Raa­si­ku val­la­va­lit­sus lõ­pe­tas toi­duai­ne­te tar­ni­ja­ga le­pin­gu

542
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas lõ­pe­ta­da OÜ­ga Sa­ni­tex rik­ku­mis­te tõt­tu val­la ha­ri­dus­a­su­tus­tes­se toi­duai­ne­te tar­ni­mi­se le­pin­gu, mis sõl­mi­ti pool­teist kuud ta­ga­si, 23. märt­sil.

Han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo sel­gi­tas, et ju­ba esi­me­sest nä­da­last pä­rast le­pin­gu sõl­mi­mist al­ga­sid prob­lee­mid – koo­lid-las­teaiad ei saa­nud et­te­võt­telt ko­gu tel­li­tud toi­du­kau­pa või too­di neid va­le­des ko­gus­tes, tel­li­tust jäe­ti mi­da­gi too­ma­ta või too­di kau­pa, mi­da ei ol­nud nad tel­li­nud, sa­ge­li ei saa­bu­nud kaup õi­geaeg­selt, kau­ba hul­gas oli toi­duai­neid, mil­le säi­li­vus­täh­taeg lõp­pes sa­mal päe­val.

„Prob­lee­mi­dest sai et­te­võt­te kon­tak­ti­si­ku­te­le tea­ta­tud iga nä­da­l. 9. ap­ril­lil oli val­la­va­lit­su­ses Sa­ni­te­xi esin­da­ja­te­ga koh­tu­mi­ne, nad põh­jen­da­sid prob­lee­me st­ruk­tuu­ri­muu­da­tus­te­ga, pi­da­sid toi­mu­nut ka­het­sus­väär­seks ja lu­ba­sid olu­kor­da pa­ran­da­da. Kah­juks ei ol­nud koo­so­le­kul suurt mõ­ju, prob­lee­mid kau­ba tar­ni­mi­sel jät­ku­sid. Et­te­võt­te kon­takt­i­si­kud ei vas­ta­nud pä­rast koos­o­le­kut enam ka val­la­va­lit­su­se saa­de­tud pre­ten­sioo­ni­de­le, ha­ri­du­sa­su­tus­tel oli ras­ku­si neilt te­le­fo­ni teel in­fo saa­mi­se­ga,“ rää­kis Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­du­va­te rik­ku­mis­te eest ühe­pool­selt lõ­pe­ta­da ala­tes 10. maist Sa­ni­te­xi­ga pool­teist kuud kest­nud le­pin­gu ning mää­ras et­te­võt­te­le vas­ta­valt le­pin­gus sä­tes­ta­tu­le 1000 eu­rot lep­pet­rah­vi.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas val­la koo­li­de­le ja las­teae­da­de­le toi­duai­ne­te tar­ni­ja leid­mi­seks mul­lu no­vemb­ris kor­ral­da­tud rii­gi­han­kel esial­gu edu­kaks ASi Pi­nus pak­ku­mi­se, ku­na oda­vai­ma hin­na­pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Sa­ni­tex muu­tis pak­ku­mi­se ajal hin­da. OÜ Sa­ni­tex vaid­lus­tas val­la­va­lit­su­se ot­su­se ning rii­gi­han­ge­te ko­mis­jon tü­his­tas sel­le. See­tõt­tu tun­nis­tas val­la­va­lit­sus märt­sis edu­kaks Sa­ni­te­xi pak­ku­mi­se ja sõl­mis et­te­võt­te­ga toi­duai­ne­te tar­ne­le­pin­gu aas­ta lõ­pu­ni.

Han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list sõ­nas, et nüüd val­mis­tab val­la­va­lit­sus et­te uut han­get, mis te­hak­se õp­pe-, mit­te enam ka­lend­riaas­taks. Se­ni tel­lib val­la iga ha­ri­du­sa­su­tus oma toi­du­kau­ba va­balt tu­rult: „Uue han­ke soo­vi­me väl­ja kuu­lu­ta­da juu­ni tei­ses poo­les.“

OÜ Sa­ni­tex esin­da­ja Sõ­nu­mi­too­ja­le ei vas­ta­nud.