Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus lä­heb pla­nee­ri­tust kal­li­maks

1809

Ehi­tus­han­ke või­tis OÜ Nord­lin Ehi­tus, kes te­gi ka Raa­si­ku koo­li raa­ma­tu­ko­gu­ga juur­dee­hi­tu­se ja re­no­vee­ris koo­li­hoo­ne.

Ok­toob­ri al­gu­ses lõp­pes Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus­han­ge. Osa­le­sid viis pak­ku­jat, kõi­ge sood­sa­mat hin­da 2,34 mil­jo­nit eu­rot kü­sis OÜ Nord­lin Ehi­tus, sa­ma et­te­võ­te, kes lõ­pe­tas sep­temb­ris Raa­si­ku põ­hi­koo­li esi­me­se eta­pi juur­dee­hi­tu­se ja koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se. Spor­di­hoo­nest saab koo­li juur­dee­hi­tu­se tei­ne etapp.

Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et kol­me suu­re in­ves­tee­rin­gu, Raa­si­ku spor­di­hoo­ne, Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni ehi­ta­mi­seks on va­ja võt­ta lae­nu ku­ni 2,4 mil­jo­nit eu­rot ta­ga­si­mak­se­täh­ta­ja­ga 10 aas­tat.

Ta li­sas, et kol­me ob­jek­ti ehi­tus­mak­su­mus on kok­ku 4,52 eu­rot, mis on pla­nee­ri­tud kat­ta 2,9 mil­jo­ni osas lae­nu­ra­ha­ga ja 1,62 mil­jo­nit tu­leb val­la ee­lar­vest.

Ko­gu lae­nust 2,4 mil­jo­nit võe­tak­se 2018. aas­tal, üle­jää­nud 0,5 mil­jo­nit 2019. aas­tal, kuid või­ma­lu­sel jäe­tak­se tei­ne osa lae­nust võt­ma­ta, ka­su­ta­tak­se val­la ee­lar­ve ra­ha või toe­tu­si. Val­la­va­nem li­sas, et kõi­gi kol­me ehi­tu­se­ga on plaa­nis alus­ta­da 2018. aas­tal.

Järg­mi­ses­se aas­tas­se pla­nee­ri­tud lae­nu rea­li­see­ri­mi­sel on val­la ne­to­võ­la­koor­mus lü­hia­ja­li­selt 67 prot­sen­ti ning lan­geb 2019. aas­tal ta­ga­si 60 prot­sen­di­ni.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil sõ­nas Ivar Vil­berg, et spor­di­hoo­ne peab ole­ma sel­li­ne, na­gu ko­gu­kond oo­tab. Ta li­sas, et Raa­si­ku võib ol­la lii­ga väi­ke asu­la sel­leks, et ta­suks ära jõu­saa­li ra­ja­mi­ne. Ta tõi näi­te, et kui jõu­saal te­gut­ses kor­ter­ma­ja keld­ris, ei käi­nud seal eri­ti kee­gi. Olev Si­ni­järv mär­kis, et kui jõu­saa­li po­leks spor­di­hoo­nes­se pla­nee­ri­tud, oleks see kaa­sa too­nud krii­ti­ka.

Spor­di­hoo­ne pro­jek­ti jär­gi tu­le­vad keld­ri­kor­ru­se­le riie­tus­ruu­mid, pe­su­ruu­mid, jõu­saal ning veel üks saal gru­pit­ree­nin­gu­te jaoks. Esi­me­se kor­ru­se spor­di­saal on avar, seal ma­hub män­gi­ma ka jalg­pal­li ja kä­si­pal­li, li­saks on ruu­mi kok­ku­pan­da­va­te­le tri­büü­ni­de­le.

Koo­li ja spor­di­hoo­net hak­kab ühen­da­ma fua­jee ning koo­li ja spor­di­hoo­ne va­he­le jää­vad ka ruu­mid õpe­ta­ja­te­le ning spor­di­va­hen­di­te­le.

Spor­di­hoo­ne ehi­ta­tak­se koo­li­ma­ja kõr­va­le Meie­rei tä­na­va äär­de va­na­de ga­raa­ži­de ase­me­le.

Eelmine artikkelKiiu lasteaed liitus KiVa programmiga
Järgmine artikkelRAI­VO UUK­KI­VI pa­ni töö Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­na kaan­te va­he­le