Raa­si­ku val­la 20. su­ves­por­di­päe­va või­tis Aren­cul­le

2032
Või­du­kas Aren­cul­le võist­kond. Ees KERS­TIN KII­GE­MAA, ME­RI­LY SA­LUS­TE ja MAAR­JA LEOK, ta­ga JAA­NI­KA KÄES, LII­VI­KA VA­RES ja SIR­LI LEOK. Fo­to Ülo Udu­mäe

Ku­na aas­ta ta­ga­si või­tis Raa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va Aru­kü­la las­teaed Ruk­ki­lill, kor­ral­das mul­lu­ne võit­ja tä­na­vu­se spor­di­päe­va las­teaiaõues ning sel­le tee­ma oli „Ta­ga­si las­teae­da“. Ne­li võist­kon­da läk­sid „kas­va­ta­ja­te“ saa­tel ühi­se rong­käi­gu­ga rah­va­ma­ja juu­rest las­teae­da, kus oli ka­vas 9 võist­lust. Näi­teks „Kört­pärt­li särk“, mil­les võist­kond pi­di aja pea­le riie­tu­ma üh­te sär­ki või „Ra­punt­se­li pats“, kus tu­li pu­nu­da meet­ri­ne pats. Võist­lu­ses „Kap­te­ni kat­su­mus“, tu­li kap­te­ni­tel pi­me­tes­tis tun­da ära 4 put­ru ja 4 köö­gi­vil­ja, mi­da lap­sed las­teaias söö­vad. Olid ka tea­te­võist­lus, rah­vas­te­pall, jalg­pal­li täp­sus­löö­gid, vik­to­riin, anag­ram­mi­de mõis­ta­ta­mi­ne, ise­te­ge­vus.

Spor­di­päe­va või­tis Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kond Aren­cul­le, ke­da esin­da­sid Sir­li Leok, Kers­tin Kii­ge­maa, Jaa­ni­ka Käes, Lii­vi­ka Va­res, Me­ri­ly Sa­lus­te ja Maar­ja Leok. Järg­ne­sid Aru­kü­la kuld, Zum­ba­ta­jad ja Raa­si­ku Noo­red.

Aren­cul­le või­tu vä­ga ei iha­nud, pi­gem vas­tu­pi­di, sest al­les eel­mi­sel aas­tal pi­did nad üle-eel­mi­se aas­ta võit­ja­te­na val­la su­ves­por­di­päe­va kor­ral­da­ma.

„Kui kor­ral­dad, ei saa võis­tel­da,“ põh­jen­das võist­kon­na kap­ten Sir­li Leok, kes on spor­di­päe­val osa­le­nud 15. kor­da.

Ta li­sas, et pal­ju to­re­dam on, kui või­da­vad eri­ne­vad võist­kon­nad: „Meie olek­si­me järg­mi­sel kor­ral mee­lel­di sõit­nud Raa­si­ku­le võist­le­ma. Aga kui ju­ba osa­led, ei ta­ha ju kao­ta­da, ik­ka an­nad en­dast pa­ri­ma.“

Sir­li Leok kii­tis tä­na­vu­si võist­lu­si, mis ei and­nud mees­te­le võr­rel­des nais­te­ga suu­ri ee­li­seid. Ka Aru­kü­la võist­kon­na lii­ge ning spor­di­päe­va kor­ral­da­mi­sel las­teae­da ai­da­nud Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas kin­ni­tas: „Mul­le need võist­lu­sed vä­ga meel­di­sid, need võiks li­sa­da ka järg­mi­se aas­ta prog­ram­mi.“

Võist­lus­te mõt­le­mi­ne olid tii­mi­töö, üt­le­sid Ruk­ki­lil­le di­rek­tor Ka­rin Reis­ka ja õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Anu Mee­li­mäe. Nad li­sa­sid, et ins­pi­rat­sioo­ni said oma las­teaia ar­gi­päe­vast.

Sir­li Leok tun­nus­tas ka las­teaia pa­ku­tud lõu­nat: „Nii supp kui tort olid vä­ga maits­vad, kuid kir­siks tor­dil oli värs­kelt küp­se­ta­tud ka­nee­li­rull. Ju­ba üks­nes sel­le­pä­rast oleks ta­su­nud sin­na tul­la.“
Teist aas­tat jär­jest oli ku­na­gi li­gi paa­ri­küm­ne võist­kon­na­ga spor­di­päe­val vaid 4 võist­kon­da.

„Nüüd on vä­ga pal­ju muid või­ma­lu­si. Sel nä­da­la­va­he­tu­sel olid Aru­kü­las veel võrk­pal­li­tur­nii­ri fi­naal ja kir­bu­kas, Kuu­sa­lus lau­rit­sa­päev, Peet­ris jooks, min­di ka Vi­ru Fol­gi­le, Ar­va­mus­fes­ti­va­li­le,“ sõ­nas Ga­ri­na Too­min­gas.

Ta li­sas, et spor­di­päe­va­le oli re­gist­ree­ru­nud 6 võist­kon­da, kuid Raa­si­ku rah­va­ma­ja an­dis hom­mi­kul tea­da, et neist on kee­gi hai­ges­tu­nud, kuid Kurg­la kü­la ise­gi ei tea­ta­nud, et ei tu­le: „Kah­ju, et ei väär­tus­ta­ta teis­te ini­mes­te tööd.“

Sir­li Leok ole­tas, et põh­ju­seid, miks on osa­võtt jää­nud vii­mas­tel aas­ta­tel ta­ga­si­hoid­li­kuks, on pal­ju ning ar­vas, et võiks proo­vi­da spor­di­päe­va ae­ga muu­ta: „Kui­gi su­vel toi­mub igal lau­päe­val ku­sa­gil mi­da­gi. Või­bol­la tu­leks se­da ha­ka­ta ju­ba va­rem ja roh­kem et­te rek­laa­mi­ma või muu­ta spor­di­päe­va for­maa­ti. Näi­teks kuue­liik­me­lis­te võist­kon­da­de ase­mel nel­ja­liik­me­li­sed, siis oleks võist­kon­da liht­sam kok­ku saa­da ja ka pe­red saak­sid osa­le­da.“

Ta lu­bas, et tä­na­vus­te võt­ja­te­na kor­ral­dab Aren­cul­le 20. kor­da toi­mu­nud spor­di­päe­va ka järg­mi­sel aas­tal.

„On pa­re­maid ja hal­ve­maid ae­gu, kuid jär­je­pi­de­vus ei to­hi kat­ke­da,“ ar­vas ka Ga­ri­na Too­min­gas.

Eelmine artikkelKolga­kü­las vil­li­tak­se pu­de­li­vett Hea Ve­si
Järgmine artikkelERIK JÜ­RIÖÖ: „Soo­vin ai­da­ta Vel­kol jõu­da uue­le ta­se­me­le.“