Raa­si­ku ÜVK ehi­ta­jalt nõu­tak­se lep­pet­rah­vi

1229

Lep­pet­rah­vi määr töö­de­ga ve­ni­ta­mi­se eest on ku­ni 10 prot­sen­ti le­pin­gu ma­hust ehk 48 000 eu­rot.

OÜ Vänd­ra MP hak­kas Raa­si­kul ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ke ehi­ta­ma mullu su­vel. Esial­gu pi­did osa Tal­lin­na maan­tee ja sel­le­ga piir­ne­va­te tä­na­va­te kin­nis­tuid saa­ma uue ÜVK­ga lii­tu­mis­või­ma­lu­se 2016. aas­ta lõ­pus, kuid ehi­tus­tööd ve­ni­sid nii kaua, et val­la­le kuu­luv OÜ Ra­ven võt­tis ehi­ta­jalt töö vas­tu al­les tä­na­vu 3. no­vemb­ril. Ka siis tin­gi­mu­se­ga, et vaeg­tööd – tee­ka­te­te nõue­te­ko­ha­ne taas­ta­mi­ne, kaa­me­rauu­rin­gud to­rus­ti­kes, väl­ja­kae­va­tud pin­na­se ära­ve­du – lõ­pe­ta­tak­se 30. no­vemb­riks, hal­jas­tus taas­ta­tak­se ke­va­del.

OÜ Ra­ven te­gev­juht And­ro En­nok möö­nas, et osa­li­selt on ve­ni­mi­ne põh­jen­da­tud – esial­gu ei ol­nud ka­van­da­tud se­da­võrd suurt pae­ki­vi­pin­na­se kae­va­mist. Sel­leks oli va­ja eri­teh­ni­kat, mis tä­hen­das li­sa­ku­lu ning lä­bi­rää­ki­mi­si ehi­tus­töö­de kaas­fi­nant­see­ri­ja ehk KI­Ki­ga.

„Sai­me KI­Ki­ga töö­de kal­li­ne­mi­se osas kok­ku­lep­pe­le, pi­ken­da­si­me ehi­tus­töö­de täh­tae­ga tä­na­vu 15. juu­li­ni. Kuid eda­si­se koh­ta ei ole ehi­ta­ja esi­ta­nud mei­le üh­te­gi mõist­lik­ku sel­gi­tust, mis põh­ju­sel las­ti täh­taeg jäl­le üle,“ rää­kis And­ro En­nok.

Val­la­va­lit­su­se ja Ra­ve­ni ühi­ne sei­su­koht oli nõu­da Vänd­ra MPlt le­pin­gu rik­ku­mi­se ehk ehi­tus­täh­tae­ga­de üle­ta­mi­se eest trah­vi. Lep­pet­rah­vi mak­si­mum­määr on 10 prot­sen­ti 480 000 eu­ro suu­ru­sest le­pin­gu ma­hust ehk 48 000 eu­rot. Ra­ve­ni juht mär­kis, et komp­ro­mis­si­na ol­lak­se val­mis trah­vi­sum­mat vä­hen­da­ma: „Esialg­ses pro­jek­tis oli et­te näh­tud tee­kat­te taas­ta­mi­ne pä­rast to­ru­töid vii­sil, mis oleks suu­re tõe­näo­su­se­ga tä­hen­da­nud, et tee on järg­mi­seks aas­taks ära va­ju­nud. Sel­le tõt­tu ot­sus­ta­si­me ühi­selt – tee­ka­te tu­leb taas­ta­da nii, et va­ju­mist ei te­kiks. Ehi­ta­ja tu­li vas­tu ja oli muu­da­tus­te­ga nõus ning pi­di sel­leks ajaks muud tööd kat­kes­ta­ma. Sel­le võr­ra on mõist­lik trah­vi­sum­mat vä­hen­da­da.“

Vänd­ra MP on Ra­ve­ni­le küll öel­nud, et po­le trah­vi­sum­ma­ga nõus, kuid ei ole saatnud kir­ja­lik­ku vas­tust või vas­tu­väi­teid sel­le­le ega ka komp­ro­mis­set­te­pa­ne­ku­le. Et­te­võt­te­le po­le tööraha üle kan­tud.

„Hoia­me ra­ha prae­gu kin­ni ja aru­ta­me KI­Ki­ga, sest KIK on pro­jek­ti kaas­ra­has­ta­ja, kel­le­le kuu­lub ka lep­pet­rah­vist 65 prot­sen­ti,“ sel­gi­tas And­ro En­nok.

Tar­bi­jad pea­vad sõl­mi­ma le­pin­gu
Esi­me­se eta­pi ehi­tu­se­ga re­konst­ruee­ri­ti Raa­si­kul Meie­rei tä­na­va vee­to­rus­tik, laien­da­ti se­da Vaht­ra tä­na­va piir­kon­da – kok­ku re­konst­ruee­ri­ti 19 kin­nis­tu lii­tu­mis­punk­tid ja 44 kin­nis­tut said või­ma­lu­se lii­tu­da ühis­vee­vär­gi­ga. Meie­rei ja Koo­li tä­na­val re­konst­ruee­ri­ti ka ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, se­da laien­da­ti Meie­rei, Vaht­ra, Roht­la ja Tee­meist­ri tä­na­va­le ja Tal­lin­na maan­tee piir­kon­da – 10 kin­nis­tut said ka­na­li­sat­sioo­ni re­konst­ruee­ri­tud lii­tu­mis­punk­tid, 53 kin­nis­tu­le loo­di või­ma­lus lii­tu­da ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga.

Ra­ve­ni ju­hi sõ­nul on um­bes poo­led neist kin­nis­tu­test ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga ju­ba lii­tu­nud. Ma­jaü­hen­du­si või­sid kin­nis­tuo­ma­ni­kud ha­ka­ta ehi­ta­ma ko­he, kui ühen­dus­punkt on aia ta­ga.

„Pro­jek­ti me ei nõua, aga joo­nis võiks ol­la. En­ne kae­vi­se sul­ge­mist, tu­leks meid ko­ha­le kut­su­da, et näek­si­me, kui­das on to­rud ma­ha pan­dud,“ lau­sus And­ro En­nok.
En­ne vee tar­bi­ma hak­ka­mist tu­leb ela­ni­kel Ra­ve­ni­ga sõl­mi­da ÜVK­ga lii­tu­mis­le­ping ning vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se le­ping: „Ini­me­sed ar­va­vad – kui lii­tu­mi­ne on ta­su­ta, siis le­pin­gut sõl­mi­ma ei pea. Aga le­ping tu­leb igal ju­hul sõl­mi­da. Äs­ja oli ju­hus, kus avas­ta­si­me, et ini­me­ne, kes pol­nud le­pin­gut sõl­mi­nud, oli tei­nud ma­jaü­hen­du­se lau­sa en­ne ül­dar­ves­tit.“

Ra­ven pa­neb kin­nis­tu koh­ta oma ku­lul ühe kaug­loe­ta­va veear­ves­ti. Kui kin­nis­tul on mi­tu ma­ja­pi­da­mist, pea­vad nad vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ku­lu­de ja­ga­mi­se­ga ise te­ge­le­ma.

Eelmine artikkelOlüm­pia­ko­mi­tee kin­kis Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Kii­li koo­li­le suu­sad
Järgmine artikkelNovem­ber Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus EK­RE saa­di­ku­te pil­gu lä­bi