Raa­si­ku val­la­va­nem tut­vus­tas vo­li­ko­gu­le tee­hoiu­töid ja han­kep­laa­ni

1155

Vä­he­se lu­me­ga talv vä­hen­das ta­li­hool­du­se ee­lar­vet, kuid pa­ni ke­va­del teed va­rem la­gu­ne­ma.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ap­ril­li­kuu is­tun­gil uu­ris vo­li­ko­gu­lii­ge And­re Sepp oma sõ­na­võ­tus tee­hoiu­töö­de, han­ge­te kor­ral­da­mi­se, val­la lae­nu­või­me­ku­se ja oma­fi­nant­see­ri­mi­se või­me­ku­se, Raa­si­ku võim­la ja Aru­kü­la staa­dio­ni ra­ja­mi­se tee­mal. Vo­li­ko­gu mai­kuu is­tun­gil an­dis val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üle­vaa­te kü­si­tud tee­ma­del.
Kü­si­mu­se­le, mis on toi­mu­nud tee­hoiu­töö­de­ga, vas­tas val­la­va­nem, et märt­si lõ­pus teh­ti suu­re­ma­te löö­kau­ku­de re­mont, ap­ril­lis alus­ta­ti kruu­sa­tee­de pro­fiil­höö­vel­da­mist, teh­ti kõ­va­kat­te­ga tee­del pra­gu­de ja au­ku­de re­mon­ti ja Lam­mas­saa­re teel osa­list re­mon­ti. Mais jät­kub kruu­sa­tee­de höö­vel­da­mi­ne, alus­ta­tak­se kruu­sa pea­le­ve­du kõi­ge krii­ti­li­se­ma­tes­se koh­ta­des­se. Alus­ta­tak­se tee­per­ve­de ma­ha lük­ka­mi­se ja ära­veo­ga. Mais toi­mub ka rii­gi­han­ge kruu­sa­tee­de tol­mu­va­ba kat­te al­la vii­mi­seks vas­ta­valt tee­hoiu­ka­va­le ja tä­na­vu­se­le ee­lar­ve­le. Täien­da­va­te truu­pi­de pai­gal­du­seks ning ole­ma­s­o­le­va­te re­no­vee­ri­mi­seks tu­leb liht­han­ge. Juu­nis al­gab tava­pä­ra­ne teeäär­te niit­mi­ne.
Val­la­va­nem li­sas, et tä­na­vu hak­ka­sid teed la­gu­ne­ma va­rem, esi­me­sed löö­kau­gu­re­mon­did tu­li te­ha ju­ba märt­sis, see-eest olid ma­da­la­mad tal­vi­sed lu­me­lük­ka­mi­se ku­lud. Ta­li­hool­du­se ku­lud 2015.-2016. aas­ta hooa­jal olid 75 861,61 eu­rot, 2016.-2017. hooa­jal 43 749,44 eu­rot.
Ivar Vil­berg juh­tis tä­he­le­pa­nu, et Aru­kü­las Kün­ka tä­nav ja Põh­ja tä­na­va ots tu­leks uues­ti üle käia, ku­na au­ke on pal­ju ning kui need ko­he kin­ni pan­na, an­nab olu­kor­da pa­ran­da­da.
Raa­si­ku koo­li tei­se juur­de­ehi­tu­se ehk spor­di­hoo­ne ning Aru­kü­la staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­se koh­ta sõ­nas val­la­va­nem, et on võr­rel­dud ana­loog­seid pro­jek­te, mõ­le­ma hind jääks suu­rus­jär­ku 1,5 mil­jo­nit eu­rot. Ta li­sas, et Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ra­ja­mist po­le mõist­lik ju­pi­ta­da, küll aga saab va­ja­du­sel te­ha Aru­kü­la staa­dio­nit mit­mes jär­gus.
Lae­nu­või­me­ku­se koh­ta üt­les val­la­va­nem, et 2018. aas­tal on see Raa­si­ku val­lal um­bes 2 mil­jo­nit eu­rot, oma­fi­nant­see­ri­mi­se või­me­kus 125 000 eu­rot, mil­le­le li­san­du­vad käesoleva aasta vallaee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud, kuid eda­si­lük­ku­vad sum­mad.
Han­keid on val­la­va­lit­sus tä­na­vu lä­bi vii­nud 11, neist 8 on õn­nes­tu­nud, 3 läi­nud ra­ha­li­selt lõh­ki ehk pak­ku­jad kü­si­sid pla­nee­ri­tust roh­kem ra­ha, val­la­va­lit­su­sel tu­leb lei­da li­sa­ra­ha või kuu­lu­ta­da väl­ja uus han­ge vä­hen­da­tud töö­ma­hu­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Rat­ta­ral­li võit läks Lä­ti pro­fik­lu­bis­se
Järgmine artikkelRaa­si­kul tu­leb tur­va­li­su­se pe­re­päev