Raa­si­ku uus rist­mik val­mib ke­va­del

2063
Vasakul uus ühendustee Tehase ja Kostivere tee vahel, paremale tuleb endisele sõiduteele kergliiklustee.

Maan­teea­met ehi­tab Raa­si­ku ale­vi­ku 5 tee rist­mik­u ümber.

Raa­si­ku ale­vi­ku 5 rii­gi­tee rist­mi­ku uus ühen­dus­tee on ol­nud mõn­da ae­ga ava­tud, kuid tööd po­le veel lõp­pe­nud. Val­la hal­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja An­do Liiv lau­sus, et osa­li­selt on veel te­ge­ma­ta as­fal­tee­ri­mi­ne ja hal­jas­tus, sa­mu­ti mär­gis­tus­tööd.
Rist­mik­ku ehi­tab maan­teea­met, kes plaa­nib tööd lõ­pe­ta­da ke­va­del, kui il­mad on pü­si­valt plussk­raa­di­des ja maa­pind su­la­nud. Tööd al­ga­sid mullu su­ve lõ­pus.
Uus ühen­dus­tee on Te­ha­se tee ja Kos­ti­ve­re tee va­hel, edas­pi­di on rist­mik nel­ja­ha­ru­li­ne. Rist­mi­ku­le jääv lõik Te­ha­se teest on prae­gu su­le­tud, va­rem oli seal sõi­du­tee, pä­rast rist­mi­ku val­mi­mist on plaan ra­ja­da sin­na kerg­liik­lus­tee.
Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ra­has­ta­mi­se taot­lust po­le val­la­va­lit­sus EA­Si veel esi­ta­nud, An­do Liiv üt­les, et prae­gu käib vii­mas­te maao­ma­ni­ke­ga koos­kõ­las­ta­mi­ne ja pro­jek­ti täien­dus­te li­sa­mi­ne.
Kerg­liik­lus­tee on pro­jek­tee­ri­tud ning hak­kab kul­ge­ma Tal­lin­na maan­tee ja Te­ha­se tee ää­res Raa­si­ku va­na kal­mis­tu juu­rest ku­ni Te­ha­se tee bus­si­pea­tu­se­ni.

Eelmine artikkelAlus­ta­va et­te­võt­ja baas­koo­li­tus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­peo pa­ri­mad olid Hea Tu­ju Es­mas­päev ja Vii­mi­kud