Raa­si­ku raiet lu­ba­nud amet­nik sai ka­ris­ta­da

1289

Raa­si­ku val­la­va­nem mää­ras Te­ha­se tee 2a maa­tü­kil puid ma­ha võt­ta lu­ba­nud val­laa­met­ni­ku­le dist­sip­li­naar­ka­ris­tu­se­na noo­mi­tu­se.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp al­ga­tas dist­sip­li­naar­me­net­lu­se suurt pa­ha­meelt põh­jus­ta­nud puu­de raiu­mi­se koh­ta Raa­si­kul Te­ha­se tee 2a li­gi­kau­du 5 hek­ta­ri suu­ru­sel alal, et väl­ja sel­gi­ta­da, miks võe­ti sealt li­saks võ­sa­le ma­ha ka ka­se­puid.

„Meil keh­tib OÜ­ga He­gand Grupp aas­ta lõ­pu­ni raa­da­mis­le­ping, mil­le alu­sel pu­has­ta­tak­se võ­sast Pe­ri­la-Es­ku teeäär­ne, Tõ­hel­gi kü­las Sil­la­nur­ga kraa­vi­tu­se koht, Raa­si­kul Raud­tee ja Pa­ju tä­na­va ää­red, Tul­bi tä­nav 14 ning Te­ha­se tee 2a maa­tükk. Et tee­de hool­dus­ku­lu kok­ku hoi­da, ot­si­si­me fir­ma, kes raa­daks teeää­red il­ma ra­ha­ta, ta­suks sai raa­da­tud ma­ter­ja­li,“ sel­gi­tas ta.

Val­la­va­nem li­sas, val­la­va­lit­sus­se ja et­te­võt­te va­he­li­se le­pin­gus­se sai kir­ja, et ma­ha võe­tak­se võ­sa, väl­jaar­va­tud ük­si­kud puud, mi­da vald soo­vib säi­li­ta­da: „Me­net­lu­se põh­jal sel­gus, et tee- ja ehi­tuss­pet­sia­list võt­tis isik­li­kult vas­tu ot­su­se ja an­dis et­te­võt­ja­le loa Te­ha­se tee 2a maa-alalt ma­ha raiu­da ka ka­se­puud. Neid ei oleks toh­ti­nud puu­tu­da, pea­le­gi ei taot­le­nud amet­nik raie­lu­ba.“

Ku­na puu­de­raiet lu­ba­nud tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ar­go Laks And­re Se­pa sõ­nul oma vi­gu ei mõist­nud ega süüd tun­nis­ta­nud, ka­ris­tas val­la­va­nem te­da vas­ta­valt ava­li­ku tee­nis­tu­se sea­du­se­le noo­mi­tu­se­ga ega vä­lis­ta ka kah­ju­ta­su nõud­mist. Te­ki­ta­tud kah­ju suu­ru­se ehk raiu­tud puu­de ma­hu tea­da­saa­mi­seks on val­la­va­lit­sus tel­li­nud kän­du­de hin­da­mi­se.

„Kui see on sel­ge, saab pi­da­da töö­võt­ja­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, et et­te­võ­te teeks saa­dud pui­du eest li­sa­töid,“ üt­les ta.

Val­la­va­nem möö­nis – ta ka­het­seb, et usal­das amet­nik­ku lii­ga pal­ju: „Meie koos­töö po­le küll ol­nud vä­ga pikk, kuid usal­da­sin, ku­na ta oli eel­ne­valt töö­le võe­tud osa­kon­na­ju­ha­ta­jaks. Kind­las­ti oleks tul­nud puu­de raiu­mi­sest eel­ne­valt ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le rää­ki­da, kuid val­la­va­lit­sus ei pi­da­nud se­da va­ja­li­kuks, ku­na see pi­di ole­ma üks­nes võ­sa raiu­mi­ne.“

Ar­go Laks üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et po­le val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja ka­ris­tu­se mää­ra­mi­se koh­ta veel kät­te saa­nud ega soo­vi se­da en­ne nä­ge­mist kom­men­tee­ri­da.

And­re Sepp lau­sus, et nüüd­seks on Te­ha­se tee 2a ma­dal ja niis­ke ala osa­li­selt kui­ven­da­tud ning sel­le täit­mi­seks ka­su­ta­tak­se Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee alust pin­nast, mi­da on pro­jek­ti jär­gi 5200 kuupmeetrit: „Raa­si­kul on va­ja sot­siaa­lots­tar­be­list maad, ku­hu tu­le­vi­kus ra­ja­da hool­de­ko­du või las­teaed, prae­gu­se­le las­teaia­le enam juur­de ehi­ta­da ei saa. Täp­se­mad plaa­nid sel­gu­vad üld­pla­nee­rin­gu aru­te­lu­de käi­gus.“

Val­la­va­ne­ma hin­nan­gul oli ava­lik­ku­se pa­ha­meel se­da suu­rem, et sa­mas­se ae­ga Te­ha­se tee 2a puu­de raiu­mi­se­ga toi­mu­sid raie­tööd ki­ri­ku­le kuu­lu­val maal ning alus­ta­ti 78 puu ma­ha­võt­mist tu­le­va­se kerg­liik­lus­tee asu­ko­has.

„Kerg­liik­lus­tee pro­jek­ti tel­lis eel­mi­ne val­la­va­lit­sus, see val­mis möö­du­nud aas­tal. Pro­jekt aru­ta­ti lä­bi ka ela­ni­ke­ga, nii et puu­de ma­ha­võt­mi­ne ei saa­nud tul­la ül­la­tu­se­na,“ mär­kis ta.

Eelmine artikkelKuusalu Rattaklubi noorte startidest
Järgmine artikkelHar­ju kau­neim maa­ko­du on Ani­ja val­las