Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud

1009

Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­nis on 14 lii­get, ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­nis 20.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud. Ka­he ko­mis­jo­ni moo­dus­ta­mi­ne ot­sus­ta­ti üle-eel­mi­se nä­da­la is­tun­gil. Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti And­res Kal­las­te va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald, asee­si­me­heks ük­sik­kan­di­daa­di­na kan­di­dee­ri­nud Ga­ri­na Too­min­gas. Ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Maar­ja Si­kut va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest, asee­si­me­heks Tii­na Rüh­ka va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald.

Avo Möls pak­kus, et ko­mis­jo­ni­de koos­sei­su­de kin­ni­ta­mi­se võiks eda­si lü­ka­ta, ku­na vo­li­ko­gu­le po­le en­ne is­tun­git tut­vus­ta­tud, kes ko­mis­jo­ni­des­se kuu­lu­vad. Ivar Vil­berg nõus­tus ning li­sas, et head spet­sia­lis­tid ei an­na nii ker­ge­käe­li­selt nõu­s­o­le­kut ko­mis­jo­ni­de töös osa­le­mi­seks, ae­ga ot­sus­ta­mi­seks nap­pis. 9 vas­tu­hää­le­ga ot­sus­ta­ti päe­va­kor­da mit­te muu­ta.

And­res Kal­las­te tut­vus­tas, et li­saks tal­le ja asee­si­me­he­le Ga­ri­na Too­min­ga­se­le kuu­lu­vad ko­mis­jo­ni va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest vo­li­ni­kud Ka­di Tam­ma­ru, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Re­ne Lill, va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald ni­me­kir­jas vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ma­rian­ne Loik, Ivar Vil­berg, Hel­le Va­ga. Li­saks kuu­lu­vad ko­mis­jo­ni va­li­mis­lii­du Ühes­koos Eda­si ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Tal­vi Aruaas ja Mart­ti Puk­ko, Ko­du­ko­ha Eest ni­me­kir­jas ol­nud Dea Ivask, Raa­si­ku Vald ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Erik Tamm­soo. Li­saks Ali­ce Suur­kuusk ning Uku Hins­berg, kes va­li­mis­tel ei osa­le­nud.

Ko­mis­jo­ni koos­sei­su kin­ni­tas vo­li­ko­gu ühe­hääl­selt.

Maar­ja Si­kut üt­les, et ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­nis on peale tema ja asee­si­me­he­ va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald vo­li­ni­kud And­res Kal­las­te, Ivar Vil­berg, Ma­rian­ne Loik ja sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud, kuid vo­li­ko­gust väl­ja jää­nud Eliis Kah­lo, Mart Lii­vak, Tiit Ree­der, Ur­mas Rau­de. Va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest on ko­mis­jo­nis Avo Möls, Olev Si­ni­järv, sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud, kuid vo­li­ko­gust väl­ja jää­nud Ka­lev Vil­lem, Mee­li Te­der ja Rai­ko Mo­lok, va­li­mis­lii­dust Ühes­koos Eda­si Tõ­nu Suur­kuusk, sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Tal­vi Aruaas ja Mai­li Hir­lak. Ko­mis­jo­nis on ka An­ni Kon­sap, Ja­ko Rei­nas­te, Ul­var Kau­bi, kes va­li­mis­tel ei osa­le­nud.

Ko­mis­jo­ni kin­ni­ta­mi­se poolt olid 15 vo­li­ko­gu­lii­get.

Ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed üt­le­sid, et ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud moo­dus­ta­ti sel­le põh­jal, kes ise soo­vi aval­da­sid, mõ­ne­le liik­me­le teh­ti ka per­so­naal­ne et­te­pa­nek.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me ko­ha­le esi­tas Ka­di Tam­ma­ru va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest Maar­ja Si­ku­ti sa­mast ni­me­kir­jast. Raa­si­ku Vald ni­me­kir­ja vo­li­nik Hel­le Va­ga esi­tas sa­ma ni­me­kir­ja esin­da­ja Kai­do Kir­si­pi. Maar­ja Si­kut oli nõus kan­di­dee­ri­ma, Kai­do Kir­sip mit­te. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­ta­sid Maar­ja Si­ku­tit 13 vo­li­ko­gu­lii­get. Va­ra­se­mal is­tun­gil va­li­ti re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Ka­di Tam­ma­ru, asee­si­me­heks Re­ne Lill, mõ­le­mad va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kruu­sa­tee­de hool­da­mi­sest sü­gi­sel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­port OÜ-le Ka­ra­lee