Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu aru­tas hu­vi­koo­li õp­pe­ta­su­de tõst­mist

381

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 12. märt­si is­tun­gil tut­vus­tas ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja eel­nõud Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind uu­test õp­pe­ta­su­dest, mil­le jär­gi olek­sid pil­li­eria­la­de ja et­te­val­mis­tusk­las­si ta­sud järg­mi­sest õp­peaas­tast tõus­nud 5 eu­rot kuus, rin­gi­tun­nid üks kord nä­da­las kal­li­ne­nud 4 ja kaks kor­da nä­da­las 8 eu­rot kuus ning pil­li­lae­nu­tus 3 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu ena­mus oli val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud uu­te hin­da­de vas­tu.

Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et no­vemb­ris te­gi ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon val­la­va­lit­su­se­le üle­san­de tõs­ta Pää­su­lin­nu õp­pe­ta­su­sid, mis keh­ti­vad 2014. aas­tast. Val­la­va­lit­sus töö­tas väl­ja uue hin­na­kir­ja, koos­kõ­las­tas hu­vi­koo­li di­rek­to­ri­ga. Jaa­nua­ris töö­le asu­nud hoo­le­ko­gu esi­tas õp­pe­ta­su­de koh­ta oma et­te­pa­ne­ku. Pa­ku­ti väl­ja tõs­ta pil­liõp­pe ja rin­gi­tun­di­de ta­su­sid 1-3 eu­ro võr­ra, et­te­val­mis­tusk­las­si ta­su jät­ta muut­ma­ta ning pil­li­lae­nu­tu­se kuu­ta­su tõs­ta 1 eu­ro võr­ra.

„Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas jää­da oma sei­su­ko­ha juur­de. Soo­vi­me, et hin­nad ra­ken­duk­sid uuest õp­peaas­tast, nen­de­ga on ar­ves­ta­tud ka val­laee­lar­ves, ala­tes sep­temb­rist li­san­duks ee­lar­ves­se sel­le­ga üle 4000 eu­ro,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Avo Möls mär­kis, et ei näe õp­pe­ta­su­de tõst­mi­seks va­ja­dust, 4000 eu­rot po­le nii suur ka­su, mil­le eest peaks 200 lap­se­va­ne­malt hak­ka­ma roh­kem ra­ha kü­si­ma. Ta tõi näi­teks, et Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis on õp­pe­ta­sud Pää­su­lin­nu­ga võrd­sed ning tu­le­tas meel­de, et va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald üks lu­ba­dus oli tas­ku­ko­ha­ne hu­vi­ha­ri­dus.

Ivar Vil­berg sel­gi­tas, et ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon ei tei­nud et­te­pa­ne­kut hin­na­tõu­suks val­la­ee­lar­ves­se täien­da­va tu­lu saa­mi­seks, vaid ku­na õp­pe­ta­su suu­rus on ol­nud aas­taid sa­ma.

Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka li­sas, et hu­vi­koo­li per­so­na­li- ja ma­jan­dus­ku­lud on tõus­nud, ees­märk on ol­nud pa­re­mad õp­pe­tin­gi­mu­sed ja head õpe­ta­jad.

Ka­di Tam­ma­ru ar­vas, et kaks kor­da nä­da­las toi­mu­va­te rin­gi­tun­di­de 8eu­ro­ne tõus on lii­ga suur, see teeb õp­peaas­tas li­gi 100 eu­rot tõu­su.

Ju­ta Asu­ja vas­tas, et ma­jan­dus­ras­ku­tes pe­re­del on või­ma­lik saa­da las­te hu­via­laõp­pe­ku­lu­de kat­mi­seks hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tist.

Pää­su­lin­nu di­rek­tor Mal­le Jaa­ko lau­sus, et tal on õp­pe­mak­su tõst­mi­se osas ka­he­ti­sed tun­ded: „Ku­lu­tu­sed on tõus­nud ja lõ­vio­sa sel­lest lä­heb per­so­na­li­ku­lu­deks. On sel­ge, et pal­gad pea­vad­ki tõus­ma, mui­du ei leiaks me häid õpe­ta­jaid. Oma sü­da­mes ma po­le hin­na­tõu­su vas­tu, aga mind pa­ni mõt­le­ma hoo­le­ko­gu koo­s-o­lek, kus ühe­hääl­selt ol­di sel­le vas­tu ja ar­va­ti, et ta­su­sid võiks tõs­ta pi­gem jupp­haa­val. Meil on hin­na­tund­lik­ke lap­se­va­ne­maid, üks neist üt­les, et peaks siis ühe ka­hest lap­sest hu­vi­koo­list ära võt­ma.“

Ivar Vil­berg te­gi et­te­pa­ne­ku ot­sust veel mit­te vas­tu võtta.

Val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõud Pää­su­lin­nu õp­pe­ta­su­de tõst­mi­se koh­ta toe­ta­sid 6, vas­tu olid 7 vo­li­ko­gu­lii­get.

Ju­ta Asu­ja rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus vaa­tab õp­pe­ta­sud koos­töös koo­li­ga veel kord üle ja siis ot­sus­ta­tak­se, kui­das eda­si: „Ku­na ku­lud on kõ­vas­ti tõus­nud, aga tu­lud ei tu­le jär­ele, siis leia­me, et õp­pe­ta­su­de tõst­mi­ne on põh­jen­da­tud. See ei ka­ta ku­lu­sid küll pal­ju, aga na­tu­ke ik­ka. Ot­sust veel po­le, aga ilm­selt kor­ri­gee­ri­me oma et­te­pa­ne­kut ning tee­me uue et­te­pa­ne­ku tõs­ta õp­pe­mak­su kor­ra­ga vä­hem, kuid igal aas­tal.“

Eelmine artikkel25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 7. osa
Järgmine artikkelKui ela­mis­kõl­bu­lik on Allika ­ma­ja Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­pin­na­na