Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas OÜ Ra­ven nõu­ko­gu

1038

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­le Ra­ven 3liik­me­li­se nõu­ko­gu.

Sep­temb­ris kin­ni­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu OÜ Ra­ven uue põ­hi­kir­ja, mis näeb et­te moo­dus­ta­da Ra­ve­ni­le nõu­ko­gu. Es­mas­päe­val, 12. no­vemb­ril kin­ni­tas val­la­va­lit­sus vee-et­te­võt­te­le 3liik­me­li­se nõu­ko­gu, ku­hu kuu­lu­vad ener­giaau­dii­tor, val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su aren­gu- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni lii­ge Jaan Pa­lu, Mer­ko Ehi­tu­se pro­jek­ti­juht Lau­ri Mõis­ja ning Ra­ve­ni va­ra­sem juht Tiit Ree­der.

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas Ra­ve­ni nõu­ko­gu liik­me­te ko­ha­le kon­kur­si, kol­me­le ko­ha­le esi­ta­ti kaks soo­via­val­dust, ka­hest soo­vi­jast va­li­ti nõu­kok­ku Tiit Ree­der.

„Tei­ne aval­du­se esi­ta­nu oli Pär­nu­maalt, te­ma ei ku­ju­ta­nud ilm­selt se­da tööd pä­ris täp­selt et­te. Val­la­va­lit­sus te­gi ise ka­he­le meie val­las ela­va­le spet­sia­lis­ti­le et­te­pa­ne­ku tul­la Ra­ve­ni nõu­kok­ku,“ üt­les val­la­va­nem And­re Sepp.

Vas­ta­valt põ­hi­kir­ja­le va­li­ti nõu­ko­gu nel­jaks aas­taks. Nõu­ko­gu üle­san­ne on pla­nee­ri­da osaü­hin­gu te­ge­vust ja kor­ral­da­da juh­ti­mist, te­ha jä­re­le­val­vet ju­ha­tu­se te­ge­vu­se üle ning va­li­da ja kut­su­da ta­ga­si ju­ha­tu­se liik­med. And­re Sepp sõ­nas – val­la­va­lit­sus oo­tab nõu­ko­gult val­la vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va ana­lüü­si­mist ning et nõu­ko­gu hoiaks pi­de­valt sil­ma peal et­te­võt­te fi­nants­või­me­ku­sel: „Ku­na on väi­de­tud, et väi­ke­sed vee-et­te­võt­ted po­le mõ­ne aas­ta pä­rast enam jät­ku­suut­li­kud, on nõu­ko­gu pea­mi­ne üle­san­ne ana­lüü­si­da, kui­das pü­si­da kon­ku­rent­sis ja oma klien­te tee­nin­da­da.“

Te­gev­juht lah­kub
Nõu­ko­gu esi­me­ne töö on Ra­ve­ni­le uue te­gev­ju­hi leid­mi­ne – ku­na ju­ha­tu­se lii­ge And­ro En­nok on esi­ta­nud lah­ku­mi­s­aval­du­se, on val­la­va­lit­sus kuu­lu­ta­nud ju­ha­tu­se liik­me ko­ha­le kon­kur­si. And­ro En­nok töö­tab Ra­ve­nis 5. det­semb­ri­ni.

„Mi­nu kol­meaas­ta­ne ju­ha­tu­se liik­me le­ping lõ­peb ke­va­del ning ku­na teh­ti et­te­pa­nek ha­ka­ta juh­ti­ma sar­nast vee-et­te­võ­tet, ot­sus­ta­sin sel­le pak­ku­mi­se vas­tu võt­ta,“ sõ­nas And­ro En­nok.

Ta li­sas: „Tä­nan mõist­va suh­tu­mi­se eest Raa­si­ku val­la ela­nik­ke, val­la­va­lit­sust ja vo­li­ko­gu ning eel­mist val­la­va­ne­mat Rai­vo Uuk­ki­vi või­ma­lu­se eest Ra­ve­nit juh­ti­da. Mi­nu hin­nan­gul on läi­nud häs­ti – et­te­võ­te on ol­nud li­gi kolm aas­tat ka­su­mis. ÜVK aren­gu­ka­va järg­mi­sed in­ves­tee­rin­gud on jär­jest saa­nud KI­Ki toe­tu­se ja val­mi­vad, vee­ka­du­sid on õn­nes­tu­nud vä­hen­da­da 10 prot­sen­ti, müü­gi­ma­hud on kas­va­nud 14 prot­sen­ti, 90 prot­sen­dil tar­bi­jaist on kaug­loe­ta­vad veear­ves­tid, ko­gu and­me­hal­dus ja ar­vel­dus on vii­dud di­gi­taal­seks. Ole­me al­ga­ta­nud de­tailp­la­nee­rin­gu ja on ole­mas pro­jekt, et ehi­ta­da Ra­ve­ni kin­nis­tu­le ühi­selt va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te­ga uus kon­to­ri ja tu­le­tõr­je­de­poo hoo­ne.“

And­re Sepp mär­kis, et on And­ro En­no­ki töö­ga ra­hul: „Ta on pal­ju kor­da saa­nud. Eel­mi­se val­la­va­lit­su­se sõl­mi­tud kol­meaas­ta­ne le­ping pa­ni te­da ot­si­ma uu­si väl­ja­kut­seid.“

Ok­toob­ris pi­di al­ga­ma Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­ne, kuid se­ni po­le ehi­tus­töö­de­ga alus­ta­tud.

„Ra­ven ei ole ehi­ta­ja­le al­gus­täh­tae­ga sead­nud, see oli ehi­ta­ja esialg­ne prog­noos. Ole­me ehi­ta­ja­le and­nud lõpp­täh­ta­ja, ehi­tus peab val­mis saa­ma au­gustiks 2019. Le­pin­gud on sõl­mi­tud, ehi­ta­ja koos­tab veel pro­jek­ti. Mi­nu tea­da on ehi­ta­ja and­nud sis­se esi­me­se eta­pi ehi­tus­loa taot­lu­se ning kui lu­ba ole­mas, alus­ta­tak­se ka ÜVK ra­ja­mist,“ sel­gi­tas Ra­ve­ni juht.

Aru­kü­la ÜVK ehi­tus lä­heb maks­ma 3,7 mil­jo­nit eu­rot. Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) eral­das sel­leks esial­gu 2,33 mil­jo­nit, kui sel­gus, et töö kujuneb ka­van­da­tust kal­li­maks, taot­le­ti KI­Kilt juur­de 741 989 eu­rot. 30. juu­lil ot­sus­tas KIK taot­lu­se ra­hul­da­da. 31. juu­lil sõl­mis Ra­ven han­ke võit­nud YIT Inf­ra Ees­ti ASi­ga ehi­tus­töö­de le­pin­gu.

Aru­kü­la ÜVK ra­ja­tak­se nel­jas eta­pis, alus­ta­tak­se Lin­nu tee, Jaa­ma, Su­vi­la, Aia, Män­ni­ku ja Lil­le tä­na­va ning Har­ju tee piir­kon­nas. Kok­ku luuak­se tu­le­va su­ve lõ­pus ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­se või­ma­lus 122 ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­seks 412 kin­nis­tu­le.