Raa­si­ku val­la­va­lit­sus koos­tab tä­na­va­val­gus­tus­lam­pi­de va­he­ta­mi­se ni­me­kir­ja

1024

Val­la­va­lit­sus ei soo­vi osa­le­da Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se tä­na­va­val­gus­tu­se pro­jek­tis.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus aru­tas juu­li al­gu­ses is­tun­gil val­la tä­na­va­val­gus­tu­se olu­kor­da. Kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall koos­tab prae­gu ni­me­kir­ja, kus piir­kon­nas on vajadus kõige suurem ja peaks kõi­ge kii­re­mi­ni hak­ka­ma väl­ja va­he­ta­ma tä­na­va­val­gus­tus­lam­pe.

Ta üt­les, et es­malt peaks te­ge­le­ma val­gus­tu­se­ga Aru­kü­las Sa­ra­pi­ku teel, kus lii­gub pal­ju rah­vast: „Tu­leks mõel­da, kas laien­da­da val­gus­ta­tud piir­kon­da, ku­na rah­vast on sin­na juur­de tul­nud.” Sa­ra­pi­ku tee on Aru­kü­la raud­teeü­le­sõi­dust Kos­ti­ve­re poo­le.

Raa­si­kul va­jaks kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti hin­nan­gul tä­he­le­pa­nu Raa­si­ku rah­va­ma­ja ja kor­ter­ma­ja piir­kond ning Hei­na ala­jaam, Aru­kü­las Su­vi­la tä­na­va ala­jaam: „Tä­he­le­pa­nu peaks pöö­ra­ma ko­gu osa­le. Kui mõ­nes piir­kon­nas on val­gus­tust puu­du, tu­leb need või­ma­lu­sel li­sa­da.”

Möö­du­nud aas­tal taot­les Raa­si­ku vald Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se kau­du Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist esimesest voorust toe­tust 1,26 mil­jo­nit eu­rot Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­ku tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks. KIK taot­lust ei ra­hul­da­nud. Val­la­va­lit­sus ei soo­vi edas­pi­di KI­Ki tä­na­va­val­gus­tu­se pro­jek­tis osa­le­da ning suu­nas tee­ma ot­sus­ta­mi­seks vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­le.

Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na juht Aa­re Ets sõ­nas, et põ­hi­mõt­te­li­ne sei­su­koht on ku­jun­da­tud, kuid amet­li­kult sõ­nas­ta­tak­se au­gus­tis ko­mis­jo­nis ning li­saee­lar­ve­ga saaks pro­jek­ti toe­tus­sum­ma 400 000 eu­rot niiöel­da va­baks las­ta.

Ta li­sas, et laual on ka Elekt­ri­le­vi pak­ku­mi­ne an­da tä­na­va­val­gus­tus 10-15 aas­ta­taks nen­de hool­da­da ja in­ves­tee­ri­da. Naa­ber­val­la Ani­ja vo­li­ko­gu ot­su­tab Elekt­ri­le­vi pak­ku­mi­se üle au­gus­ti­kuu vo­li­ko­gus, Raa­si­ku vo­li­ko­gu jõuab ot­sus­ta­mi­se­ni hil­jem. Ka Anija vald ei saanud mullu KIKist tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks toetust.

Raasiku valla tänavuses eelarves on arvestatud tänavavalgustusele 55 000 eurot. Südasuvel oli öösiti tänavavalgustus kustutatud, see tõi vallale paar tuhat eurot kokkuhoidu.

Eelmine artikkelSal­mis­tu ran­nas on nüüd las­te män­gu­väl­jak
Järgmine artikkelMäe­pea kü­la Ran­na­hei­na jalg­ra­ja koh­tu­vaid­lus – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus tu­leb tü­his­ta­da