Raa­si­ku val­d tä­nas aas­ta sport­la­si ja sil­ma­paist­vaid ko­da­nik­ke

999
Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi C-klas­si nais­kond: JEN­NI­FER-ALEK­SAND­RA MED­NI­KO­VA, ANAS­TA­SI­JA PAV­LO­VA, ANE­TE VA­RE, KER­TU SAS­SIAD, CA­RO­LY ARU­VEL, KA­RO­LII­NA ELII­SE TAM­MA­RU, AVE­LI AA­VIK, SAND­RA PAR­VE ja KAR­MEN VAIK­SAAR. Fo­to Ülo Udu­mäe

Ra­ha­li­si pree­miaid said 3 aas­ta spor­di­te­gi­jat, val­la tä­nu­kir­ju an­ti väl­ja roh­kem kui 30.

Ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril Aru­kü­la rah­va­maj­ja tul­nuid ter­vi­tas Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp, kes mee­nu­tas, et ko­da­ni­ku­päev sai al­gu­se 1918. aas­tal ning mär­kis, et ko­da­ni­kuks ole­mi­se­ga peak­sid kaas­ne­ma ak­tiiv­sus, mär­ka­mi­ne, toe­ta­mi­ne, ai­ta­mi­ne ja vää­ri­kus.

„Va­hel tun­dub, et mõ­ne­le ini­me­se­le on öö­päe­vas an­tud roh­kem kui 24 tun­di, sest nad jõua­vad kõik­ja­le,“ lau­sus val­la­va­nem ning li­sas, et val­la­va­lit­su­sel on ku­ju­ne­mas heaks tra­dit­sioo­niks tun­nus­ta­da ko­da­ni­ku­päe­val sel­li­seid ini­me­si, kel­le te­ge­mi­si on ko­du­val­las mär­ga­tud ja hin­na­tud.

Ko­da­ni­ku­päe­val an­ti väl­ja Raa­si­ku val­la 31 tä­nu­kir­ja, va­li­ti tä­na­vu­sed aas­ta spor­di­te­gi­jad ning tä­na­ti ka Kau­ni ko­du kon­kur­si võit­jaid. Tun­nus­ta­mis­te­le järg­nes kont­sert, kus esi­ne­sid Ne­le-Liis Vaik­soo, Märt Avan­di, Lau­ri Liiv ja Jo­han Rand­pe­re.

Aas­ta sport­la­sed – kaks nais­kon­da ja üks uju­ja
Raa­si­ku val­la 2019. aas­ta spor­di­te­gi­ja­teks va­li­ti les­tau­ju­ja An­ge­li­ka Izo­si­na, Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kond Aren­cul­le ning Aru­kü­la SK 2005. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te kä­si­pal­li­võist­kond, kes tu­li tä­na­vu Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks. Ne­mad said li­saks tä­nu­kir­ja­le ka ra­ha­li­se pree­mia – An­ge­li­ka Izo­si­nat pre­mee­ri­ti 300 eu­ro­ga, kä­si­pal­li- ja saa­li­ho­ki­nais­kon­di 500 eu­ro­ga.

Les­tau­ju­ja AN­GE­LI­KA IZO­SI­NA.

14aas­ta­ne An­ge­li­ka Izo­si­na tu­li les­tau­ju­mi­ses tä­na­vu nel­ja­kord­seks Ees­ti meist­riks – või­tis esi­ko­ha 2004.-2005. sün­di­nud nei­du­de ar­ves­tu­ses nii 200, 400 kui 800 meet­ri dis­tant­sil, sa­mu­ti en­dast va­ne­ma­te, 2002.-2003. aas­tal sün­di­nud nei­du­de ar­ves­tu­ses. Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt või­tis ta li­saks 3 hõ­be- ja 5 pronks­me­da­lit. Sak­sa­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel maikuus ujus An­ge­li­ka Izo­si­na 200 meet­ri dis­tant­sil Ees­ti uue noor­te­re­kor­di. No­vemb­ris ujus ta Poo­las Eu­roo­pa noor­te ka­ri­kal Ees­ti noor­te­re­kor­di 800 meet­ris ning või­tis sel­le­ga esi­ko­ha, 200 meet­ris ja 4×100 meet­ri tea­teu­ju­mi­se võist­kon­na koo­ssei­sus saa­vu­tas 2. ko­ha ja 400 meet­ri dis­tant­sil 3. ko­ha. An­ge­li­ka Izo­si­na tree­nib Jü­ri uju­las spor­dik­lu­bis For­tu­na.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi C-va­nu­sek­las­si kä­si­pal­li­nais­kond tu­li tä­na­vu Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks ning saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 4. ko­ha, ran­na­kä­si­pal­lis 3. ko­ha. Või­du­ka­ri­kas too­di Aru­kül­la ka ka­helt rah­vus­va­he­li­selt tur­nii­rilt – ke­va­del Soo­mes toi­mu­nud Sjun­dea Cupilt ning sep­temb­ris Lä­tist Sa­las­pil­si tur­nii­rilt. Sep­temb­ris Lee­dus toi­mu­nud tur­nii­rilt naas­ti 2. ko­ha­ga.

Või­du­kas­se nais­kon­da kuu­lu­vad Jen­ni­fer-Alek­sand­ra Med­ni­ko­va, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Ane­te Va­re, Ker­tu Sas­siad, Ca­ro­ly Aru­vel, Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru, Ave­li Aa­vik, Sand­ra Par­ve ja Kar­men Vaik­saar, nen­de tree­ner on And­rus Ro­gen­baum. Tüd­ru­ku­te järg­mi­ne ees­märk on tul­la Ees­ti meist­riks, sa­mu­ti soo­vi­vad nad pää­se­da Ees­ti koon­di­ses­se. Neist kaks, Ca­ro­ly Aru­vel ja Jen­ni­fer-Alek­sand­ra Med­ni­ko­va on sel kuul kut­su­tud Ees­ti oma va­nu­sek­las­si koon­di­se laag­ris­se.

Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kond Aren­cul­le tu­li sel aas­tal esi­lii­ga meist­riks. Või­du­kas nais­kon­nas män­gi­sid Trii­nu Sa­lus­te, Me­ri­ly Sa­lus­te, Sir­li Leok, Maar­ja Leok, Ele­ri Na­rits, Kers­tin Kii­ge­maa, Ka­di Tam­ma­ru, In­ge Ruut­saar, Lii­vi­ka Va­res, Jaa­ni­ka Käes, Kai­re Ro­sen­berg, Mo­ni­ka Veel­ma, Hei­li To­min­gas ja Ma­rie Tam­me­raid. Nais­kon­na tree­ner on Kris­ta Le­pik. Maar­ja Leok ja Me­ri­ly Sa­lus­te te­gid SK Link/Sa­ku nais­kon­na koo­ssei­sus kaa­sa ka meist­ri­lii­gas, kus võit­sid hõ­be­me­da­li.

Tä­nu­kir­jad said ka aas­ta spor­di­te­gi­ja tiit­li­le esi­ta­tud teised no­mi­nen­did. Mai­kel Mag­nus Väl­jat, ise­loo­mus­ta­ti kui väi­kest vä­si­ma­tut spor­di­meest, kes on jär­je­pi­de­va spor­ti­mi­se­ga ees­ku­juks nii noor­te­le kui täis­kas­va­nui­le. Sel hooa­jal on ta osa­le­nud mit­mes jook­su­sar­jas, rat­ta­sar­ja­des, suu­sa­ta­nud ja saa­nud tun­nus­tust kä­si­pal­lis. Raa­si­ku põ­hi­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Kir­si­ka Ki­vi­mäe sai tä­nu­kir­ja vä­ga hea­de tu­le­mus­te eest uju­mi­ses, Gui­do Trees pi­ka­aja­li­se pa­nu­se eest Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi eest­ve­da­mi­sel ning hea­de tu­le­mus­te eest ko­roo­na­võist­lus­tel ning Piia-Liis See­der, Ur­ve Ree­tamm ja And­res Link­vist vä­ga hea­de tu­le­mus­te eest ko­roo­na­võist­lus­tel hooa­jal 2018/2019.

Ko­da­ni­ku­päe­va tä­nu­kir­jad
Ko­da­ni­ku­päe­va tä­nu­kir­ja­de saa­jad va­lis esi­ta­tud kan­di­daa­ti­de hul­gast Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Kan­di­daa­te või­sid üles sea­da kõik – ok­toob­ris kut­sus val­la­va­lit­sus üles mär­ka­ma en­da üm­ber tub­li­sid ko­da­nik­ke ning esi­ta­ma nad tun­nus­ta­mi­seks.

Ul­var Kau­bi päl­vis tä­nu­kir­ja Kurg­la ter­vi­se- ja õp­pe­ra­ja väl­jae­hi­ta­mi­se eest, Aa­vo Si­rel pi­kaaeg­se pa­nu­se eest abi­po­lit­sei­ni­ku­na Raa­si­ku val­la tur­va­li­su­se ta­ga­mi­sel ja suu­ren­da­mi­sel, Ju­ri Ze­lo­bets­ki abi­val­mi­du­se ja pa­nus­ta­mi­se eest Aru­kü­la ve­ne ki­ri­ku taas­ta­mis­se, Lüü-Tür­ri eest­ve­da­ja Tiit Saa­re ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­samb­li ju­hen­da­mi­se ja vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se kand­mi­se eest ning Ivar Vil­berg Aru­kü­la staa­dio­ni ja ÜVK ehi­tu­se­le kaa­sa ai­ta­mi­se ning ak­tiiv­se pa­nu­se eest vo­li­ko­gu liik­me­na. Sil­va ja Aron Lip­si tä­na­ti abi­käe ula­ta­mi­se ja Raa­si­ku val­la las­test hoo­li­mi­se eest, Liia Ko­ge­rit ja Pi­ret Run­ta­li abi­val­mi­du­se ja sü­da­me­soo­ju­se eest val­la ea­ka­te toe­ta­mi­sel.

Aju­ja­hi tänavune võit­ja Mar­tin Möl­lits sai tä­nu­kir­ja ko­ha­li­ke­le noor­te­le heaks ees­ku­juks ole­mi­se eest ning sel­le eest, et on too­nud Raa­si­ku val­la­le väl­jast­poolt tä­he­le­pa­nu. Koo­li­noor­test tun­nus­ta­ti An­ne Mai Adam­ber­gi vä­ga hea­de õpi­tu­le­mus­te ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li esin­da­mi­se eest võist­lus­tel ja olüm­piaa­di­del, Tal­lin­nas õp­pi­vat Lin­da Kuu­si­kut Ko­reas rah­vus­va­he­li­sel maa­tea­du­se olüm­piaa­dil pronks­me­da­li võit­mi­se eest.

Va­ba­taht­li­ku pa­nu­se eest Aru­kü­la ki­vi­lin­na män­gu­väl­ja­ku ehi­ta­mi­sel ja hool­da­mi­sel päl­vi­sid tä­nu­kir­ja Val­ten Tei­no, Joo­sep Pär­tel, Alik Tei­no ja Re­vo Nõl­va. Pü­hen­du­nud töö eest ko­gu­kon­na­juuk­su­ri­na tä­na­ti Raa­si­ku juuk­su­rit Tuu­le Vii­rat ja Elin Ora­vat, kes töö­tab juuk­su­ri­na Aru­kü­las.

Pii­ri­tu ener­gia, rõõm­sa­meel­su­se ja abi­val­mi­du­se­ga nii ea­ka­te­le kui noor­te­le ees­ku­juks ole­mi­se eest sai tä­nu­kir­ja Ma­re Käes, sü­ti­ta­va­te ning kaa­sa­haa­ra­va­te tree­nin­gu­te eest, mis on Aru­kü­las lii­ku­ma pan­nud suu­re hul­ga nai­si, tä­na­ti zum­ba­tree­ner Ma­rek Tih­ho­no­vi. Val­la tä­nu päl­vi­sid ka mem­me­de­rüh­ma Pih­la­ko­bar pi­kaaeg­ne ju­hen­da­ja Evi To­min­gas, pü­hen­du­nud ja abi­val­mis re­mon­di­mees Ka­lev Mäeorg, ko­gu­kon­na te­ge­vus­se ak­tiiv­selt pa­nus­ta­nud Kai­re Kurg ning An­ne Vil­berg kui Aru­kü­la ko­gu­kon­na kõi­ge ak­tiiv­sem ela­nik, kes jõuab pal­ju, tun­neb kõi­ki ja ai­tab ala­ti.

Kau­nis ko­du
Val­la hea­kor­ra­kon­kur­si Kau­ni ko­du hin­da­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Aa­re Ets kuu­lu­tas ko­da­ni­ku­päe­val väl­ja tä­na­vu­sed võit­jad. Ti­hea­sus­tu­se era­mu­te ka­te­goo­rias va­li­ti kau­nei­maks Sig­ne ja Ing­var Tiit­so ko­du Raa­si­ku ale­vi­kus, ko­du­dest ha­jaa­sus­tu­ses Mo­ni­ka Kan­nel­mäe maa­ko­du ja dend­ro­park Rät­la kü­las. Neid pre­mee­ris val­la­va­lit­sus ma­ja­mär­gi ja tä­nu­kir­ja­ga. Erip­ree­mia päl­vis An­ne Een­pa­lu Hel­le­ma ta­lu ja muu­seum-sa­long Aru­kü­las.