lä­bi lüüa.“

Ka­he vii­ma­se aas­ta jook­sul on Aru­kü­la koo­lis on ol­nud suu­red juur­dee­hi­tu­sed-re­mon­did: „Ei saa öel­da, et see oleks ol­nud ras­ke aeg, sest kes on har­ju­nud tööd te­ge­ma – mõt­len oma kol­lee­ge – ei lask­nud end häi­ri­da se­ga­du­sest, mis ma­jas oli. Kui­gi mõ­ned tun­nid olid va­he­peal ko­ri­do­ris, ja ehi­tus ve­nis, olid ka lap­se­va­ne­mad mõist­vad, sest kõi­gi­le oli tea­da ees­märk, mil­le ni­mel pin­gu­ta­si­me. Nüüd on meil suu­re­pä­ra­sed või­ma­lu­sed, seits­men­da-ka­hek­san­da klas­si tüd­ru­kud olid öel­nud, et käi­vad nüüd na­gu era­koo­lis, kõik on siin ole­mas.“

Suurt rõõ­mu tun­neb Aru­kü­la koo­li­ju­hi­na 24 aas­tat töö­ta­nud Avo Möls uuest staa­dio­nist: „See meel­dib ka las­te­le vä­ga, staa­dio­nil on te­gut­se­jaid kel­la küm­ne­ni õh­tul, ise­gi vih­ma­ga on lap­sed ko­hal.“

Akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt lau­sus: „Tun­nus­tus teeb loo­mu­li­kult rõõ­mu, kuid ma ei ole ku­na­gi sel­le ni­mel mi­da­gi tei­nud ning tõe­näo­li­selt ei muu­tu ka edas­pi­di mi­nu õpe­ta­mi­ses mi­da­gi – ik­ka sa­ma rõõ­mu ja en­tu­sias­mi­ga eda­si. Teen oma tööd nii, na­gu os­kan ja suu­dan. To­re, kui mär­ga­tak­se ja lei­tak­se, et mi­da­gi on õn­nes­tu­nud, see on kind­las­ti õpi­las­te, nen­de pe­re­de ja õpe­ta­ja va­he­li­se hea koos­töö tu­le­mus. Olu­li­ne on ar­mas­ta­da kõi­ki lap­si sel­lis­te­na, na­gu nad on, igaüht on või­ma­lik aren­da­da, ka muu­si­ka­li­selt.“

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad
Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tä­nu­peol ja­ga­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ju ka teis­te­le aas­ta jook­sul sil­ma­paist­nud õpe­ta­ja­te­le-kul­tuu­ri­te­gi­jai­le.

Aru­kü­la põ­hi­koo­list said tä­nu­kir­ja Cris­ti­na Kas­ka, Mo­ni­ka Nu­ka, Ul­vi Ten­sing, Lee­na Möls, Ast­rid Lin­nu­mäe, Liis Vee­leid, Kül­li Ovir, Age Ima­la ja Ka­ja Aru­sa­lu ning Mai­re Pa­lu­soo, Pi­ka­ve­re koo­list Kat­rin Bach ja Ma­rie Rei­ni­ke, Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­sest Pää­su­lind Mal­le Jaa­ko, Kai­do Ko­du­mäe, Liis-Ma­rii Vendt, Ju­han Trump, Glai­re He­li­laid-Ru­ben, Pi­ret Stern­hof ja Ülo Udu­mäe, Aru­kü­la las­teaiast Anu Hein­loo, Hel­ve Re­he­papp, Mer­le Rand­ma ja Ene Hert, val­la raa­ma­tu­ko­gust Eha Alt­mäe, Ai­ra Jõõts, Ka­ti Ka­ru ja Kris­ti Pra­gi.

Tä­nu­kir­jad päl­vi­sid ka val­la lau­lu­koo­rid ja tant­su­rüh­mad üld­lau­lu- ja tant­su­peo­le „Mi­nu arm“ vii­nud ju­hen­da­jad Reet Hä­ni­ke­ne, Eg­le Liisk­mann, Maia-Re­ta Tram­pärk ja Tii­na Tinn ning EU­RO­PEA­DE´il osa­le­nud nais­rüh­ma ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la, Lüü-Tür­ri eest­ve­da­ja Tiit Saa­re, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, Raa­si­ku Lus­ti­rin­gi ju­hen­da­ja Hel­le Va­ga ja näit­le­ja San­der Kruus ning Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik.

Eelmine artikkelRaasiku kooli 126 õpilast soovivad skateparki
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la rah­va­ma­jas aus­ta­ti val­la ha­ri­dusp­ree­mia kan­di­daa­te