Raa­si­ku ühis­vee ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­tus on val­mis

826

Ra­ven esi­tas KI­Ki­le Aru­kü­la ühis­vee ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se ra­has­tus­taot­lu­se.
Ok­toob­ri kes­kel oli Raa­si­ku ÜVK esi­me­se eta­pi ehi­tus­töö­de täh­taeg. Ra­ve­ni juht And­ro En­nok kin­ni­tas, et ehi­ta­ja on to­ru­tööd ära tei­nud, kuid kõik do­ku­men­did po­le veel koos, li­saks tu­leb ehi­ta­jal te­ge­le­da puu­dus­te­ga, mil­le oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve väl­ja tõi. Kui puu­du­sed lik­vi­dee­ri­tud, saab tööd üle an­da. Tei­se ehi­tu­se­ta­pi al­gu­s­aeg po­le veel tea­da.

Esi­me­ne etapp an­nab Tal­lin­na maan­tee piir­kon­nas lii­tu­mis­või­ma­lu­se Tal­lin­na maan­tee piir­kon­nas 54 kin­nis­tu oma­ni­ku­le. Töid te­gi Vänd­ra MP.

Möö­du­nud nä­da­lal esi­tas Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te OÜ Ra­ven Aru­kü­la ühis­vee ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks ra­has­ta­mis­taot­lu­se SA­le Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK). Po­si­tiiv­se ot­su­se kor­ral ra­ja­tak­se Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­las uus ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik ja re­konst­ruee­ri­tak­se ühis­vee to­rus­tik.

And­ro En­nok üt­les, et pea­mi­ne ees­märk on ta­ga­da Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la ela­ni­ke­le ka­na­li­sat­sioon, kuid pro­jek­ti on kaa­sa­tud ka ühis­vee­vär­gi laien­da­mi­ne ja re­konst­ruee­ri­mi­ne: „Soo­vi­me Aru­kü­las igal ajal kõi­gi­le pak­ku­da kva­li­tee­di­nõue­te­le vas­ta­vat joo­gi­vett, ra­ja­da pii­sa­va lä­bi­las­ke­või­me­ga tu­le­tõr­je­hüd­ran­did, ühis­vee­vär­gi lo­pu­tus­la­hen­du­sed ja uu­te­le klien­ti­de­le lii­tu­mi­se või­ma­lu­sed.”

Ko­gu pro­jek­ti esialg­ne eel­da­tav mak­su­mus on li­gi 2,88 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest KI­Ki osa­lus saab ole­ma prae­gu­se ar­ves­tu­se jär­gi 78,4 prot­sen­ti. Pro­jek­ti oma­fi­nant­see­ring on 623 000 eu­rot, mil­lest 350 000 pa­nus­tab Raa­si­ku vald, üle­jää­nud osa fi­nant­see­rib OÜ Ra­ven lae­nust ja oma ra­hast. Toe­tu­se saa­mi­se tin­gi­mus on see, et ko­gu pro­jekt tu­leb kor­ra­ga väl­ja ehi­ta­da, mit­te te­ha etap­pi­de­na, na­gu te­hak­se prae­gu Raa­si­kul.

Ju­hul, kui KIK ot­sus­tab pro­jek­ti ra­has­ta­da, ta­ga­tak­se ÜVK süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­se ja laien­da­mi­se­ga ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­se või­ma­lus 122 ning ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga 412 kin­nis­tu­le.

Ra­ja­da ja re­konst­ruee­ri­da on plaa­nis 16 721 meet­rit vee­to­rus­tik­ku, pai­gal­da­da 33 hüd­ran­ti, ra­ja­da 122 vee­va­rus­tu­se lii­tu­mis­punk­ti, ra­ja­da ja re­konst­ruee­ri­da 14 634 meet­rit ise­vool­set ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, 3739 meet­rit sur­ve­list ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, 11 ka­na­li­sat­sioo­ni­pump­lat, 412 ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­ti.

And­ro En­nok lau­sus, et ehi­tus- ja oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­ked on plaa­nis lä­bi viia 2018. aas­ta esi­me­ses poo­les, töö­de val­mi­mi­ne pla­nee­ri­tud 2019. aas­ta lõp­pu.

Eelmine artikkelRII­VO NOOR: „Aeg­vii­du häält on uues vo­li­ko­gus pii­sa­valt.“
Järgmine artikkelRaa­si­ku aren­gu­ka­va kü­sit­lus lõp­pe­nud