Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti TII­NA RÜH­KA

1614
Volikogu uut esimeest TIINA RÜHKAT toetasid 17 volikoguliikmest 9. Lisaks valimisliidu Raasiku Vald volinikele ka valimisliidu Üheskoos Edasi liige Tõnu Suurkuusk. Volikogu esimehele kinkis roosid vallasekretär GUNNAR NUUMA.

Asee­si­me­heks sai HEL­LE VA­GA.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­ne is­tung oli kol­ma­päe­va, 25. ok­toob­ri õh­tul. Is­tun­gil osa­le­sid kõik 17 vo­li­ko­gus­se va­li­tud saa­di­kut.

Päe­va­kor­ras olid vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne.
Ku­ni vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se­ni ju­ha­tas is­tun­git va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma.
Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald ni­me­kir­ja vo­li­nik And­re Sepp esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­diks Tii­na Rüh­ka sa­mast ni­me­kir­jast. Ants Ki­vi­mäe va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald esi­tas Maar­ja Si­ku­ti kan­di­ta­tuu­ri. Mõ­le­mad olid nõus kan­di­dee­ri­ma ning tut­vus­ta­sid en­nast.

TII­NA RÜH­KA – 9 toe­tus­häält
Tii­na Rüh­ka üt­les, et on sün­di­nud 1957. aas­tal, ela­nud ko­gu elu Raa­si­ku val­las Jär­si kü­las. Ta sõ­nas, et ko­du ja ko­du­vald on tal­le vä­ga täht­sad. Ta on ol­nud üle 40 aas­ta abi­elus, tal on 3 last ja 3 lap­se­last. Vo­li­ko­gus on ta ala­tes 1996. aas­tast ning sõ­nas, et töö eri ko­mis­jo­ni­des on te­da õpe­ta­nud, and­nud ko­ge­mu­si, sei­su­koh­ti.

Tii­na Rüh­ka: „Ta­han te­ha tööd sü­da­me ja mõis­tu­se­ga, esin­da­da val­da seal, kus va­ja. Ta­han, et vo­li­ko­gust saaks tub­li ja töö­kas, kok­ku­hoi­dev mees­kond. Ju­ba käi­vi­ta­tud pro­jek­ti­de ja te­ge­vus­te­ga tu­leb kind­las­ti eda­si min­na. Li­saks soo­vin vo­li­ko­gu liik­me­te­le koo­li­tu­si ning väl­ja­sõi­duis­tun­geid.”

Avo Möls va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest kü­sis Tii­na Rüh­kalt – Jär­si kü­la on Aru­kü­la ää­rea­la, kui­das ta suh­tub kü­la la­gu­ne­va­tes­se ma­ja­des­se. Tii­na Rüh­ka vas­tas, et ma­ju on süs­teem­selt taas­ta­tud ning la­gu­ne­vaid ma­ju üs­na vä­he. Sar­na­se kü­si­mu­se esi­tas Tii­na Rüh­ka ok­toob­ri al­gu­ses val­la va­li­mis­de­ba­til Avo Möl­si­le. Tii­na Rüh­ka uu­ris siis, kui­das suh­tub Avo Möls Raa­si­ku val­la ää­re­ala­de la­gu­ne­va­tes­se ma­ja­des­se.

Maar­ja Si­kut va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest soo­vis tea­da, mil­li­seid ko­mis­jo­ne pla­nee­rib Tii­na Rüh­ka luua. Vas­tus oli, et ilm­selt 3, mil­li­sed täp­se­malt, ta veel öel­da ei soo­vi­nud.

MAAR­JA SI­KUT – 8 toe­tus­häält
Va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest vo­li­ko­gue­si­me­he kan­di­daat Maar­ja Si­kut on Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus esi­mest koos­sei­su. Ta rää­kis, et on sün­di­nud ja elab Raa­si­ku val­las, on ol­nud üle 20 aas­ta abie­lus ning tal on 3 last. Ha­ri­du­selt on ta ma­jan­dus­ma­gis­ter. Vo­li­ko­gus soo­vib ta seis­ta sel­le eest, et ko­mis­jo­nid ka­tak­sid kõik täht­sa­mad vald­kon­nad ning neis­se oleks kaa­sa­tud või­ma­li­kult pal­ju val­lae­la­nik­ke. Ta ar­vas, et ko­mis­jo­ne võiks ol­la 5. Eri­list tä­he­le­pa­nu soo­vib ta pöö­ra­ta las­te- ja noor­te­te­ge­vu­se­le.

Hel­le Va­ga üt­les, et val­las on vä­ga pal­ju üri­tu­si, kus vo­li­ko­gu esi­mees peaks käi­ma ter­vi­ta­mas ja sõ­na võt­mas. Ta uu­ris, kas Maar­ja Si­ku­ti töö se­da või­mal­daks. Vas­tus oli, et see oleks kind­las­ti või­ma­lik.

Ivar Vil­berg kü­sis, et kui plaa­nis on te­ha viis ko­mis­jo­ni, siis kas eel­mi­se koos­sei­su ajal oli val­lae­la­ni­ke kaa­sa­mi­ne lii­ga väi­ke. Maar­ja Si­kut vas­tas, et kind­las­ti tu­leks luua ko­gu­kon­na­ko­mis­jon, kus kü­la­de ja va­baü­hen­dus­te esin­da­jad.
And­re Sepp soo­vis tea­da, kas Maar­ja Si­kut on lä­bi mõel­nud, mi­da vo­li­ko­gu esi­me­he töö tä­hen­dab ning kas vo­li­ko­gu esi­mees on täht­sam kui vo­li­ko­gu lii­ge. Maar­ja Si­kut vas­tas, et on Ani­ja val­la­va­lit­su­se liik­me­na ning fi­nants­ju­hi­na töö­ta­tes saa­nud tead­mi­si ja kok­ku­puu­teid, mi­da vo­li­ko­gu esi­me­he töö en­dast ku­ju­tab. Ta li­sas, et vo­li­ko­gu esi­mees ju­hib vo­li­ko­gu ega po­le täht­sam kui liht­lii­ge.

Kõik hää­le­tus­kas­ti las­tud se­de­lid olid keh­ti­vad. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel sai Tii­na Rüh­ka 9 häält, Maar­ja Si­ku­tit toe­ta­sid 8 vo­li­ko­gu­lii­get.

Se­ni­ne esi­mees Ants Ki­vi­mäe ning val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma õn­nit­le­sid Tii­na Rüh­kat ning is­tung jät­kus asee­si­me­he va­li­mi­se­ga.

Raasiku rahvamaja juht HELLE VAGA on olnud aseesimees varemgi.
Raasiku rahvamaja juht HELLE VAGA on olnud aseesimees varemgi.

Asee­si­mees HEL­LE VA­GA – 10 häält
Vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ha­le esi­tas And­re Sepp Hel­le Va­ga va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest lii­ge Ants Ki­vi­mäe esi­tas Maar­ja Si­ku­ti kan­di­da­tuu­ri.

Hel­le Va­ga lau­sus, et on ol­nud kaua vo­li­ko­gus, koos­töö on su­ju­nud. Vo­li­ko­gu asee­si­mees on ol­nud ta ka va­rem, li­saks juh­ti­nud kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni ja ol­nud kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nis. Ta on sün­di­nud ja elab Raa­si­kul, töö­tab Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja­na. Hel­le Va­ga lau­sus, et tun­neb rõõ­mu, ku­na on saa­nud aas­ta­te jook­sul vo­li­ko­gus oma ko­du­val­da aren­da­da: „Siin on hea ela­da, meil on to­re­dad ini­me­sed ja an­nab veel pal­ju eda­si te­ha. Va­ja on mõist­mist, aru­saa­mist, koos­tööd.”

Maar­ja Si­kut ei soo­vi­nud en­da tut­vus­ta­mi­seks enam mi­da­gi li­sa­da.

Val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve lu­ges val­la­va­ne­ma vo­li­tu­sel et­te val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma.

Opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest lii­ge, se­ni­ne vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pet­tu­nud ta ei ole, pi­gem te­ki­tas olu­kord nal­ja: „Imes­ta­ma pa­ni Tõ­nu Suur­kuu­se käi­tu­mi­ne. En­ne is­tun­git kin­ni­tas ta, et toe­tab meid, is­tun­gil ot­sus­tas aga tei­si­ti. Ole­me siis­ki rõõm­sad, opo­sit­sioo­nis ol­les saa­me nä­ha as­ju tei­sest vaa­te­vink­list. Me po­le kel­le­gi vas­tu, vaid sel­le poolt, et Raa­si­ku val­las elu are­neks. Meie ni­me­kir­jas pää­se­sid vo­li­ko­gus­se noo­red ja ener­gi­li­sed uued liik­med, ta­sa­kaa­luks va­na­de oli­ja­te ko­ge­mus ja tar­kus.”

Ta kin­ni­tas, et nen­de va­li­mis­liit seab val­la­va­ne­ma va­li­mi­sel üles se­ni­se val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi kan­di­ta­tuu­ri.

Is­tun­gi lõ­pus tea­tas Tii­na Rüh­ka, et val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne on tei­si­päe­va, 31. ok­toob­ri kell 17 al­ga­va is­tun­gi päe­va­kor­ras.

Vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­sel kaa­lu­kee­leks saa­nud Tõ­nu Suur­kuusk va­li­mis­lii­dust Ühes­koos Eda­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et en­ne is­tun­git oli tu­li­seid vaid­lu­si, pik­ki aru­te­lu­sid ja vas­tand­lik­ke ar­va­mu­si nii va­li­mis­lii­du sees kui va­li­ja­te­ga ves­tel­des: „Mõt­le­sin ja kaa­lu­sin pi­kalt, lan­ge­ta­sin ot­su­se kaa­lut­le­tu­na ja oma sü­da­me­hää­le jär­gi. Ot­su­se te­ge­mi­se­le ai­tas kaa­sa Tii­na Rüh­ka tut­vus­tus­kõ­nes mai­ni­tud muu­da­tu­sed vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des. Suu­re­mad ja laia­põh­ja­li­se­mad ko­mis­jo­nid on te­gu­sa­mad ja pro­duk­tiiv­se­mad.

Ta li­sas, et rää­kis en­ne is­tun­git mõ­le­ma va­li­mis­lii­du esin­da­ja­te­ga ja ük­sik­kan­di­daa­di­ga: „Ma ei ole tei­nud ühe­ga­gi neist min­geid kok­ku­lep­peid. Olen saa­nud õp­pe­tun­ni eel­mi­sel vo­li­ko­gu va­li­mi­sel teh­tud kok­ku­lep­pest, mis ei pi­da­nud pä­rast paa­ri­kuist te­ge­vust enam pai­ka. Soo­vin ja teen kõik sel­leks, et kaits­ta oma va­li­ja­te hu­ve ja täi­ta oma lu­ba­du­si. See­ga ei ole ma ke­da­gi reet­nud ja olen oma an­tud sõ­na pi­da­nud. Kui või­mu­võit­lus suu­re­ma­te va­hel vai­bub, saab vo­li­ko­gu ki­bes­tu­nud vo­li­ko­gu­liik­me­te sa­pis­te rep­lii­ki­de­ta ra­hu­li­kult ja konst­ruk­tiiv­selt töö­le ha­ka­ta.”

 

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­med
Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald: Aa­re Ets, And­re Sepp, And­res Kal­las­te, Are Kau­rit, Hel­le Va­ga, Ivar Vil­berg, Ma­rian­ne Loik, Tii­na Rüh­ka.
Va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest: An­ne Velt­mann-Ves­ki, Avo Möls, Ka­di Tam­ma­ru, Maar­ja Si­kut, Olev Räh­ni (Ants Ki­vi­mäe asen­dus­lii­ge), Olev Si­ni­järv, Re­ne Lill.
Va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si: Tõ­nu Suur­kuusk.
Ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas.