Raa­si­ku val­da li­sa­tak­se tä­na­va­val­gus­tust

525
Raasiku vald.

Raasiku valla Kul­li ja Iga­ve­re kü­la ela­ni­kud ai­ta­vad tä­na­va­val­gus­tus­te ra­ja­mist fi­nant­see­ri­da.

Raa­si­ku val­las te­hak­se sel aas­tal tä­na­va­val­gus­tus Aru­kü­la-Ka­le­si tee äär­de, Män­ni­mäe tee­le Iga­ve­re kü­las, Kul­li tä­na­va­le Kul­li kü­las ja Pi­ka­ve­re koo­li juur­de ning mit­mes­se koh­ta Raa­si­kul. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­seks pro­jek­tee­ri­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ke. Kuuest et­te­võt­jast pak­kus sood­sai­mat hin­da OÜ El­to­lex, kel­le pak­ku­mi­ne kõi­giks töö­deks kok­ku oli 47 360 eu­rot.

Val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Et­si sõ­nul pak­kus ko­had, ku­hu tä­na­va­val­gus­tus sel aas­tal te­hak­se, väl­ja val­la­va­lit­sus, oma­pool­sed et­te­pa­ne­kud esi­tas vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jon.

Osa val­gus­teid pan­nak­se uu­te puit­pos­ti­de kül­ge, osa Elekt­ri­le­vi mas­ti­de ot­sa. Vallavalitsusel on olemas 25 puidust masti, mida saab projekti raames kasutada.

Aru­kü­la-Ka­le­si tee äär­de pai­gal­da­tak­se ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se jät­ku­na 9 uut puit­pos­ti koos LED-val­gus­ti­te­ga, Iga­ve­re kü­la Män­ni­mäe tee­ äär­de 10 uut val­gus­tit, Kul­li tä­na­va­le 17 val­gus­tit. Pi­ka­ve­re koo­li par­gi ala­le pan­nak­se juur­de 4 par­gi­val­gus­tust ning 3 val­gus­ti­te­ga puit­pos­ti ku­ni bus­si­pea­tu­se­ni.

Raa­si­ku kel­gu­mäe val­gus­ta­mi­seks pan­nak­se sel­le juur­de pui­dust mast pro­žek­to­ri­ga. Te­ha­se põik­tä­na­va­le pai­gal­da­tak­se ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se jät­ku­na 3 uut me­tal­list mas­ti koos val­gus­ti­te­ga, Meie­rei tä­na­va­le sa­mu­ti 3 uut me­tall­mas­ti val­gus­ti­te­ga, et val­gus­ta­da kerg­liik­lus­tee Tal­lin­na maan­teest ku­ni raud­tee park­la­ni. Li­sa­val­gus­tust saab ka möö­du­nud aas­tal val­mi­nud kerg­liik­lus­tee ki­ri­ku pool­ne ots – ki­ri­ku ja va­na kal­mis­tu va­he­li­sel lõi­gul, kus prae­gu­sed tä­na­va­val­gus­tid ei val­gus­ta kerg­liik­lus­teed pii­sa­valt, pan­nak­se ole­ma­so­le­va­te me­tall­pos­ti­de kül­ge 8 li­sa­kon­soo­li koos lam­pi­de­ga. Kõi­gi töö­de täh­taeg on 30. no­vem­ber.

Kul­li kü­las ja Män­ni­mäe teel Iga­ve­res on ko­ha­li­kud ela­ni­kud ko­gu­nud ka ise ra­ha ning on val­mis tä­na­va­val­gus­ti­te ra­ja­mist kaas­fi­nant­see­ri­ma. Kul­li aian­du­sü­his­tu liik­med on lu­ba­nud nen­de tä­na­va­val­gus­tu­se te­ge­mi­ses osa­le­da 4000 eu­ro­ga, Igavere elanikud Män­ni­mäe tee valgustamises 800 eu­ro­ga. Pä­rast se­da, kui val­la­va­lit­sus on sõl­mi­nud OÜ­ga El­to­lex tä­na­va­val­gus­tu­se pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­le­pin­gu, te­hak­se le­pin­gud ka kaas­fi­nant­see­ri­ja­te­ga.

Aa­re Ets üt­les, et val­la­va­lit­sus plaa­nib tä­na­vu esi­ta­da taot­lu­se ka Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le, et saa­da tä­na­va­val­gus­tu­se jaoks toe­tust Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist.

Taot­lu­se esi­ta­mi­se täh­taeg on 31. ok­too­ber: „Kuid sealt saab toe­tust taot­le­da üks­nes ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks, eel­kõi­ge va­na­de lam­pi­de väl­ja­va­he­ta­mi­seks uu­te LED-lam­pi­de vas­tu, mit­te uu­te val­gus­ti­te ehi­ta­mi­seks.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­test
Järgmine artikkelMTÜ Kolga Sport soovib korrastada Kolga tenniseväljakud