Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas sil­ma­paist­vaid ko­da­nik­ke

2231
Pika­ve­re ko­gu­kon­da pa­nus­ta­mi­se eest said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja PEE­TER PAUR, KÜL­LI EEN­RAID, RAI­LI LOIK­MANN, IN­GA MAA­SIK, MARK­KO MAA­SIK, RAIN LOIK­MANN, AI­VAR AS­KU ja KAR­MEN AS­KU. „Maail­ma muu­de­tak­se pa­re­maks ühe väi­ke­se hea­teo kau­pa,“ üt­les Mar­ko Maa­sik tä­nu­kir­ja vas­tu võt­tes.

Lau­päe­val, 24. no­vemb­ril tun­nus­ta­ti Raa­si­ku val­la 2018. aas­ta tub­li­maid ko­da­nik­ke, pa­ri­maid sport­la­si ja kau­ni­te ko­du­de oma­nik­ke.

Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­seks Rai­vo Ta­fe­nau ja Olav Eha­la kont­sert, järgnes tä­nu­pi­du lõp­pe­val aas­tal enim sil­ma­paist­nud ini­mes­te­le. Val­la­va­nem And­re Sepp rää­kis, et 26. no­vemb­ril 100 aas­tat ta­ga­si an­dis Maa­päev väl­ja mää­ru­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ko­da­ni­ke re­gist­ree­ri­mi­seks. Taas­loo­dud Ees­ti rii­gis on se­da päe­va 20 aas­tat tä­his­ta­tud ko­da­ni­ku­päe­va­na.

„Ko­da­ni­ku­päe­va kesk­mes on mär­ga­ta neid ini­me­si, kes oma iga­päe­va­te­ge­mis­te kõr­val on and­nud pa­nu­se ko­da­ni­kuü­his­kon­na ning oma rii­gi aren­da­mis­se,“ sõ­nas And­re Sepp.

Ta an­dis val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad ini­mes­te­le, kes on ühis­kond­li­ku te­ge­vu­se­ga 2018. aas­tal ol­nud teis­te­le ees­ku­juks ko­gu­kon­na­le olu­lis­te te­ge­mis­te eest­ve­da­ja­te või pü­hen­du­nud va­ba­taht­li­ke­na. Sel aas­tal said kan­di­daa­te ko­da­ni­ku­päe­val tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­da kõik soo­vi­jad, lõp­li­ku va­li­ku te­gi ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid And­re Sepp ja Ju­ta Asu­ja val­la­va­lit­su­sest ning val­la­vo­li­ko­gu liik­med Ga­ri­na Too­min­gas, Ka­di Tam­ma­ru, And­res Kal­las­te ja Ivar Vil­berg.

Tä­nu­kir­ja said Pil­le Trol­la pü­hen­du­nud töö eest Raa­si­ku val­la ea­ka­te­ga, Val­de­ko Va­her va­ba­taht­li­ku töö eest pääst­ja­na, Maar­ja Poo­len Raa­si­ku val­la abi­va­ja­ja­te­le koo­tud 25 paa­ri sok­ki­de eest, Mar­tin Möl­lits pa­nu­se eest tea­du­se po­pu­la­ri­see­ri­mi­sel Raa­si­ku val­la noor­te hul­gas, Jaan Koch tun­nus­ta­tud tööand­ja ja töö­tu­tep­ro­jek­ti part­ne­ri­na, Har­di Oras ja And­ra Al­lik ak­tiiv­se pa­nus­ta­mi­se eest Raa­si­ku koo­li ja noor­te­kes­ku­se te­ge­vus­tes, Piia Liis See­der kui väl­ja­pais­tev, jul­ge­le ja abi­val­mis noor, Evi Too­min­gas mem­me­de rah­va­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­mi­se ja esi­ne­mis­te or­ga­ni­see­ri­mi­se eest, Ülo Udu­mäe tä­nu­väär­se pa­nu­se eest Raa­si­ku val­la te­ge­mis­tes­se, Ma­ri Möls ja Maar­ja-Ly Tei­no Me­si­kä­pa­jook­su kor­ral­da­mi­se eest Aru­kü­las, An­ni­ka Liiv va­ba­taht­li­ku­na sü­da­me­nä­da­la kor­ral­da­mi­se eest Raa­si­kul, Cris­ti­na Kas­ka noor­te in­nus­ta­va ju­hen­da­mi­se eest fil­mi­de te­ge­mi­sel, Kris­ti Va­der va­ba­taht­li­ku töö eest Raa­si­ku ko­gu­kon­nas, Avo Möls pa­nu­se eest spor­di­te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­sel ja eden­da­mi­sel, Uku Hins­berg va­baa­ja­või­ma­lus­te aren­da­mi­se eest, Mar­ge Sa­lu­rand pü­hen­du­nud pa­nus­ta­mi­se eest ko­gu­kon­na hea­kor­da ja te­gut­se­mis­tes­se, Hen­ri Ree­der tä­nu­väär­se pa­nus­ta­mi­se eest val­la kul­tuu­rel­lu, Vai­no Napp raa­ma­tu „Tau­ria Pi­ka­ve­res, Pe­ter­bu­ris, Krim­mis“ väl­jaand­mi­se eest, Hel­gi Lil­ja Zups­man pa­nu­se eest ko­gu­kon­na ühen­da­mi­sel ning Aru­kü­la Tal­lin­na maan­tee 28 ümb­ru­se hea­kor­ras­ta­mi­sel, Tiit Saa­re Lüü-Tür­ri eest­ve­da­mi­se eest, Ok­sa­na Ban­du­ra et­te­võt­lu­se eden­da­mi­se ja hel­de spon­sor­lu­se eest Raa­si­ku val­la üri­tus­tel ning Gui­do Trees ko­roo­na­män­gu eest­ve­da­mi­se ja eden­da­mi­se eest.

Väl­ja an­ti ka kolm kol­lek­tiiv­set tä­nu­kir­ja. In­ga ja Mark­ko Maa­sik, Kül­li Eenraid ja Pee­ter Paur, Rai­li ja Rain Loik­mann ning Ai­var ja Kar­men As­ku said tä­nu­kir­ja pa­nus­ta­mi­se eest ko­gu­kon­na aren­da­mis­se ja Pi­ka­ve­re mõi­sa­keld­ri Leiu­ka ava­mis­se. Aru­kü­la sõp­rus­kon­da, ku­hu kuu­lu­vad Kai­re Kurg, Kai­di Va­rik, Ing­rid Tei­no, Ger­lin Mets, Triin Türn­puu, He­li­na Müü­ri­sepp, Kris­tel Il­mets, tä­na­ti va­ba­taht­li­ku abi eest sünd­mus­te kor­ral­da­mi­sel ja lä­bi­vii­mi­sel. MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis liik­med Vir­ve Han­sar, Hel­ju Ka­da­kas ja Ali­ce Suur­kuusk päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ko­gu­kon­na hoid­mi­se ja aren­da­mi­se eest.

Aas­ta sport­la­sed
Ko­da­ni­ku­päe­va tä­nuü­ri­tu­sel kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku val­la 2018. aas­ta pa­ri­mad sport­la­sed. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja koos 500 eu­ro suu­ru­se pree­mia­ga päl­vis tä­na­vu­ne Ees­ti meis­ter ja mul­lu­ne ka­ri­ka­võit­ja, Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi B-klas­si kä­si­pal­li­mees­kond koos tree­ner And­rus Ro­ge­bau­mi­ga. Sel aas­tal tu­lid Ees­ti meist­riks And­reas Par­ve, Mar­tin Kal­vet, Alek­sandr Azar­tšik, Re­ne Va­hu, Ma­rek Kop­li, Ro­bin Ted­re­ma, Mar­kus Mei­ner, Rau­no Kop­li, Mar­kus Kask, Har­di Rau­kas, Mat­tias Pae­nurm, Ar­no Va­re, Ch­ris­to­fer Te­der ja Hend­ri Sch­mie­de­mann.

Tä­nu­ki­ri koos 200 eu­ro suu­ru­se kin­ke­kaar­di­ga an­ti gol­fi­män­gi­ja Ti­mo Rau­ka­se­le, kes võt­tis Ees­ti koon­di­se koos­sei­sus osa Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­test ning esin­das Ees­tit 11 vä­lis­võist­lu­sel. Tä­nu­kir­ja koos 200eu­ro­se spor­dip­ree­mia­ga said An­ge­li­ka Izo­si­na, kes või­tis 4×100 meet­ri les­ta­uju­mi­ses Ees­ti meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li, tu­li 4×100 meet­ri se­ga­tea­te­võist­kon­nas Ees­ti noor­te meist­riks ning või­tis 1 hõ­be- ning 2 pronks­me­da­lit, Ees­ti noor­te meis­ter vi­bu­lask­mi­ses Joo­nas Kirn­mann ning mo­tos­port­la­ne Ken­nert Nur­ja, kes saa­vu­tas Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 2. ko­ha.

Kau­nid ko­dud
Raa­si­ku val­la kon­kur­si „Kau­ni ko­du“ žü­rii esi­mees Aa­re Ets an­dis ma­jap­laa­di koos tä­nu­kir­ja­ga era­ma­ja­de ar­ves­tu­ses pa­ri­maks tun­nis­ta­tud ko­duaia oma­ni­ku­le Ene Her­di­le, kel­le kau­nis ko­du asub Aru­kü­las Sõst­ra tä­na­val. Kor­te­r­ela­mu­test sai ma­ja­sei­na­le kin­ni­ta­mi­seks plaa­di Aru­kü­la Tal­lin­na maan­tee 32 kor­te­riü­his­tu. Ühis­kond­li­ke hoo­ne­te seas jäi pa­rim sel aas­tal va­li­ma­ta. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja kau­ni­te ko­duae­da­de eest päl­vi­sid ka Moo­ni­ka Oja Aru­kü­last Tal­ve teelt ning Sir­je Loik Här­ma kü­last.

Eelmine artikkelAru­kü­la ÜVK ehi­tus al­gab det­semb­ris
Järgmine artikkelFace­boo­ki võr­gus­tik Kuu­sa­lu Aru­tab Ava­li­kult ehk KAA